Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana umowy przedwstępnej

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 28.01.2015

Proszę o poradę – chodzi o zakup mieszkania u dewelopera. Umowa deweloperska (przedwstępna) w formie aktu notarialnego została podpisana przez córkę. Środki na mieszkanie będą pochodziły od mojego męża (przekazane córce na konto, później zgłoszone przez córkę do urzędu skarbowego jako darowizna). Jeśli chcielibyśmy w tym momencie to zmienić tak, aby jednak ostatecznie mąż był właścicielem mieszkania, co możemy zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa przedwstępna, jak każda inna umowa cywilnoprawna, podlegać może zmianom, wedle woli stron umowy. Aby otworzyć sobie w przyszłości prawną możliwość zostania właścicielem budowanej nieruchomości lokalowej, Pani mąż powinien wraz z córką i reprezentantem dewelopera udać się do kancelarii notarialnej i dokonać zmiany umowy przedwstępnej. Należy to uczynić optymalnie najpóźniej do dnia upływu terminu wpłaty ostatniej raty, aby realizacja zobowiązania kupującego przebiegła bez przeszkód. Przede wszystkim proszę porozumieć się z drugą stroną umowy przedwstępnej, czyli z deweloperem i poinformować o chęci wejścia męża we wszystkie prawa i obowiązki kupującego, na podstawie porozumienia pomiędzy nim a córką (wbrew woli córki takie rozwiązanie nie będzie możliwe). O odpowiednią redakcję postanowień umownych zadba notariusz.

 

Jeśli pozostaje Pani wraz z mężem w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej, to zwracam uwagę na treść przepisu art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788), w świetle którego zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków. Zgody nie potrzeba, jeśli łączy małżonków ustrój rozdzielności majątkowej lub w sytuacji, kiedy Pani mąż finansuje nabycie nieruchomości lokalowej ze środków wchodzących w skład jego majątku osobistego lub ze sprzedaży składnika majątku osobistego, np. nabytej w spadku lub w darowiźnie nieruchomości.

 

Proszę też pamiętać, że jeśli zdecydują się Państwo na nabycie lokalu na nazwisko córki, finansując jej wpłaty, to darowizna pieniężna z majątku wspólnego także wymaga zgody współmałżonka (art. 37 § 1 pkt 4 K.r.o.), obowiązek ten nie dotyczy bowiem jedynie drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Zgoda współmałżonka powinna zostać udzielona w takiej formie, jakiej wymagają przepisy dla ważności czynności prawnej. Zgodnie z treścią przepisu art. 63 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty, oczywiście może ona zostać udzielona również w trakcie zawierania umowy. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie; forma szczególna aktu notarialnego pod rygorem nieważności wymagana jest dla skutecznego obrotu m.in. nieruchomościami (art. 158 K.c.).

 

Jak stanowi przepis art. 389 § 1 K.c., umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 K.c.), a nie tylko naprawienia szkody majątkowej, jaką poniosła licząc na zawarcie umowy ostatecznej. Z punktu widzenia dochodzenia wykonania kluczowego zobowiązania przez dewelopera, czyli przeniesienia własności nieruchomości lokalowej, forma umowy przedwstępnej jest najważniejsza. Zmiany umowy przedwstępnej, dotyczące stron umowy (tzw. komparycja) także powinny zostać dokonane w tej samej, szczególnej formie aktu notarialnego, co służy zabezpieczeniu roszczeń nowego kupującego, w razie uchylania się dewelopera od zawarcia umowy przyrzeczonej.

 

Jak wynika z treści przepisu art. 77 § 1 K.c., uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Zapewne strony umowy przedwstępnej zastrzegły, że zmiany tej umowy wymagają co najmniej zachowania formy pisemnej, jednak dla zmiany stron zalecam Państwu zachowanie formy aktu notarialnego, ze względu na zapewnienie tzw. silniejszego skutku tej umowy i możliwości nabycia prawa własności lokalu, a nie tylko żądania odszkodowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki