.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochód z różnicy kursu walut a wykazanie w zeznaniu PIT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 27.09.2021 • Zaktualizowane: 27.09.2021

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. W 2008 roku zamieniłem w banku oszczędności w złotych na euro. W 2021 roku (po 13 latach) zamieniłem w banku oszczędności w euro na złote z przeznaczeniem na spłatę kredytu samochodowego. Sprzedaż waluty euro w 2021 roku dokonana była po wyższym kursie niż zakup w 2008 r. Czy mam wykazać w PIT 37 za 2021 r „dochód” wynikający różnicy kursu (w poz. „Inne źródła niewymienione”)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dochód z różnicy kursu walut a wykazanie w zeznaniu PIT

Różnice kursowe

Różnice kursowe, jako kategoria ekonomiczna, najogólniej oznaczają różnice wynikające z wartości walut obcych wyrażonych w walucie polskiej w różnych momentach czasu.

 

Powstają na skutek wahań kursów (kurs – cena jednej waluty w jednostkach innej waluty) kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych, wzajemnych zmian poziomów kursów innych walut oraz wystąpienia odchyleń między kursem średnim walut obcych, ogłaszanym przez bank centralny (NBP) a faktycznymi, najczęściej bankowymi kursami sprzedaży lub zakupu poszczególnych walut.

 

W zależności od wzajemnych relacji pomiędzy kursami walut mogą więc występować dodatnie lub ujemne różnice kursowe.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe

Zgodnie z art. 24c ust. 2 pkt 3 ustawy PIT dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

 

Zgodnie z art. 24c ust. 3 pkt 3 ustawy PIT ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

 

Należy jednak wskazać, że powyższe zasady dotyczące ustalania różnic kursowych dotyczą wyłącznie podatników prowadzących działalności gospodarczej.

 

Pismo z dnia 7.07.2009 r., wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach, IBPBII/2/415-441/09/MW, http://sip.mf.gov.pl:

 

„Podatkowe różnice kursowe powstają wyłącznie w sytuacjach wskazanych w art. 24c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zasady ich ustalania określone w tym przepisie stosują – w myśl art. 24c ust. 10 ww. ustawy – wyłącznie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej”.

Brak dochodu wynikającego z różnicy kursów

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują przewalutowania własnych środków pieniężnych, nie rozpoznają z tego tytułu żadnego przychodu podatkowego. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej różnice kursowe nie są kategorią podlegającą opodatkowaniu.

 

Ponadto pamiętajmy, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z definicji tej wywieść można również, że za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które w istocie są określonym przyrostem majątkowym.

 

Potwierdza to treść interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.287.2018.1.TR:

 

„Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione uregulowania prawne oraz okoliczności faktyczne przedstawione w opisanym stanie faktycznym, należy stwierdzić, że przewalutowanie środków pieniężnych posiadanych przez Wnioskodawcę nie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Operacja przewalutowania środków pieniężnych w walucie obcej na środki pieniężne w złotych jest neutralna podatkowo. Wnioskodawca dokonał przewalutowania (na złote) dochodów zgromadzonych w drodze spadku ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które były wpłacane na jego rzecz w walutach obcych.

W przypadku wymiany waluty obcej, poza działalnością gospodarczą nie dochodzi do zapłaty lub innej formy wypływu środków pieniężnych. Wnioskodawca zamienił na złotówki własne środki pieniężne.

 

W konsekwencji, należy zatem uznać, że w takim przypadku nie doszło do przyrostu w majątku Wnioskodawcy, ale jedynie do zmiany waluty, w której był on wyrażony.

 

Tym samym, nie doszło po stronie Wnioskodawcy do powstania dochodu dla celów podatkowych w związku z przewalutowaniem dolarów amerykańskich (USD) na złotówki”.

 

W konsekwencji nawet jeżeli uzyskałby Pan „korzyść” z uwagi na lepsze kursy walut w stosunku do przewalutowania własnych środków pieniężnych, to nie jest to zdarzenie podlegające opodatkowaniu. Nie wykazuje Pan dochodu/straty z tego tytułu w zeznaniu PIT-37 ani tez w żadnym innym zeznaniu rocznym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »