.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niezapłacone czesne za szkołę

Dwa miesiące temu zapisałam się do szkoły policealnej, lecz z pewnych powodów nie podjęłam nauki – nie uczęszczałam na zajęcia i nie uiszczałam opłat. Teraz postanowiłam zrezygnować i okazało się, że aby skreślono mnie z listy muszę zapłacić czesne za okres, w którym rzekomo pobierałam naukę. Dodatkowo mam zapłacić dużo wyższe czesne, ponieważ w umowie jest zapis, że „czesne promocyjne obowiązuje przez cały okres trwania umowy, jednakże w przypadku utraty prawa do promocji (…) obowiązuje czesne w kwocie (…)”. Czy będę musiała zapłacić wyższą kwotę? Kiedy niezapłacone czesne za szkołę ulega przedawnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niezapłacone czesne za szkołę

Fot. Fotolia

Po jakim czasie niezapłacone czesne za szkołę ulega przedawnieniu?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że przepis art. 750 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowi, iż do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Przyjmując zatem, iż umowa o świadczenie usług edukacyjnych jest umową cywilną, to do świadczeń z tej umowy należy odpowiednio stosować przepisy art. 750 K.c. w zw. z art. 751 ust. 2 K.c. nawet wówczas, gdy owe roszczenie przysługuje podmiotowi trudniącemu się zawodowo i w sposób zorganizowany świadczeniem usług (tak też np. wyr. SO w Nowym Sączu z dn. 22 listopada 2013 r., III Ca 729/13). Mając na uwadze taki pogląd i treść ust. 2 art. 751 K.c. roszczenia te przedawniają się z upływem dwóch lat.

 

Jednakże w niektórych sprawach w podobnej kwestii sąd miał na uwadze, że jednoznaczne sformułowanie o zastosowaniu art. 750 K.c. do umów, które nie znajdują uregulowania w przepisach odrębnych, wyklucza możliwość powołania się na ten przepis w stosunku do wzajemnych zobowiązań uczelni i studentów, skoro w obrocie prawnym istnieją regulacje odrębne, tj. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Pogląd ten prowadzi do konkluzji, iż materia obejmująca działalność szkół wyższych uregulowana jest w przedmiotowej ustawie, wobec czego zbędne jest sięganie do przepisów dotyczących umowy zlecenia. Wyłączając zatem stosowanie art. 750 K.c. nie może być mowy o dwuletnim terminie przedawnienia, o którym mowa w art. 751 K.c. W takim wypadku przedawnienie roszczeń wynosi lat 10.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunki odpłatności za studia - możliwość przedawnienia roszczeń uczelni

Dla roszczeń powstałych po wejściu w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, okres przedawnienia wynosić będzie 10 lat, bowiem przepisy tej ustawy stanowią odrębną regulację, która wyłącza możliwość stosowania art. 750 K.c., a więc przepisów o zleceniu. Jednakże można spotkać się z poglądem odmiennym, w którym podnosi się, że skoro ustawa z 2005 r. nie reguluje w sposób pełny umowy zawieranej między uczelnią i studentem, to nadal zastosowanie powinny mieć przepisy o umowach zlecenie i tym samym – dwuletni okres przedawnienia. W mojej ocenie takie stanowisko nie zasługuje na aprobatę. W art. 160 ust. 1 tejże ustawy prawodawca wprost wskazał, iż organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów, a warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej (ust. 3). Natomiast uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne, a wysokość tych opłat ustala rektor uczelni (art. 99). Z powyższego wynika, iż w oparciu o przedmiotowe przepisy zostały określone prawa i obowiązki studenta, zasady ponoszenia opłat i ich wysokość. Nie ma zatem podstaw do uznania, iż obecna regulacja zawarta w ustawie o szkolnictwie wyższym nie wyczerpuje w pełni umowy zawieranej między uczelnią i studentem. Jeżeli bowiem przedmiotem roszczenia uczelni są zaległości z tytułu opłat czesnego, to kwestie związane z brakiem ich uiszczania z pewnością znajdują swoją podstawę w zawartej między stronami umowie precyzującej zasady opłat oraz w aktach wewnętrznych uczelni. Z kolei brak umowy (tj. nie podpisanie jej przez studenta), o której mowa w art. 160 ust. 3, stanowi obligatoryjną przesłankę skreślenia osoby z listy studentów z uwagi na niepodjęcie studiów według zasad określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tak: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010 r., II SA/Bd 690/2009). Inaczej jednak sprawa kształtuje się w przypadku braku zawarcia na piśmie takowej umowy przed rządami ustawy z 2005 r. Wówczas – moim zdaniem – należałoby przyjąć, iż wiążący studenta regulamin studiów oraz wydane na tej podstawie zarządzenie rektora w przedmiocie wysokości opłat, stanowi dorozumiane zawiązanie stosunku prawnego między uczelnią i studentem z dniem podpisania przez niego ślubowania.

 

Jak wynika z powyższego – nie doszło jeszcze do przedawnienia roszczenia, więc na ten argument nie może się Pani powołać.

 

Skoro podpisała Pani umowę i zdecydowała się na promocyjne czesne, a potem nie dotrzymała owej umowy – musi Pani zapłacić czesne w pełnej wysokości zgodnie z postanowieniami umownymi.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu