.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wysługa lat pracy policjanta

W latach 2004-2007 ukończyłem licencjat w systemie zaocznym. Od 2009 r. jestem funkcjonariuszem policji, w latach 2014-2016 ukończyłem studia wyższe magisterskie w systemie zaocznym. Czy okres studiów będzie się wliczał do wysługi lat jako okres bezskładkowy? Ile lat zostanie wliczone do stażu pracy? Ile należy się płatnego urlopu jako absolwentowi studiów zaocznych magisterskich?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wysługa lat pracy policjanta

Emerytura policyjna

„Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia ma 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych” – podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67).

Okresy równorzędne ze służbą w Policji

Zgodnie z art. 13 wymienionej ustawy jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie Więziennej traktuje się:

 

  • okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej, organów bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej;
  • okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w Służbie Więziennej w terminie do dnia 1 kwietnia 1955 r.;
  • okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowe i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa, a także funkcjonariusza pożarnictwa w terminie do dnia 31 stycznia 1992 r.

 

Zgodnie z art. 14 emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej następujące okresy przypadające po zwolnieniu ze służby:

 

  • zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;
  • opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Okresy składkowe i nieskładkowe wliczane do wysługi lat

Reasumując, stwierdzić należy, że do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat zalicza się: okresy służby w Policji, okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej, okresy traktowane jako równorzędne ze służbą, wymienione w art. 13 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega sumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku, oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy lub służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub wynikające ze stosunku służbowego.

 

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 powołanej wyżej ustawy funkcjonariuszom, którzy spełniają warunki określone w art. 12, zalicza się do wysługi emerytalnej, uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15 tejże ustawy posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Okresem takim jest okres studiów wyższych. Okres studiów wyższych to tzw. okres nieskładkowy, czyli okres braku odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Studia wyższe, ukończone w systemie dziennym, podlegają zaliczeniu jako okres nieskładkowy art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) do stażu emerytalnego (wysługi lat).

 

Okres samej nauki w szkole wyższej uwzględnia się jako okres nieskładkowy (wskaźnik 0,7 proc. – okres studiów mnoży się przez taki wskaźnik określony w ustawie) pod warunkiem ukończenia jej w wymiarze przewidzianym programem studiów (wystarczy absolutorium). Nie ma znaczenia, czy nauka odbywała się w systemie dziennym, zaocznym czy wieczorowym. Jeśli jednak okres studiów pokrywa się z okresem zatrudnienia, ZUS uwzględni okres ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, jako korzystniejszy (wskaźnik 1,3 proc.).

 

Podział na okresy składkowe i nieskładkowe dokonany został na mocy ustawy o rewaloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i obejmuje wszystkie okresy po dniu 14 listopada 1991 r.

 

Biorąc to pod uwagę, stwierdzić należy, iż okres studiów wyższych podlega doliczeniu do wysługi emerytalnej.

 

Jeśli chodzi o wymiar urlopu policjanta, to zgodnie z przepisami ma on prawo każdego roku do 26 dni urlopu. Za ukończenie wyższych studio nie przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu