.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejście na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne po urlopie dla poratowania zdrowia

W dniu 25.11 kończy mi się urlop dla poratowania zdrowia. Mam możliwość przejścia na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – jedyną przeszkodą jest trwający stosunek pracy. Chciałbym rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 26.11. Proszę o informację – czy jest możliwy taki scenariusz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne po urlopie dla poratowania zdrowia

Sposób rozwiązania umowy przez nauczyciela

Kwestię stosunku pracy nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela i Kodeks pracy w zakresie nieuregulowanym w Karcie. Nauczyciel, bez względu na rodzaj umowy łączącej go ze szkołą, ma w praktyce dwie możliwości rozwiązania stosunku pracy:

 

 • za wypowiedzeniem (w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania – jest to wniosek nauczyciela, który skutkuje ustaniem zatrudnienia po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia),
 • za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy z nauczycielem

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania reguluje tylko w przypadku nauczycieli Karta Nauczyciela art. 20; art. 23 i może ono nastąpić:

 

 1. w razie całkowitej likwidacji szkoły dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy (za wypowiedzeniem),
 2. w razie częściowej likwidacji szkoły dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny (za wypowiedzeniem),
 3. w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć – za wypowiedzeniem (nauczyciel może wystąpić z pisemnym wnioskiem o przeniesienie w stan nieczynny w terminie do 30 dni od doręczenia wypowiedzenia – dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględnić ten wniosek i w takim przypadku wypowiedzenie traci swoją ważność),
 4. na wniosek nauczyciela (za wypowiedzeniem),
 5. w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni (art. 23 KN) – może być przedłużone o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel otrzyma świadczenie rehabilitacyjne lub urlop dla poratowania zdrowia (bez wypowiedzenia),
 6. w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (bez wypowiedzenia),
 7. w razie ukończenia przez nauczyciela 65. roku życia – za wypowiedzeniem (jeżeli wraz z ukończeniem 65 lat nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat),
 8. w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a KN (za wypowiedzeniem),
 9. w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach (bez wypowiedzenia),
 10. na mocy porozumienia stron,
 11. w razie dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne (bez wypowiedzenia).

Porozumienie między pracodawcą a nauczycielem

Jeżeli złoży Pani wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, aby faktycznie doszło do ustania zatrudnienia, konieczne jest zawarcie porozumienia z pracodawcą w tej sprawie. Podstawą prawną ustania zatrudnienia jest wówczas:

 

 • art. 23 ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela – w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania;
 • art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela – w przypadku nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony;
 • art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy – w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz nauczycieli zatrudnionych w placówkach niesamorządowych.

 

Może Pani rozwiązać umowę za porozumieniem stron, o ile pracodawcą wyrazi zgodę lub za wypowiedzeniem, jeśli takiej zgody nie wyrazi. Poza ww. przypadkami to po stronie pracodawcy leży możliwość zwolnienia pracownika.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl