Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie drogi dojazdowej do działek budowlanych gminie

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 14.08.2018

Jestem posiadaczem utwardzonej drogi dojazdowej, wzdłuż której znajduje się 10 działek budowlanych. Część działek jest już zamieszkała. Właściciele tych działek mają notarialny zapis służebności przechodu i przejazdu oraz doprowadzenia mediów. Chcą oni, żebym przekazał drogę gminie. Ja się nie sprzeciwiam. Z drogi tej korzystają też inni mieszkańcy wsi. Po rozmowie z wójtem wiem, że gmina nie jest tym zainteresowana przejęciem ze względu na jej szerokość (100 m o szer. 5 m, potem jest poszerzona do 8 m o długości 300 m) oraz ze względu na koszty związane z utrzymaniem drogi. W drodze jest położony wodociąg i przewód energetyczny. Jak napisać zaproszenie do UG o przejęcie drogi i co jest z przekazaniem skarbowi państwa w razie odmowy przez gminę? Na działce rolnej o pow. 0,3 ha posiadam las o pow. 0,01 ha. Według ustawy las powinien mieć co najmniej 0,1 ha powierzchni, czy na tej podstawie mogę ten kawałek lasu odlesić lub wyodrębnić jako oddzielną działkę i ewentualnie przekazać lasom państwowym albo nie przekazywać?

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Od 11 października 2008 r. przepisy przewidują możliwość  zawarcia umowy tzw. nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Z treści art. 9021 § 1 i 2  Kodeksu cywilnego wynika: „przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości. Skarb Państwa może zawrzeć umowę przekazania nieruchomości, gdy gmina miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z zaproszenia do jej zawarcia w terminie trzech miesięcy, od dnia złożenia zaproszenia przez właściciela nieruchomości”.

 

Zaproszenie złożone gminie jest to propozycja zawarcie umowy, na którą gmina może, ale nie musi wyrazić zgody. Jednak odmowa lub milczenie gminy nie zamyka możliwości zawarcia umowy przekazania. W tej sytuacji zainteresowany może złożyć zaproszenie staroście reprezentującemu Skarb Państwa.

 

Jednak procedurę należy rozpocząć od zaproszenia gminy do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Zaproszenie może być złożone w dowolnej formie. W zaproszeniu należy opisać tę nieruchomość: określić powierzchnię, położenie, opisać stan, wszelkie obciążenia i dołączyć dokument stwierdzający prawo własności, np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i budynków. W piśmie można też uzasadnić swój wniosek, wskazując na powody swojej decyzji.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Przekazanie drogi dojazdowej do działek budowlanych gminie

 

Jeśli gmina nie wyrazi chęci skorzystania z zaproszenia w terminie trzech miesięcy od dnia jego wpływu, nieruchomość, w tym wypadku drogę, można przekazać Skarbowi Państwa, który już nie może odmówić zawarcia umowy.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Dlatego też przekazanie nieruchomości następuje w drodze aktu notarialnego, którego koszty, według ustalonej praktyki, powinien ponieść podmiot nabywający nieruchomość omawianą drogą.

 

Z chwilą zawarcia stosownej umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie aktu notarialnego własność nieruchomości od razu przechodzi na gminę lub Skarb Państwa.

 

Co do drugiego pytania to, zgodnie z art. 3 ustawy o lasach z 28.09.1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 12, poz.59): „lasem jest grunt:

 

1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:

a) przeznaczony do produkcji leśnej lub

b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo

c) wpisany do rejestru zabytków;

2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne”.

 

Zatem grunty poniżej 0,10 ha – tak jak to jest w wypadku Pana – nie są lasami. A w związku z tym nie podlegają pod ww. ustawę  o lasach. Nie podlegają też procedurze odlesiania, zgodnie z tą ustawą oraz z ustawą z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Grunty pokryte roślinnością leśną poniżej 0,10 ha są gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi.

 

Zgodnie z § 68 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) „grunty zadrzewione i zakrzewione dzielą się na grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz, lub, w przypadku zadrzewień śródpolnych, zaistniałych na gruntach objętych klasyfikacją gleboznawczą – symbolem złożonym z liter Lz oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz-Ł, Lz-P”s.

 

Z treści załącznika V „Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych” do ww. rozporządzenia, wynika że „gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także śródpolne skupiska drzew i krzewów, tereny torfowisk pokryte częściowo kępami drzew i krzewów, zakrzewienia i zadrzewienia przylegające do wód powierzchniowych, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych, jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów, wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami, zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów oraz skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi”.

 

Ograniczeniem w korzystaniu z takiego gruntu będzie nie tylko zapis miejscowego planu, ale również cel, jaki spełniają na danym gruncie zadrzewienia i zakrzaczenia. Nadzór nad tymi gruntami sprawuje gmina. Zatem co do ewentualnego przejęcie tego terenu należałoby zwracać się do gminy, a nie do Lasów Państwowych. Natomiast decyzję na wycięcie drzewa wydaje wójt (czasami burmistrz), zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus II =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Rekompensata za gospodarstwo nieobjęte granicami po II wojnie

Mój ojciec otrzymał w 1949 r. z Państwowego Funduszu Ziemi 5 ha ziemi rolnej jako rekompensatę za pozostawione gospodarstwo w dawnych granicach Polski. Później ziemię zdał na rzecz Skarbu Państwa. Czy zostało zrealizowane jego prawo do rekompensaty w świetle obowiązującej ustawy?

Przekazanie prawa do drogi znajdującej się wzdłuż działki

Trzy działki usytuowane wzdłuż drogi, jedna za drugą, były własnością trzech braci. Utworzyli oni wzdłuż działek drogę dojazdową, stając się samoistnymi właścicielami tej drogi (było to 38 lat temu). Później bracia przekazali działki swoim dzieciom, nie przekazując jednak praw do drogi. W jaki sposób ojciec może przekazać mi prawo do drogi, skoro moja działka jest ostatnia? Czy musimy wnieść do sądu sprawę o zasiedzenie?

Jakie będą koszty przy podziale działki na trzy części?

Ja i moja żona chcemy podzielić naszą wspólną działkę mającą 3000 m2 na trzy mniejsze działki. Jedna ma być małżonki, druga moja, a trzecia wspólna. Jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczam, iż jest to działka klasy IV. Później sprzedamy dwie z działek powstałych po podziale. Jak najkorzystniej dokonać tego podziału? Jakie dokumenty będą niezbędne? Na jakie koszty mamy się nastawić?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »