.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rejestracja auta przez osobę bez miejsca zamieszkania i zameldowania

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 02.04.2012

Jak osoba bez stałego miejsca zamieszkania (brak stałego i również tymczasowego zameldowania) może zarejestrować samochód? Mam stałą pracę. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rejestracja auta przez osobę bez miejsca zamieszkania i zameldowania

Fot. Fotolia

Czy brak adresu zameldowania może skutkować odmową wydania dowodu rejestracyjnego pojazdu?

„Zarówno ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 68, poz. 602 ze zm.) – art. 73, jak i akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, posługują się pojęciami »miejsce zamieszkania«, »adres«, lub »adres zamieszkania« jako informacji niezbędnej dla określenia właściwości organu do wydania między innymi takiego dokumentu, jak dowód rejestracyjny pojazdu. Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu obowiązana jest złożyć wniosek o rejestrację pojazdu, w którym wskazuje swój adres. Prawodawca żądając podania przez wnioskodawcę adresu (miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) sugeruje, iż chodzi po prostu o adres, pod którym będzie możliwe zlokalizowanie zainteresowanego. Nie wymaga natomiast od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, aby wskazywał we wniosku adres zameldowania, bowiem wymóg taki dyskwalifikowałby osoby nie mające w ogóle zameldowania, lecz zamieszkujące pod wskazanym przez nich adresem. Jeżeli jednak strona w ogóle nie wskaże adresu, to zgodnie z art. 64 § 1 K.p.a. wniosek, w którym nie wskazano adresu i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, pozostawia się bez rozpoznania. We wnioskach w których zainteresowany obowiązany jest do podania swojego adresu, adresu zamieszkania, należy przyjąć, iż chodzi o wskazanie miejscowości (ulicy, nr domu, nr mieszkania), w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, bez względu na ewentualny brak zameldowania. Osoba taka poprzez wpisanie adresu zamieszkania w formularzu wniosku składa oświadczenie, iż z tym miejscem zamieszkania, które wskazała wiąże się jej zamiar stałego pobytu w tymże miejscu (miejscowości). Zameldowanie na pobyt czasowy, czy też brak zameldowania (na pobyt stały lub czasowy) nie stanowi samoistnej przesłanki do odmowy rejestracji pojazdu, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone przepisami prawa materialnego niezbędne do otrzymania dokumentu” (źródło: strona Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl).

 

Zamieszkanie należałby tu traktować zgodnie z Kodeksem cywilnym – art. 25.

Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania 

Miejsce zamieszkania generalnie miejscowość, w której dana osoba przebywa, mając zamiar stałego pobytu. Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego to czynność formalna z zakresu prawa administracyjnego. Miejsce zamieszkania może być zdecydowanie bardziej skonkretyzowane, określa się m.in. nazwę ulicy, numeru domu czy mieszkania. Istotny jest fakt fizycznego przebywania w danej miejscowości, a także wola przebywania w niej. Wola musi mieć źródło w fakcie, iż dane miejsce stało się ośrodkiem życia codziennego osoby; w nim skoncentrowane są jej plany życiowe. Dane miejsce nie przestaje być miejscem zamieszkania w sytuacji dłuższego lub krótszego oddalenia się z niego, jeżeli tylko osoba nie traci faktycznego związku z miejscem.

 

Z przytoczonych argumentów wynika, że brak jest podstaw do odmowy zarejestrowania samochodu w miejscu, gdzie dana osoba zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu pomimo braku stałego zameldowania. Osoba taka musi złożyć tylko oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jej miejsce zamieszkania znajduje się w miejscowości objętej rejonizacją danego wydziału komunikacji i podać ten adres zamieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »