.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rezygnacja z prokury

Ja i mój mąż prowadzimy spółkę z o.o. Małżonek jest prezesem i posiada 52% udziałów, zaś ja – 48%. Od jakiegoś czasu nie żyjemy w zgodzie. Chciałabym zbyć swoje udziały, ale wiem, że mąż się nie zgodzi. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Dodam, iż jestem współwłaścicielem na stanowisku prokurenta. Czy mogę zrezygnować z prokury bez zgody męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

1. Zbycie udziałów

 

Artykuły od 180 do 182 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami; w skrócie K.s.h.) stanowią:

 

„Art. 180. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

„Art. 181. § 1. Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału.

 

§ 2. W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych.

 

Art. 182. § 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

 

§ 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się przepisy § 3-5, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 

§ 3. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

 

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

 

§ 5. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty”.

 

Z umowy spółki z o.o. może wynikać, że zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału wymagają zgody spółki i jeżeli umowa nie stanowi inaczej – zgoda ta jest wyrażana przez zarząd spółki. Przy braku zgody spółki można uruchomić procedurę sądową.

 

Reasumując, nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie na Pani pytanie. Odpowiedź jednoznaczna jest uzależniona od analizy zapisów umowy spółki, której nie otrzymałem.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prokura w spółce z o.o.

2. Prokura w spółce z o.o.

 

Prokura w spółce z o.o. może być odwołana przez każdego członka zarządu tej spółki (art. 208 § 7 K.s.h.).

 

„Art. 208. (…)

§ 7. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu”.

 

Zatem, na pierwszy rzut oka, prokurent nie może sam zrezygnować z bycia prokurentem spółki z o.o. Stanowisko to nie uwzględnia jednak przepisów stanowiących de facto podstawę prawną prokury. Zgodnie z treścią art. 1091 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami; w skrócie K.c.):

 

„Art. 1091. § 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”.

 

Skoro zatem prokura jest szczególnego rodzaju pełnomocnictwem, to – w zakresie nieuregulowanym w przepisach o prokurze – stosujemy przepisy o pełnomocnictwie, a tam mamy wyraźnie przewidzianą możliwość zrzeczenia się pełnomocnictwa przez pełnomocnika. Za M. Pazdanem (Komentarz do art. 101 K.c., [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, tom 1, C.H. Beck, 2011 r.) stwierdzić należy, iż:

 

„Pełnomocnictwo nieoparte na stosunku podstawowym wygasa wskutek zrzeczenia się umocowania przez pełnomocnika (por. M. Piekarski, [w]: Komentarz, 1972, t. 1, s. 244; Radwański 1999, s. 289). Pełnomocnik może więc w ten sposób zapobiec uwikłaniu go przez mocodawcę w interesy mocodawcy”.

 

„Zrzeczenie się umocowania jest jednostronną czynnością prawną pełnomocnika. Następuje przez oświadczenie woli złożone mocodawcy”.

 

Zatem musi Pani złożyć zrzeczenie się prokury na ręce zarządu spółki z zobowiązaniem do wykreślenia prokury z KRS pod rygorem wystąpienia do sądu z wnioskiem o nałożenie grzywny na zarząd nierealizujący obowiązków określonych w ustawie o KRS.

 

3. Konkluzje

 

 1. Nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie na Pani pytanie w zakresie udziałów. Odpowiedź jednoznaczna jest uzależniona od analizy zapisów umowy spółki, której nie otrzymałem.
 2. Prokura w spółce z o.o. może być odwołana przez każdego członka zarządu tej spółki.
 3. Prokura jest szczególnego rodzaju pełnomocnictwem.
 4. Pełnomocnik może zrzec się pełnomocnictwa, w tym prokury.
 5. Musi Pani złożyć zrzeczenie się prokury na ręce zarządu spółki z zobowiązaniem do wykreślenia prokury z KRS pod rygorem wystąpienia do sądu z wnioskiem o nałożenie grzywny na zarząd nierealizujący obowiązków określonych w ustawie o KRS.

 

* Stan prawny z dnia 26.09.2011 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Arkadiusz Dudkiewicz

Arkadiusz Dudkiewicz – doradca podatkowy, agent celny, prawnik. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wykładowca i prawnik, od 2000 r. agent celny, a od października 2007 r. wykwalifikowany doradca podatkowy (nr 10791). Specjalista w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa celnego. Wieloletni współpracownik firm doradztwa podatkowego – posiada stałych klientów, którzy powierzyli mu obsługę podatkową oraz reprezentację w sprawach podatkowych. Uznany wykładowca problematyki celnej i podatkowej (VAT i akcyza), autor licznych publikacji. Biegły sądowy z zakresu podatków. Od maja 2014 roku także rzeczoznawca majątkowy.

 

Arkadiusz Dudkiewicz jest także autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych, wśród których wymienić należy:

 1. Inwigilacja w prawie podatkowym. Zakres i definicja pojęcia, [w:] P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński, Inwigilacja w państwie prawa, Toruń 2003.
 2. Nowelizacja k.r.o. i k.p.c. a instytucja odpowiedzialności małżonka dłużnika podatkowego za zobowiązania współmałżonka, Forum Doradców Podatkowych nr 03/2005.
 3. Przejęcie długu publicznoprawnego, Forum Doradców Podatkowych nr 07-08/2005.
 4. Instytucja sprzeciwu małżonka, Forum Doradców Podatkowych, cz. 1 – 10/2005 oraz cz. 2 – 11/2005.
 5. Spółka partnerska w organizacji. Aspekt podatkowy, cz. 1, Forum Doradców Podatkowych nr 12/2005 (współautorstwo z Panem Piotrem Piątakiem), cz. 2 (Forum Doradców Podatkowych nr 01/2006), cz. 3 (Forum Doradców Podatkowych nr 02/2006).
 6. Zakaz reklamy w zawodach zaufania publicznego (Monitor Prawniczy nr 04/2006), A. Dudkiewicz, P. Piątak.
 7. Podstawy prawne wniosku o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku akcyzowego (Forum Doradców Podatkowych nr 03/2006 – cz. 1 i nr 04/2006 – cz. 2).
 8. Ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności organu podatkowego (Forum Doradców Podatkowych nr 05/2006).
 9. Skarga na bezczynność organu podatkowego (Forum Doradców Podatkowych nr 06/2006).
 10. Tryby odwoławcze od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (cz. 1 – Forum Doradców Podatkowych nr 07-08/2006, cz. 2 – nr 09/2006, cz. 3 – nr 10/2006 oraz cz. 4 – nr 11/2006).

 


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu