Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysługa lat pracy policjanta

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 22.10.2016

W latach 2004-2007 ukończyłem licencjat w systemie zaocznym. Od 2009 r. jestem funkcjonariuszem policji, w latach 2014-2016 ukończyłem studia wyższe magisterskie w systemie zaocznym. Czy okres studiów będzie się wliczał do wysługi lat jako okres bezskładkowy? Ile lat zostanie wliczone do stażu pracy? Ile należy się płatnego urlopu jako absolwentowi studiów zaocznych magisterskich?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia ma 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych” – podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67).

 

Zgodnie z art. 13 wymienionej ustawy jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie Więziennej traktuje się:

 

  • okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej, organów bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej;
  • okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w Służbie Więziennej w terminie do dnia 1 kwietnia 1955 r.;
  • okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowe i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa, a także funkcjonariusza pożarnictwa w terminie do dnia 31 stycznia 1992 r.

 

Zgodnie z art. 14 emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej następujące okresy przypadające po zwolnieniu ze służby:

 

  • zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;
  • opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

 

Reasumując, stwierdzić należy, że do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat zalicza się: okresy służby w Policji, okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej, okresy traktowane jako równorzędne ze służbą, wymienione w art. 13 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega sumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku, oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy lub służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub wynikające ze stosunku służbowego.

 

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 powołanej wyżej ustawy funkcjonariuszom, którzy spełniają warunki określone w art. 12, zalicza się do wysługi emerytalnej, uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15 tejże ustawy posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Okresem takim jest okres studiów wyższych. Okres studiów wyższych to tzw. okres nieskładkowy, czyli okres braku odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Studia wyższe, ukończone w systemie dziennym, podlegają zaliczeniu jako okres nieskładkowy art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) do stażu emerytalnego (wysługi lat).

 

Okres samej nauki w szkole wyższej uwzględnia się jako okres nieskładkowy (wskaźnik 0,7 proc. – okres studiów mnoży się przez taki wskaźnik określony w ustawie) pod warunkiem ukończenia jej w wymiarze przewidzianym programem studiów (wystarczy absolutorium). Nie ma znaczenia, czy nauka odbywała się w systemie dziennym, zaocznym czy wieczorowym. Jeśli jednak okres studiów pokrywa się z okresem zatrudnienia, ZUS uwzględni okres ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, jako korzystniejszy (wskaźnik 1,3 proc.).

 

Podział na okresy składkowe i nieskładkowe dokonany został na mocy ustawy o rewaloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i obejmuje wszystkie okresy po dniu 14 listopada 1991 r.

 

Biorąc to pod uwagę, stwierdzić należy, iż okres studiów wyższych podlega doliczeniu do wysługi emerytalnej.

 

Jeśli chodzi o wymiar urlopu policjanta, to zgodnie z przepisami ma on prawo każdego roku do 26 dni urlopu. Za ukończenie wyższych studio nie przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - trzy =

»Podobne materiały

Status dyrektora sądu

Jaki jest obecnie status dyrektora sądu? Czy w świetle obowiązujących aktów prawnych przysługuje mu dodatek za wieloletnią pracę?

 

Równoważnik pieniężny

Jestem pracownikiem zakładu karnego. Posiadam 1/8 udziału w domu o powierzchni użytkowej 80 m2 (podział nastąpił po śmierci matki: 5/8 posiada ojciec, pozostałe części – ja i dwóch braci; w domu mieszkam tylko z ojcem, który jest na emeryturze). Chciałbym otrzymywać równoważnik pieniężny

 

Zajęcia zarobkowe poza służbą

Jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i wokalistą w amatorskim zespole muzycznym. Chciałbym kilka razy do roku (mniej więcej raz na miesiąc) występować na weselach. Czy taka dorywcza praca to zajęcia zarobkowe poza służbą? W jaki sposób mogę wykonywać ją legalnie?

 

Zatrudnienie kobiety w oddziale męskim aresztu śledczego

Pracuję jako oddziałowa w oddziale penitencjarnym składającym się w większości z mężczyzn (ok. 80%). Od pewnego czasu praca wywołuje u mnie olbrzymi stres, poważnie obawiam się napaści na tle seksualnym ze strony więźniów. Od kilku lat mówi się wprawdzie o utworzeniu w jednostce osobnego oddzia

 

Staż służby wojskowej

Jestem żołnierzem zawodowym. Służbę wojskową rozpocząłem od szkoły oficerskiej w 1994 r. Następnie otrzymałem promocję na I-szy stopień oficerski w 1998 r. Przed studiami, ucząc się w technikum chemicznym, pomagałem rodzicom w gospodarstwie rolnym, do tej pory nie udokumentowałem tego faktu. Czy obe

 

Kolejny kontrakt dla żołnierza zawodowego

Jestem żołnierzem zawodowym szeregowym. Za kilka tygodni kończy mi się kontrakt. Wcześniej wystąpiłem o kolejny, na co uzyskałem zgodę. Obecnie jednak nie chcę go podpisywać. Czy mogę się wycofać z tej decyzji i odejść z wojska? Czy muszę się liczyć z jakimiś konsekwencjami?

 

Wypłata renty policyjnej

Niedawno zostałem orzeczeniem MSW uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy inwalidę. Inwalidztwo powstało w pracy. Zostałem zwolniony rok temu z policji i od tego dnia uznano mnie za inwalidę. Czy jeśli złożę teraz wniosek o rentę policyjną, to mogę domagać się wypłaty świadczenia za cały miniony

 

Wysługa lat w policji

Jestem policjantem. Ostatnio dowiedziałem się od kadrowej, że do wysługi lat zalicza się jedynie okresy pracy w cywilu w pełnym wymiarze czasu pracy. W moim przypadku mam około dwa lata pracy w cywilu w wymiarze 3/4 etatu. Poinformowano mnie, że tego okresu nie mogą mi zaliczyć do wysługi. Chciałbym

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »