Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabudowa rowu a pozwolenie na budowę

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 16.08.2010

Na mojej działce jest rów, który nie jest ani ciekiem naturalnym, ani rowem melioracyjnym. Uzyskałem zgodę wodnoprawną na wykonanie zabudowy rurociągiem krytym o średnicy 600 mm. Czy taka inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) ustawodawca wylicza obiekty i roboty budowlane, których budowa (wykonywanie) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Należy więc przyjąć, że budowa obiektów i wykonywanie robót budowlanych nie ujętych tym wyliczeniu wymaga takiego zezwolenia.

 

Zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego „pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

 

 1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  • płyt do składowania obornika,
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2
 2. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 3. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 4. altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
 5. wiat przystankowych i peronowych;
 6. budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
 7. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 8. parkometrów z własnym zasilaniem;
 9. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 10. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 11. zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 12. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 13. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 14. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 15. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
 16. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  • cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
  • uprawiania wędkarstwa,
  • rekreacji;
 17. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 18. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 19. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 20. przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  • posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
  • punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
  • piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
 21. obiektów małej architektury;
 22. ogrodzeń;
 23. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 24. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 25. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 26. instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu”.

 

Nadto „pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 

 1. remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 2. dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
 3. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 4. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 5. wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
  1. ziemnych stawów hodowlanych,
  2. urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 6. wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
 7. przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 8. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
 9. wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
 10. instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
 11. instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych;
 12. montażu wolno stojących kolektorów słonecznych”.

 

Zgodnie z Prawem budowlanym pozwolenia na budowę nie wymagają więc urządzenia melioracji wodnych szczegółowych. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się (art. 73 ust. 1):

 

 • rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
 • drenowania,
 • rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,
 • stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,
 • ziemne stawy rybne,
 • groble na obszarach nawadnianych,
 • systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych

  jednak pod warunkiem, że służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami.

 

Nadto przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stosuje się odpowiednio do:

 

 • fitomelioracji oraz agromelioracji;
 • systemów przeciwerozyjnych;
 • zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk;
 • zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska.

 

Odnosząc powyższe do danych wskazanych w treści Pani pytania, należy stwierdzić, że budowa rurociągu o średnicy 0,6 m wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII plus IV =

17.03.2017

Od stycznia 2017, na przepusty do 100 cm nie potrzeba ani zezwolenia, ani nawet zgłoszenia.

joy

»Podobne materiały

Utrzymywanie urządzeń melioracyjnych

Czy istnieje możliwość wykorzystania art. 64b Prawa wodnego do przymuszenia właścicieli nieruchomości do należytego utrzymania rowu melioracyjnego zlokalizowanego na tej nieruchomości, a znajdującego się w wykazie miejskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych melioracji wodnych szczegółowych, i j

 

Wykup rowu od gminy

Chcę wykupić fragment rowu, w części znajdującej się pomiędzy moimi działkami, w celu skanalizowania go, czyli zastąpienia rurociągiem i przykrycia ziemią tak, aby razem z pozostałymi moimi działkami stanowił jedną działkę rolną. Działka ta stanowi własność gminy, która stwierdziła, że podział tej d

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »