.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nękanie przez sąsiada, co zrobić?

• Data: 10-03-2024 • Autor: Krzysztof Bigoszewski

Od dłuższego czasu borykam się z uciążliwym sąsiadem. Mężczyzna ten oczernia mnie przed innymi osobami, nagrywa mnie na kamerę video, śledzi każdy mój krok. Sąsiad składa na mnie fałszywe donosy o popełnianych przestępstwach – wszystkie sprawy zostały oddalone lub umorzone. Człowiek ten postępuje tak względem każdego, kogo nie lubi (składał także donosy na trzy inne osoby). Jak mogę bronić się przed uciążliwym sąsiadem? Czy bezpodstawne wzywanie policji i składanie fałszywych zeznań nie jest karalne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nękanie przez sąsiada, co zrobić?

Pociągnięcie do odpowiedzialności za uporczywe nękanie swoim zachowaniem

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy stwierdzić, iż w zaistniałej sytuacji ma Pan możliwość podjęcia kilku różnych działań w celu pociągnięcia sąsiada do odpowiedzialności za jego zachowanie.

 

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że opisywane przez Pana działania sąsiada zdają się wypełniać dyspozycję przepisu art. 107 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Znieważanie innej osoby w jej obecności albo pod jej nieobecność 

Jeżeli z kolei ten sąsiad – poza nękaniem Pana swoim zachowaniem – obraźliwie się do Pana odnosi, zastosowanie mógłby znaleźć również przepis art. 216 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), który stanowi, że „kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

 

O ile wspomniane wykroczenie jest ścigane z urzędu (organy ścigania muszą podjąć odpowiednie działania po otrzymaniu informacji o zajściu takiego wykroczenia i ewentualnie ukarać taką osobę lub skierować wniosek o ukaranie do sądu), o tyle ww. przestępstwo jest ścigane z oskarżenia prywatnego, a to oznacza, że musiałby Pan samodzielnie wystąpić do sądu z prywatnym aktem oskarżenia i działać dalej w tym postępowaniu jako oskarżyciel.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uporczywe nękanie innej osoby - stalking

Należy zwrócić uwagę również na nowo wprowadzony przepis art. 190a § 1 K.k. określający znamiona przestępstwa tzw. stalkingu.

Jak podaje ten przepis, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

W jaki sposób może przejawiać się uporczywe nękanie?

Według raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości pt. „Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki pod redakcją A. Siemaszki (Warszawa 2010, s. 4) uporczywe nękanie może przejawiać się szczególnie poprzez:

 • uporczywe wydzwanianie, „głuche telefony”,
 • kręcenie się w okolicy domu ofiary,
 • nawiązywanie kontaktu z ofiarą za pomocą osoby trzeciej,
 • wypytywanie o ofiarę w jej otoczeniu,
 • wysyłanie listów, e-maili, SMS-ów lub prezentów,
 • składanie w imieniu ofiary zamówień,
 • śledzenie i kontrolowanie ofiary,
 • oszczerstwa (rozpowszechnianie plotek, fałszywych informacji),
 • włamania do domu lub samochodu ofiary,
 • kradzież rzeczy należących do ofiary,
 • nękanie rodziny i przyjaciół ofiary,
 • napaści oraz pobicia rodziny i przyjaciół ofiary.

Podjęcie kroków prawnych wobec stalkera

Jeżeli zachowanie Pana sąsiada spełnia również niektóre z ww. przesłanek, zasadne byłoby zgłoszenie organom ścigania takich działań z żądaniem podjęcia kroków karnych wobec tej osoby.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Składanie fałszywych zawiadomień o rzekomo popełnionych przestępstwach

Odnośnie składania przez sąsiada obciążających Pana fałszywych zawiadomień o rzekomo popełnianych przestępstwach – działanie takie również jest czynem karalnym określonym przepisem art. 234 K.k. Zgodnie z nim „kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Okoliczności Pana sprawy – a w szczególności wielość wszczynanych z inicjatywy sąsiada postępowań przeciwko Panu oraz fakt ich notorycznego umarzania przez organy ścigania jako bezpodstawnych – legitymują Pana również do zgłoszenia tym organom popełnienia przez owego sąsiada ww. przestępstwa i żądania ścigania go z tego tytułu.

Prawo domagania się ochrony prywatności i dobrego imienia na drodze postępowania cywilnego

Poza powyższymi sankcjami karnymi, które ewentualnie mogłyby objąć uciążliwego sąsiada, przysługuje Panu również prawo domagania się ochrony Pana prywatności i dobrego imienia na drodze postępowania cywilnego.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 23 Kodeksu cywilnegodobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Przepis ten nie jest katalogiem zamkniętym dóbr osobistych objętych ochroną prawną i niewątpliwie dobrem takim jest właśnie Pana prywatność oraz dobre imię. Może domagać się Pan, aby sąsiad nie nagrywał Pana kamerą video, nie zaczepiał Pana ani w inny sposób nie ingerował w Pana prywatne życie. Ponadto można ubiegać się o nakazanie sąsiadowi zaprzestania rozgłaszania nieprawdziwych informacji, wszczynania bezpodstawnych postępowań karnych itp.

Art. 24 Kodeksu cywilnego

Naruszenie wspomnianych dóbr osobistych legitymuje Pana do podjęcia wobec owego sąsiada konkretnych kroków prawnych. Stosownie zatem do treści przepisu artykuł 24 K.c.:

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Powództwo o zaprzestanie naruszania prywatności oraz dobrego imienia 

Wobec powyższego – ze względu na przedstawione przez Pana okoliczności – jest Pan uprawniony do wystąpienia przeciwko sąsiadowi z powództwem o zaprzestanie naruszania Pana prywatności oraz dobrego imienia, a także zapłaty zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę oraz na przykład przeproszenia Pana za bezpodstawne pomówienia na łamach lokalnego pisma czy gazety.

Dowody obciążające stalkera

Jednocześnie należy wskazać, iż we wszystkich ww. przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest podejmowanie w pierwszej kolejności działań zmierzających do zgromadzenia obciążających sąsiada dowodów, a następnie dopiero wszczynanie odpowiedniego postępowania.

Dowodami takimi mogą być zeznania zarówno świadków naocznych, jak i pośrednich (czyli takich, którzy dobrze znają Pana relacje z sąsiadem, są na bieżąco informowani o jego poczynaniach), w tym również zeznania innych osób nękanych przez tę osobę. Jeżeli istnieje taka możliwość, dobrze byłoby spróbować nagrać – np. na dyktafon – wypowiedzi tego sąsiada kierowane w Pana stronę.

 

Warto także gromadzić wszelkiego typu listy, pisma czy inne wiadomości pochodzące od uciążliwego sąsiada, a nawet zrobić dokumentację fotograficzną skutków jego zachowań, jeżeli na przykład dochodzi do niszczenia mienia.

 

W sytuacji podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania sądowego warto jako dowód uporczywych i bezprawnych naruszeń Pana dóbr osobistych załączyć dokumentację związaną z postępowaniami karnymi prowadzonymi z inicjatywy sąsiada wobec Pana, które zostały umorzone. Wielość tych postępowań i fakt ich ciągłego umarzania niewątpliwie świadczy o złośliwym i bezprawnym dążeniu sąsiada do zakłócenia Pana spokoju.

 

Na koniec warto wskazać, aby pod żadnym pozorem – choć podejrzewam, że może to w praktyce być trudne – nie dawać się sprowokować sąsiadowi i nie wdawać się z nim w żadne dyskusje, nie obrażać go i nie odpowiadać na jego zaczepki, gdyż takie zachowanie z Pana strony mogłoby być przez sąd uznane za bezprawne i osłabiłoby Pana argumentację przeciwko sąsiadowi.

Przykłady

Przypadek Agnieszki

Agnieszka mieszkała w bloku, gdzie jej sąsiad regularnie zostawiał obraźliwe wiadomości na jej drzwiach i wokół samochodu. Pomimo próśb o zaprzestanie, zachowanie sąsiada eskalowało. Agnieszka zdecydowała się zainstalować kamerę, która uchwyciła sąsiada na gorącym uczynku. Dzięki zgromadzonym dowodom, złożyła skargę na policji, co doprowadziło do uruchomienia postępowania karnego przeciwko sąsiadowi za znieważenie i nękanie.

 

Historia Tomasza

Tomasz był nękany przez sąsiada, który fałszywie oskarżał go o zakłócanie ciszy nocnej i inne wykroczenia. Sąsiad regularnie wzywał policję, tworząc fałszywy obraz Tomasza jako problematycznego mieszkańca. Zmęczony ciągłymi kontrolami, Tomasz zebrał zeznania od innych sąsiadów potwierdzające jego wersję wydarzeń oraz dokumentację z monitoringu, co pozwoliło mu na obronę przed bezpodstawnymi oskarżeniami i zainicjowanie działań prawnych przeciwko nękającemu go sąsiadowi.

 

Przykład Ewy

Ewa doświadczała nękania ze strony sąsiadki, która regularnie wysyłała do niej niechciane prezenty i listy, a także próbowała kontaktować się za pośrednictwem innych osób. Początkowo próbowała rozwiązać sprawę polubownie, lecz gdy to nie przyniosło efektów, Ewa skonsultowała się z prawnikiem. Na podstawie zebranych dowodów, w tym korespondencji i zeznań świadków, podjęła kroki prawne przeciwko sąsiadce za naruszenie jej prywatności i stalking.

Podsumowanie

Nękanie przez sąsiada może przyjmować różne formy i być źródłem znacznego stresu. Artykuł przedstawia praktyczne kroki, jakie można podjąć w celu obrony przed takim zachowaniem, podkreślając znaczenie gromadzenia dowodów i korzystania z odpowiednich ścieżek prawnych. Kluczowe jest zrozumienie swoich praw i możliwości, jakie oferuje prawo, aby skutecznie przeciwdziałać nękaniu i chronić swoje dobrostan oraz prywatność.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie nękania przez sąsiada? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać profesjonalne porady online i pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism prawnych, które umożliwią Ci skuteczną obronę Twoich praw. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń - Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114
4. Raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości pt. „Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki” pod redakcją A. Siemaszki (Warszawa 2010, s. 4)

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu