Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędy w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o.

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 04.01.2020

Sprawa dotyczy sprawozdania finansowego spółki z o.o. W marcu sporządziłem sprawozdanie finansowe z zarządu w wersji elektronicznej i je podpisałem przy pomocy podpisu elektronicznego. Kopia sprawozdania została udostępniona udziałowcom. Za kilka dni odbędzie się Walne Zgromadzenie Wspólników. W treści sprawozdania finansowego zostały zauważone pewne błędy i nieścisłości. Przykład: wzrost pewnej kwoty w stosunku do roku poprzedniego o ok. 1% (kilkaset złotych), podczas gdy w rzeczywistości był spadek o niecały 1% (kilkaset złotych). Czy w tym wypadku można/należy poprawić plik i jeszcze raz podpisać go podpisem elektronicznym z datą kwietniową? Czy i do kiedy można robić poprawki w pliku sprawozdania zarządu i generować nowe wersje? Czy podpis poprawionego pliku z datą kwietniową nie będzie oznaczał przekroczenia terminu sporządzenia raportu? Co wysłać po zebraniu do KRS-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Błędy w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o.

Fot. Fotolia

Sprawozdanie finansowego w postaci elektronicznej

Każdy ma prawo do błędu i sytuacja ta nie powinna zasadniczo wpłynąć na fakt wypełnienia obowiązku jako takiego. To przedstawienie organowi zatwierdzającemu sprawozdania wadliwego mogłoby zostać poczytane jako nierzetelność i doprowadzić do odpowiedzialności podmiotu, który za sporządzenie jest odpowiedzialny.

 

Zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości „kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy”. Chodzi zatem o to, by sporządzić w tym terminie dokument. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Rzeczywiście obecnie wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Data podpisania pierwotnego sprawozdania jest widoczna w systemach, zatem późniejsza inna data wynikająca ze zmian nie wpływa na ocenę wykonania tego obowiązku.

Poprawa błędów w sprawozdaniu finansowym

Zwłaszcza że i ustawa o rachunkowości dopuszcza ujawnienie się błędów w sprawozdaniu. Zgodnie z art. 54 ustawy o rachunkowości jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej. Chodzi tu właśnie o sytuację ujawnienia jakichś błędów w sprawozdaniu. Zatem konieczna jest zmiana sprawozdania i nowy podpis. To, że sprawozdanie zostało zmienione także widoczne będzie w systemie. W razie podejrzenia nieprawidłowości w łatwy sposób organy odpowiedzialne za sprawozdanie będą w stanie wykazać, że dopełniły obowiązków. Trudno będzie im zatem zarzucić winę i ukarać. Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości „kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

 

1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych

–podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie”.

 

Karą zagrożone jest zatem niesporządzenie sprawozdania. Jeśli sprawozdanie sporządzono, a następnie dokonano korekty ze względu na art. 54 ustawy, nie należy czynić z tego zarzutu osobie odpowiedzialnej.

 

Do KRS-u należy wysłać sprawozdanie zatwierdzone, zatem to, które zostało przedstawione do zatwierdzenia, poprawione.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki