Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie statusu agencji pracy tymczasowej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 17.08.2010

Jestem właścicielką firmy budowlanej zarejestrowanej jako spółka z o.o. Czy oprócz podstawowej działalności usługowej w zakresie budownictwa mogę ubiegać się o otrzymanie statusu agencji pracy tymczasowej jako dodatkowej działalności firmy budowlanej? Jeżeli jest to możliwe, to jak wyglądałaby dalsza procedura mająca na celu uzyskanie licencji agencji pracy tymczasowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415) działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu agencji pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095). Tym samym agencjami pracy tymczasowej mogą być tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; nadto działalność tego typu wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis.

 

Definicję przedsiębiorcy zawiera art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 

Nie ma zatem wątpliwości, że spółka z o.o. jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Niemniej podmiot chcący wykonywać zadania agencji pracy tymczasowej musi spełniać dodatkowe jeszcze warunki, a mianowicie:

 

 1. brak zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 2. niekaralność za przestępstwa i wykroczenia określone w art. 121 ustawy o promocji zatrudnienia,
 3. brak ogłoszenia upadłości lub likwidacji,
 4. posiadanie lokalu przeznaczonego na biuro agencji zatrudnienia zapewniającego poufność prowadzonych rozmów,
 5. posiadanie wyposażenia technicznego umożliwiającego prowadzenie agencji pracy tymczasowej,
 6. posiadanie przez osoby zatrudnione w agencji pracy tymczasowej co najmniej średniego wykształcenia.

 

Jeśli Pani spółka spełnia powyższe warunki, może się Pani ubiegać o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.

 

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia. Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2009 r. Nr 17 poz. 91) i winien zawierać następujące dane:

 

 1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru;
 2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu;
 3. oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
 4. numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został nadany;
 5. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego;
 6. adres poczty elektronicznej.

 

Wraz z wnioskiem podmiot musi złożyć oświadczenie następującej treści:

 

Oświadczam, że:

 

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki prowadzenia agencji zatrudnienia odpowiednio w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej – określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

 

Oświadczenie powinno również zawierać:

 

 1. oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wnioskodawca winien także przedstawić do wglądu dowód dokonania opłaty w wysokości 200 zł (wniosek musi być bowiem opłacony).

 

Istnieje możliwość składania wniosków o wpis do rejestru w formie elektronicznej. W takim przypadku trzeba się jednak posłużyć bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług.

 

Reasumując, agencja pracy tymczasowej może rozpocząć działalność dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru oraz uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego tenże wpis.

 

Podmiotem starającym się o wpis do rejestru może być osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, w tym spółka z o.o.

 

Nadto podmiot ubiegający się o wpis do tego rejestru nie może:

 

 1. posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 2. być karany za przestępstwa lub wykroczenia dotyczące prowadzenia agencji bez wpisu, pobierania wynagrodzenia od osób poszukujących zatrudnienia lub naruszenia zakazu dyskryminacji,
 3. być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub ogłoszono jego upadłości.

 

Tym samym może Pani rozszerzyć przedmiot działalności spółki poprzez zmianę umowy spółki i wpis tej zmiany do rejestru KRS, co pozwoli Pani na rozpoczęcie działalności agencji pracy tymczasowej. Zmiana umowy musi nastąpić w formie aktu notarialnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem plus 9 =

»Podobne materiały

Niedopełnienie formalności przy zbyciu udziałów w spółce z o.o.

Wpłaciłam do spółki z o.o. pieniądze na zakup udziałów. Udałam się do notariusza w celu podpisania aktu notarialnego (wspólnicy zatwierdzili zbycie udziałów), ale na miejscu okazało się, że wspólnik nie przyniósł potrzebnych dokumentów i spotkanie przełożono. Do dzisiaj udziały nie zostały mi sprzed

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »