Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczone majątki małżonków, wspólny zakup nieruchomości a zwolnienie z podatku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.08.2018

Odziedziczone po śmierci mamy mieszkanie, które sprzedałam przed upływem pięciu lat od nabycia praw do spadku. W związku z tym obejmuje mnie podatek, którego mogłabym uniknąć, wydając pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Jesteśmy z mężem w trakcie zakupu domu z działką i zastanawiam się, czy współwłasność tegoż zwolni mnie z płacenia podatku. Dodać muszę, że mąż również sprzedał nieruchomość uzyskaną tytułem spadku po ojcu przed upływem 5 lat. Wobec tego, jaki rodzaj współwłasności domu i działki zwolni nas oboje z konieczności zapłaty podatku? Dodam, że nie zawieraliśmy z mężem żadnych umów majątkowych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odziedziczone majątki małżonków, wspólny zakup nieruchomości a zwolnienie z podatku

Fot. Fotolia

Gdy zbywana nieruchomość stanowi odrębny majątek, to środki uzyskane ze sprzedaży również stanowią majątek odrębny. Zgodnie z art. 33 pkt 1 i pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; a także – przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego stanowią część majątku odrębnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Nieustannie kontrowersyjne jest, czy przeznaczenie środków z majątku odrębnego na zakup do majątku wspólnego jest w ogóle możliwe i jakie niesie konsekwencje. Bowiem co do zasady, jeśli za pieniądze z majątku odrębnego małżonek np. kupi jakiś przedmiot, to on winien być w całości jego własnością i automatycznie nie wejdzie do majątku wspólnego i odwrotnie.

 

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm. dalej jako u.PIT] – wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.PIT, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Własne cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 u.PIT.

 

Część przedstawicieli doktryny uważa, że konieczne jest rozszerzenie wspólności majątkowej na środki z majątku odrębnego, by dokonać nabycia do matkując wspólnego, które wypełni warunki zwolnienia. Część zaś uznaje takie wydatki za zgodne z warunkami zwolnienia bez zastrzeżeń i uważa, że wydatkami na własne cele mieszkaniowe są również te dotyczące składników majątku wspólnego małżonków, także w sytuacji, gdy wydatki takie są finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży domu lub mieszkania stanowiącego odrębny majątek jednego z małżonków. Jeszcze inni, jak np. K. Kamiński, uznają, iż dopiero włączenie środków z majątku odrębnego do wspólnego pozwala wydatkować je na wspólny cel (we współwłasności małżeńskie)[Lex/el QA 208526]. Korzystnie zaś w piśmie z dnia 16 kwietnia 2013 r. wypowiada się Izba Skarbowa w Katowicach, IBPBII/2/415-59/13/NG, że:

 

„Jednak dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotna będzie kwestia ustalenia, czy cała kwota uzyskana ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego przez wnioskodawcę w spadku (a więc należącego do jego majątku odrębnego) może podlegać zwolnieniu z opodatkowania, jeśli przeznaczona będzie na zakup lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego wnioskodawcy i jego małżonka. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 1 ww. ustawy). Ponadto ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy uznać należy, iż skoro będące przedmiotem sprzedaży spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowiło majątek osobisty wnioskodawcy, a uzyskany ze sprzedaży tego prawa przychód zostanie począwszy od daty sprzedaży nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie w całości wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, jakim jest nabycie lokalu mieszkalnego należącego do obojga małżonków, to nie ma w tej sytuacji przeszkód prawnych, aby przychód ten w całości przeznaczony na nabycie lokalu mieszkalnego korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej, zostaje spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na nabycie lokalu mieszkalnego, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki, które pochodziły ze sprzedaży majątku osobistego wnioskodawcy zostały wydatkowane na nabycie lokalu mieszkalnego, który wejdzie w skład majątku wspólnego wnioskodawcy i jego współmałżonka.”

 

Jak może Pani zatem zauważyć, zdania są podzielone.

 

Najbezpieczniejsze wyjście, przez nikogo niekwestionowane, to nabyć ów dom z działką we współwłasności udziałowej (nie do majątku małżeńskiego), podobnie jak miałoby to miejsce przy nabyciu z osobą obcą. Czyli za środki z majątku odrębnego kupuje Pani udział w nieruchomości do majątku odrębnego, tak samo mąż, i nabywacie udziały proporcjonalnie do posiadanych środków przeznaczonych na ten cel, czyli jeśli Pani ma w majątku odrębnym 4 mln a mąż 5 mln i nabywacie dom za 9 mln, to Pani do majątku odrębnego nabędzie 4/9 a mąż 5/9.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 8 =

»Podobne materiały

Nieterminowe wpłaty zaliczek na podatek a czynny żal

Prowadzę działalność gospodarczą, ale z powodu kłopotów finansowych dokonuję nieterminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Ureguluję jednak wszystkie zaległe odsetki od należności, nie chciałbym mieć jednak problemów z urzędem. Czy i kiedy powinienem złożyć tzw. czynny żal? Czy muszę wymieniać

 

Odstępne za mieszkanie a urząd skarbowy

Pół roku temu wynająłem mieszkanie pewnej osobie. Dostałem jednak odstępne tylko za dwa miesiące. Chciałem szybko pozbyć się lokatora, co okazało się kłopotliwe, więc dopiero teraz mam zamiar zgłosić najem w urzędzie skarbowym. Czy powinienem opłacić podatek tylko za te miesiące, w których dostałem

 

Przejęcie kredytu a wartość mieszkania i podatek

Mój były partner przejmie kredyt, który zaciągnęłam na kupno mieszkania, a którego teraz nie mogę spłacać. Jaką wartość powinniśmy wpisać w akcie notarialnym, w którym będzie mowa o zbyciu udziałów? Czy można wpisać wartość początkową mieszkania, czy rynkową? Co z podatkiem? Umowa na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »