.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Postawienie garażu blaszanego przy granicy działki

• Data: 26-02-2024 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, znajduje się on na działce budowlanej o łącznej powierzchni 515 m2, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W rogu działki chciałbym postawić blaszak o wymiarach 3 × 5 × 2 m (bez okien, drzwi jednoskrzydłowe, przytwierdzony do podłoża na śruby), który pełniłby funkcję składziku ogrodowego. Problem w tym, że chciałbym postawić ten blaszak w samym rogu działki, kilkadziesiąt centymetrów od płotu (sąsiad nie ma nic przeciwko, dobrze żyjemy, droga natomiast jest prywatna, nie jest gminna, całą działkę mam ogrodzoną). Z tego, co się orientuję, to przepisy mówią o odstępie 3 m od płotu, jeśli obiekt nie ma okien. Czy jest możliwość postawienia blaszaka zgodnie z moimi oczekiwaniami bez występowania o pozwolenie na budowę? Dodam, że szerokość działki to jakieś 20–23 m.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Postawienie garażu blaszanego przy granicy działki

Odległość budynku od granicy działki

Na wstępie wskazuję, że zasady lokalizowania budynków wynikają m.in. z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) – zwanego dalej rozporządzeniem.

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia: „Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 rozporządzenia lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy”.

 

Jak widać, przepis § 12 ust. 1 rozporządzenia określa ogólne zasady „sytuowania” budynku w odległości od granicy z sąsiednią „działką budowlaną”. Natomiast przez działkę budowlaną rozporządzenie rozumie „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”.

 

Zmiana przepisów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przyniosła ze sobą także uściślenie sposobu ustalania odległości domu od granicy działki. Według zapisów prawnych odległość ta stanowi odległość, która jest zawarta między budynkiem a granicą działki budowlanej, na której znajduje się budynek. Odległość mierzona jest w poziomie. Z uwagi na taką interpretację nie ma znaczenia, czy sąsiednia działka jest działką budowlaną.

 

Nadto sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość. Sytuacja ta może jednak nastąpić jedynie w przypadku, gdy pozwalają na to zapisy planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w sytuacji, gdy właściwa rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to warunki umożliwiające sytuowanie domu w odległości 1,5 m od granicy powinny być ujęte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgoda sąsiada na budowę garażu granicy działki

Wskazuję jednak z praktyki, że często spotkać można się z sytuacją, w której powielana jest informacja o wymaganej zgodzie sąsiada na budowę w bliskiej odległości od granicy działki. Natomiast żaden przepis prawa nie uzależnia usytuowania budynku w ostrej granicy lub w bliskiej odległości od granicy z działką sąsiednią od zgody właścicieli tej działki (wskazuje na to m.in. wyrok WSA z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2587/16).

 

Jednakże nie ma konkretnego przepisu, który wskazywałby na obowiązek uzyskania zgody właścicieli działek sąsiednich w przypadku przybliżenia się do granicy działki na odległość 1,5 m od granicy. W świetle przepisów prawa wystarczy, że będzie stosowny zapis w MPZP lub w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Zgodnie z przepisami budowlanymi nie jest wymagana zgoda sąsiada na taką inwestycję. W dawnych przepisach, przed nowelizacjami, takiej zgody wymagano, ale obecnie nie ma żadnych podstaw do takiego żądania. Niestety nie oznacza to, że można dowolnie wykonać inwestycję w odległości 1,5 m od granicy działki.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Postawienie garażu blisko granicy działki

Zrealizowanie budowy budynku 1,5 m od granicy działki najprawdopodobniej spowoduje, że taka inwestycja będzie wykraczała swoim oddziaływaniem poza obszar działki i będzie miała wpływ swoim zasięgiem na tereny sąsiednie. Wskazuję również, że aby można było realizować budowę przy granicy z działką sąsiednią, muszą być spełnione odpowiednie wymagania i warunki, określone w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym dla danego terenu, a przede wszystkim musi być wskazana możliwość takiej lokalizacji budowy. Czasami też realizuje się inwestycję w tzw. ścisłej granicy – tu warto mieć pisemną zgodę sąsiada na taką lokalizację.

 

Co prawda przepisy mówią o ewentualnej lokalizacji budynku 1,5 m od granicy lub tzw. lokalizacji w ścisłej granicy. Nie ma natomiast zapisu dotyczącego odległości pomiędzy 1,5 m a ścisłą granicą, ale rekomenduję skonsultowanie we właściwym starostwie, jak organ podchodzi do takiej sprawy. Być może zgodzi się właśnie na zaproponowaną przez Pana lokalizację garażu.

 

W przypadku zgłoszenia robót budowlanych, jeśli organ nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia w ciągu 21 dni od jego złożenia w organie, można wówczas realizować inwestycję. Jeżeli zaś chciałby Pan wcześniej zlokalizować garaż, należy wystąpić do organu o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1: Zgoda sąsiada na postawienie garażu

Pan Kowalski, właściciel działki w małej miejscowości, planował postawienie garażu blaszanego przy granicy swojej działki. Jego działka nie miała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a odległość od granicy działki sąsiedniej była kluczowa. Zamiast ryzykować potencjalny konflikt lub naruszenie przepisów, Pan Kowalski postanowił porozmawiać ze swoim sąsiadem. Sąsiad okazał się zrozumiały i wyraził zgodę na postawienie garażu w mniejszej niż standardowo wymagana odległości od granicy. Pan Kowalski z dokumentem potwierdzającym zgodę sąsiada udał się do lokalnego urzędu miasta, aby upewnić się, że jego plany są zgodne z przepisami. Urząd potwierdził, że przy braku sprzeciwu sąsiada i w obecności odpowiednich zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, możliwe jest realizowanie takiej inwestycji.

Przykład 2: Realizacja inwestycji bez MPZP

Pani Nowak mieszka na przedmieściach dużego miasta, gdzie brakuje szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego. Chciała postawić mały garaż na narzędzia przy granicy swojej działki. Aby to zrobić zgodnie z prawem, złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W swoim wniosku szczegółowo opisała planowaną inwestycję, wskazując, że garaż nie będzie miał okien i będzie zwrócony ścianą bez okien w stronę granicy działki. W odpowiedzi na jej wniosek, lokalne władze wydały decyzję pozwalającą na postawienie garażu w odległości mniejszej niż standardowe 3 metry od granicy, uwzględniając brak sprzeciwu sąsiadów i spełnienie przez planowaną budowlę wszystkich wymogów technicznych.

Przykład 3: Postawienie garażu w ścisłej granicy

Pan Wojciech, mieszkaniec niewielkiej wsi, chciał optymalnie wykorzystać przestrzeń na swojej działce i zdecydował się na postawienie garażu blaszanego bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią. Zanim przystąpił do realizacji swojego planu, skonsultował się z lokalnym starostwem, aby dowiedzieć się, czy istnieje możliwość zrealizowania takiej inwestycji bez naruszania obowiązujących przepisów. W starostwie poinformowano go, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przy uzyskaniu pisemnej zgody sąsiada, możliwe jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na realizację garażu w ścisłej granicy działki. Pan Wojciech zebrał wszystkie niezbędne dokumenty, w tym zgodę sąsiada, i złożył wniosek. Po 21 dniach, nie otrzymując żadnego sprzeciwu, przystąpił do budowy garażu, ciesząc się z efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni na swojej działce.

Podsumowanie

Postawienie garażu blaszanego przy granicy działki jest możliwe, nawet w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem spełnienia określonych przepisów prawa. Kluczowe aspekty to uzyskanie zgody sąsiadów w przypadku budowy w bliskiej odległości od granicy oraz możliwość dostosowania się do przepisów poprzez złożenie wniosku o warunki zabudowy lub uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu. Dzięki dialogowi z sąsiadami i właściwym urzędem, właściciele mogą realizować swoje plany budowlane, respektując zarówno prawa sąsiadów, jak i obowiązujące normy prawne.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w sprawach prawnych związanych z budową garażu przy granicy działki? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism, aby zrealizować swoje plany zgodnie z prawem i bez zbędnych komplikacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2022 poz. 1225
2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2587/16

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu