Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sprzeciw od nakazu zapłaty musi być złożony na formularzu urzędowym?

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 05.12.2017

Czy odpowiedz na sprzeciw od nakazu zapłaty i sprzeciw od nakazu zapłaty w sądowym nakazie upominawczym musi być złożony na formularzu urzędowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 125 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.), jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach.

 

Na mocy art. 503 § 2 K.p.c., jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.

 

Wymóg złożenia pozwu na formularzu odnosi się do spraw rozpoznawanych w trybie postępowania uproszczonego (art. 5052 K.p.c.) oraz do spraw, w których stosowany jest art. 1871 K.p.c., tj. gdy powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, o przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, o dostarczenie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, o dostarczenie wody i odprowadzenia ścieków, o wywóz nieczystości i o dostarczenie energii cieplnej.

 

Zgodnie z art. 5052 K.p.c.:

 

„Art. 5052. Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.”

 

Postępowanie uproszczone stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

 

„1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.”

 

Jeśli zatem mamy do czynienia z postępowaniem w trybie uproszczonym (tryb ten nie jest konkurencyjny dla trybu upominawczego, stąd też jedno postępowanie może jednocześnie być w trybie uproszczonym i upominawczym) sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być wniesiony na formularzu. Na formularzu powinny być także złożone dalsze wnioski dowodowe, jeśli byłyby one zawarte w odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty. Nie ma natomiast wymogu, by odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty była wnoszona na formularzu. Takie pismo zawsze powinno mieć normalną formę (jeśli zgłasza się dalsze wnioski dowodowe – wnioski te powinny być zgłoszone na formularzu WD).

 

Nadmieniam, że trzeba przyjąć, że jeśli jednak pozew, niezgodnie z przepisami, nie został wniesiony na formularzu, nadal wobec sprzeciwu istnieje ten wymóg użycia formularza. W postępowaniu uproszczonym zgodnie z art. 5052 K.p.c. pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. W tym postępowaniu zatem podstawą wniesienia sprzeciwu na urzędowym formularzu będzie art. 5052 K.p.c. W przypadku roszczeń usługodawców, o których mowa powyżej, nie ma już tak jednoznacznej podstawy prawnej dla takiej konstatacji, trzeba by ją wyprowadzać z art. 1871 w zw. z art. 503 § 2 K.p.c.

 

Nadmieniam, że podlega odrzuceniu sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli wymaganie zastosowania formularza urzędowego dla tego sprzeciwu, wynikające z art. 503 § 2 K.p.c., nie zostało zachowane w odniesieniu do tej części sprzeciwu, która obejmuje wnioski dowodowe (zob. uchw. SN z 14.12.2001 r., III CZP 67/01, Prok. i Pr. 2002, Nr 6, poz. 38).

 

Jeśli pismo, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało na takim formularzu wniesione, sąd winien wezwać do uzupełnienia tego braku w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pisma (art. 1301 K.p.c.):

 

„§ 11. Jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie o treści § 2.

§ 2. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.

§ 3. (uchylony).

§ 4. (uchylony).”

 

Podsumowując, sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, powinien być wniesiony na urzędowym formularzu wtedy, gdy pozew wedle przepisów powinien być wniesiony w tej formie, tj. w postępowaniu uproszczonym oraz w postępowaniu, gdy powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, o przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, o dostarczenie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, o dostarczenie wody i odprowadzenia ścieków, o wywóz nieczystości i o dostarczenie energii cieplnej. Odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie wnosi się na urzędowym formularzu, natomiast na takim formularzu podaje się wnioski dowodowe, gdyby ich zgłoszenie było częścią odpowiedzi na sprzeciw i następowało w postępowaniu uproszczonym.

 

Jeśli Pana pytanie wiąże się z konkretną sytuacją, a moja odpowiedź nie wyjaśniła sprawy, proszę o przestawienie tej sytuacji – może będę w stanie pomóc w szerszym zakresie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus trzy =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki