.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Błędne rozliczenie podatku przez księgową

• Autor: Marcin Sądej

Na początku zeszłego roku do rozliczania mojej DG zatrudniłem księgową. Przekazałem jej także jako wzór zeszłoroczne rozliczenie podatku rocznego (rozliczanie z żoną). Księgowa bez porozumienia ze mną wypełniła i złożyła w US PIT. Okazało się, że rozliczyła mnie indywidualnie, a nie – jak zawsze – z małżonką. Teraz urząd chce dużej dopłaty podatku, która wynika z tego sposobu rozliczania. Co mam zrobić? W US poinformowano mnie, że na korektę jest za późno. Co mogę zrobić z księgową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Błędne rozliczenie podatku przez księgową

Fot. Fotolia

Wspólne rozliczanie z małżonkiem w polskim porządku podatkowym

Kwestie wspólnego rozliczenia podatku z małżonkiem reguluje art. 6 ust. 2–2a ustawy PIT. Zgodnie z tymi przepisami małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wniosek może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Termin na złożenie wspólnej deklaracji podatkowej

Jak zatem widać, jednym z warunków wspólnego rozliczenia jest wyrażenie takiej woli w zeznaniu podatkowym. Zgodnie z art. 45 ustawy PIT zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W rezultacie wniosek o wspólne rozliczenie musi zostać złożony do tego terminu.

 

Termin ten ma charakter ostateczny. Nie można go ani wydłużyć, ani też przywrócić. Niestety ale również złożenie korekty zeznania podatkowego nie przyniesie w tym przypadku żadnego rezultatu.

 

Potwierdza to również opracowana przez Krajową Informację Podatkową broszura informacyjna dotycząca zeznań podatkowych, gdzie czytamy, że „jeżeli małżonkowie złożyli odrębne zeznania, to do dnia, w którym upływa termin określony dla złożenia zeznania (30 kwietnia), mogą dokonać ich korekty składając wspólne zeznanie”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Błędu księgowej nie da się skorygować po terminie

W konsekwencji na skutek błędu księgowej przepadła Państwu możliwość wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za miniony rok. Żadne działania podjęte przed urzędem skarbowym nie pomogą, gdyż termin na złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie upłynął w dniu 30.04.

 

Odnośnie natomiast zagadnienia błędu księgowej. Co do zasady nie ma możliwości przeniesienia ciężaru zapłaty wysokiego podatku na księgową. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej to podatnik ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązanie podatkowe (nawet jeżeli zostało inaczej rozliczone, niż życzyłby sobie tego podatnik). Urząd skarbowy nie może bowiem dochodzić zapłaty podatku od biura rachunkowego – żaden przepis nie daje takiej możliwości. W rezultacie podatek, który wynika ze złożonego przez księgową zeznania podatkowego, będzie Pan musiał zapłacić.

Odpowiedzialność księgowej za popełnione błędy

Nie oznacza to jednak, że księgowa jest zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje błędy. Będzie ona ponosiła odpowiedzialność, jednakże nie na gruncie prawa podatkowego, ale prawa cywilnego. Księgowa, jak każda osoba świadcząca usługi, ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy. Powoduje to, że Pan, jako osoba zlecająca wypełnienie zeznania podatkowego, może domagać się wypłaty odszkodowania za szkody poniesione w wyniku wadliwego złożenia zeznania podatkowego. Podstawą dochodzenia roszczenia o odszkodowanie jest art. 471 Kodeksu cywilnego, który stanowi o obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnik może się jednak uwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że wykonał zobowiązanie, albo że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło nie z jego winy.

 

W konsekwencji, na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego może Pan domagać się od księgowej wypłaty odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy w postaci niewłaściwie wypełnionego zeznania podatkowego. Zaznaczam, że mimo takiego roszczenia będzie Pan wciąż zobowiązany do zapłaty podatku wynikającego ze złożonego zeznania (nawet jeśli zostało złożone nie według Pana instrukcji).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu