Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie stażu i stypendiów

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 02.11.2019

W zeszłym roku odbywałam staż ze środków Unii Europejskiej z programu POWER, na który skierował mnie urząd pracy. Z UP nie dostałam żadnego PIT-u do rozliczenia i otrzymałam informację, że z tego dochodu nie muszę się rozliczać, ponieważ jest on zwolniony z podatku. Tak też zrobiłam. Jednak teraz mam wątpliwości. Dodatkowo na uczelni otrzymywałam stypendium socjalne i naukowe. Jeśli każdy powyższy dochód jest zwolniony z podatku, to czy miałam składać jakąś deklarację, np. zerową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie stażu i stypendiów

Fot. Fotolia

Przeanalizujmy po kolei wszystkie otrzymane przez Panią przychody: 

Przychody ze środków z UE w ramach programu POWER

W tym zakresie należy wskazać, że środki otrzymane w ramach tego programu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem zwalania się od podatku środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

O tym, że powyższe zwolnienie dotyczy również programu POWER pisał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 27.11.2015 r., nr ILPB1/4511-1-1263/15-2/AMN:

 

„Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro przedmiotowe stypendia stażowe oraz szkoleniowe są wypłacane w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, to spełniają warunek określony w regulacji art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący udziału środków europejskich w pomocy udzielanej uczestnikom projektu i jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – stanowią przychód uczestników, jednakże zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. ww. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Tym samym Wnioskodawca realizując projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej (w ramach POWER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020), powinien stosować w odniesieniu do dochodów z tego tytułu (tj. stypendium stażowego oraz szkoleniowego) zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy”.

 

 

Rozliczenie dochodzów ze stypendium naukowego

Odnośnie otrzymywanego stypendium naukowego wskazać należy na zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy PIT. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym lub stypendia przyznawane na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki oraz inne stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Jak zaznaczył Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 07.12.2012r ., nr DD3/033/100/CRS/12/DD-679:

 

„Brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu. Pierwsza grupa, obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy:

 

  • stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.),
  • stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742).

 

Druga grupa, dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności”.

 

W rezultacie jeżeli otrzymane przez Panią stypendium naukowe z uczelni kwalifikuje się do jednej z powyższych grup, to jest ono całkowicie zwolnione od podatku.

 

Rozliczenie dochodów ze stypendium socjalnego

Natomiast co do stypendium socjalnego pragnę wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy PIT zwalnia się od podatku świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

W konsekwencji jeżeli osoba otrzymuje stypendium socjalne, które jest finansowane ze środków budżetu państwa, samorządu lub szkoły, to jest ono całkowicie zwolnione od podatku.

 

Na zakończenie pragnę podkreślić, że dochodów zwolnionych od podatku podatnik nie wykazuje w żadnym zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione, to otrzymane środki pieniężne są dla Pani całkowicie zwolnione od podatku i nie musi Pani składać żadnych dokumentów do urzędu skarbowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 3 =

»Podobne materiały

Podatek od stypendium naukowego

Czy będę musiał zapłacić w Polsce podatek od stypendium naukowego odbytego w Stanach Zjednoczonych przyznanego przez uczelnię amerykańską?

 

Sprzedaż mieszkania, budowa domu na działce żony a podatek męża

Przed ślubem moja obecna żona otrzymała darowiznę w postaci działki budowlanej. Po zawarciu związku małżeńskiego zakupiliśmy mieszkanie (w 1998 r.), które sprzedaliśmy w 2004 r. Za uzyskane pieniądze rozpoczęliśmy budowę domu na wspomnianej działce. Urząd skarbowy wezwał nas do przedstawienia r

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »