Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie na stałe za granicą a kupno nieruchomości w Polsce

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 14.04.2019

Mieszkam na stałe i pracuję za granicą, rozliczam się wyłącznie za granicą, nie mam żadnych dochodów w Polsce, nie składałam nigdy PIT-ów w tym czasie. Zachowałam jednak adres zameldowania w Polsce przez cały okres pobytu za granicą, mam tu też konto bankowe. W urzędzie podatkowym, o ile dobrze pamiętam, 10 lat temu podałam adres za granicą (czy taka deklaracje przyjmuje się jako ośrodek interesów życiowych?). Pod koniec ubiegłego roku kupiłam nieruchomość w Polsce, ale u notariusza w rubryce podałam adres zamieszkania w Polsce (ten zameldowania) i zapłaciłam polskie podatki, wszystko jak należny, jak sadzę. Czy transakcja kupna nieruchomości przebiegła prawidłowo? A jeśli nie, jakie są możliwości naprawy sytuacji i skutki takiego przebiegu transakcji zakupu nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie na stałe za granicą a kupno nieruchomości w Polsce

Fot. Fotolia

Kto podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce?

W pierwszej kolejności wskazać należy na kwestie podlegania obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Zagadnienie to reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 ustawy PIT „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

Czy posiadanie meldunku lub zakup nieruchomości w Polsce przez osobę stale zamieszkującą za granicą zmienia jego rezydencję podatkową?

W opisie sprawy wskazała Pani, że od 10 lat na stałe mieszka i pracuje za granicą. W rezultacie żaden z powyższych warunku nie został spełniony, co oznacza, że na gruncie prawa podatkowego nie jest Pani traktowana jako polski rezydent podatkowy, czyli w myśl polskich przepisów jest Pan nierezydentem. Kwestia zameldowania czy też posiadania w Polsce rachunku bankowego nie ma żadnego znaczenia, ponieważ bierze się pod uwagę okoliczność faktycznego zamieszkiwania w danym kraju. Również fakt, że zakupiła Pani nieruchomość w Polsce, w żaden sposób nie zmienia Pani rezydencji podatkowej. Nadal nie musi Pani składać w Polsce żadnych zeznań PIT z tytułu osiągniętych dochodów.

Zakup nieruchomości w Polsce a podatek PCC

W zakresie zakupu nieruchomości wskazać należy, że czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC. Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że podatek PCC od nabycia nieruchomości słusznie zapłaciła Pani w Polsce.

Obowiązki związane z wpłaceniem podatku PCC oraz złożeniem odpowiedniej deklaracji do urzędu skarbowego z tytułu zakupu mieszkania poświadczonego aktem notarialnym

Podatek PCC pobiera i wpłaca notariusz który sporządził akt notarialny. Zgodnie z art. 10 ustawy „notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Notariusze są obowiązani:

 

1) prowadzić rejestr podatku;

2) wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;

3) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 2, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności, o których mowa w ust. 2”.

 

W świetle powyższego przepisu wszelkie obowiązki związane z wpłaceniem podatku oraz złożeniem odpowiedniej deklaracji do urzędu skarbowego z tytułu zakupu przez Panią mieszkania spoczywają na notariuszu. Pani jako podatnik nie musi podejmować żadnych działań. Notariusz pobrał podatek PCC od Pani i wpłacił go do urzędu skarbowego oraz złożył odpowiednią deklarację.

 

W celu upewnienia się może Pani sięgnąć do treści aktu notarialnego zakupu nieruchomości. Na końcu tego aktu będzie informacja na temat pobrania przez notariusza podatku PCC.

 

Na gruncie podatku PCC zasady poboru podatku są takie same w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca jak i przez polskiego rezydenta podatkowego. Okoliczność, że podała Pani adres zamieszkania w Polsce (zamiast tego zagranicznego) nie wpływa na sposób poboru podatku. W tym zakresie wszystko przebiegło prawidłowo.

 

Na gruncie innych podatków również nie powinno to skutkować żadnymi konsekwencjami ponieważ bierze się pod uwagę okoliczności faktyczne – a te wskazują, że na stałe mieszka Pani za granicą i tam powinna Pani płacić podatki od zarobków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki