Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż garażu a podatek

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 29.09.2018

Mam pytanie dotyczące podatku w kontekście sprzedaży garażu. Otóż, prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na zasadzie ryczałtu. Planuję zakupić garaż za 35 tys. zł i następnie sprzedać go za 50 tys. zł. Jaki podatek od takiej transakcji sprzedaży garażu będę musiał zapłacić? Czy jakąś stawkę ryczałtu od 50 tys. zł, czy od samego dochodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż garażu a podatek

Fot. Fotolia

Zasady opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem zostały określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami tejże ustawy, nie wszyscy podatnicy mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z opodatkowania w tej formie nie mogą korzystać, między innymi, podatnicy wymienieni w art. 8 ust. 1 ustawy, w tym osoby osiągające w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W pozycji nr 27 załącznika wymieniono kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. W rezultacie nie można opodatkować ryczałtem transakcji zakupu, a następnie sprzedaży garażu.

 

Powyższy zakaz dotyczy działalności ściśle handlowej. Inaczej jednak będzie się przedstawiać sytuacja, jeżeli po zakupie garażu wprowadzi go Pan do ewidencji środków trwałych.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy PIT.

 

Art. 14 ustawy PIT wskazuje natomiast, że przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. przychód z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT).

 

Tym samym zakup garażu, który będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej i zakwalifikowany jako środek trwały, a następnie zostanie sprzedany będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem. O takim przypadku stanowi art. 12 ust. 10 ustawy o podatku ryczałtowym:

 

W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

 

1) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

2) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

3) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

4) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– bez względu na okres ich nabycia – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

 

Na marginesie należy zaznaczyć, że zasada ta dotyczy wyłącznie nieruchomości niemieszkalnych (art. 12 ust. 10a ustawy).

 

Zgodnie z art. 12 ust. 10b ustawy ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania. Natomiast w myśl art. 21 ustawy podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

 

Podsumowując, jedynie sprzedaż nieruchomości, która stanowi środek trwały podlega opodatkowaniu ryczałtowym podatkiem w wysokości 10% przychodu (zatem będzie to 10% od kwoty 50 000 zł). Taki podatek należy odprowadzić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Handel nieruchomościami, które nie stanowiły środków trwałych jest niedozwolony w ramach ryczałtu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 1 =

»Podobne materiały

Podatek od stypendium naukowego

Czy będę musiał zapłacić w Polsce podatek od stypendium naukowego odbytego w Stanach Zjednoczonych przyznanego przez uczelnię amerykańską?

 

Sprzedaż mieszkania, budowa domu na działce żony a podatek męża

Przed ślubem moja obecna żona otrzymała darowiznę w postaci działki budowlanej. Po zawarciu związku małżeńskiego zakupiliśmy mieszkanie (w 1998 r.), które sprzedaliśmy w 2004 r. Za uzyskane pieniądze rozpoczęliśmy budowę domu na wspomnianej działce. Urząd skarbowy wezwał nas do przedstawienia r

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »