Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgłoszenie straty z forex

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 03.11.2018

Strata z zysków na rynku Forex nie została zgłoszona w 2016 – brak PIT-8C. W roku obecnym, tj. 2017, na PIT-8C prawdopodobnie będzie zysk. Czy przewidziane są jakieś procedury, aby jednak móc zgłosić teraz ową stratę z ubiegłego roku i odpisać ją od tegorocznego zysku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezgłoszenie straty z forex

Fot. Fotolia

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

 

Według definicji art. 5a pkt 13 ustawy PIT pod pojęciem pochodnych instrumentów finansowych rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

 

Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy stanowi, że „instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

 

Definiując pojęcie pochodnego instrumentu finansowego, warto odwołać się do rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, w którego § 3 pkt 4 wskazane zostało, że „instrumentem pochodnym jest instrument finansowy, którego:

 

1) wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i

2) nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i

3) rozliczenie nastąpi w przyszłości”.

 

Do instrumentów pochodnych zalicza się w szczególności transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward lub futures, opcje oraz kontrakty swap. Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że inwestycje forexowe powinny być uznane za pochodne instrumenty finansowe.

 

Zatem zasadniczo do dochodów osiąganych w ramach takich operacji należy stosować regulacje art. 30b ustawy PIT. Zatem dochód uzyskany w ramach takich operacji opodatkowany jest 19% podatkiem dochodowym i nie jest sumowany z dochodami opodatkowanymi według skali.

 

Rozliczenie podatkowe powinno być dokonane w zeznaniu PIT-38. Przepis art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy PIT stanowi, że w terminie do 30 kwietnia roku następnego podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy.

 

Przepis stanowi wyraźnie: zeznanie ma dotyczyć osiągniętego dochodu, bądź poniesionej straty. Jeśli nie ma ani dochodu, ani straty, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego. Podatnik oczywiście ma prawo złożyć zeznanie PIT-38.

 

Nie ma jednakże takiego obowiązku. Organy podatkowe nie mogą wymagać od podatnika, aby złożył zeznanie roczne PIT-38 w przypadku poniesienia straty.

 

W dalszej kolejności należy wskazać, ze zgodnie z art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy PIT dochodem ze źródła przychodów, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

 

W świetle powyższego nic nie stoi na przeszkodzie, aby zysk uzyskany w tym roku podatkowym z transakcji forexowych pomniejszych o stratę z poprzedniego roku (z tym, że nie więcej niż 50% tej straty). Może Pan pomniejszych dochód o stratę z lat ubiegłych nawet pomimo niezłożenia zeznania PIT-38 za lata ubiegłe (jak podałem, nie miał Pan takiego obowiązku w przypadku powstania straty).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus II =

»Podobne materiały

Wycofanie faktury kosztowej

Jak należy wycofać fakturę kosztową sprzed trzech lat przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »