Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alkoholik w rodzinie – jak wysłać go na odwyk?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 11.04.2012

Mój brat (42 lata) jest alkoholikiem. Kilka miesięcy temu został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Zauważyłem, że brat zaczyna wynosić z domu różne drogocenne przedmioty – sprzedaje owe rzeczy, aby mieć pieniądze na alkohol. Czy mogę coś zrobić, aby brat został skierowany na przymusowe leczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie leczenie odwykowe jest dobrowolne. Wyjątki określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która w art. 24 stanowi:

 

„Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”.

 

Wystarczy, że wystąpi jedna z wyżej wymienionych przesłanek, by skierować osobę, która nadużywa alkoholu, na badanie przez biegłego mające na celu ustalenie, czy dana osoba wymaga leczenia.

 

Na wspomniane wyżej badanie przez biegłego kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Komisja czyni to z własnej inicjatywy lub na wniosek  (na przykład wskutek zawiadomienia jej przez członków rodziny czy izbę wytrzeźwień).

 

Jeżeli biegły stwierdzi, że badana osoba jest uzależniona od alkoholu, to może ona dobrowolnie poddać się leczeniu, a jeżeli tego nie uczyni, to sprawa – na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – trafi do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

 

Zgodnie z art. 27 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie. W wyjątkowych wypadkach, na wniosek zakładu, sąd może termin ten przedłużyć do 6 tygodni. Przed wydaniem postanowienia sąd wysłuchuje osobę, której postępowanie dotyczy. Warto dodać, że na postanowienie zarządzające oddanie pod obserwację do zakładu przysługuje zażalenie.

 

Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji w zakładzie leczniczym sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.

 

Ponadto sąd – orzekając o obowiązku poddania się leczeniu – może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 przywoływanej już ustawy – obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

 

Sąd, który nałożył na osobę uzależnioną od alkoholu obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, jeśli uzna, że na skutek takiego uzależnienia zachodzi potrzeba całkowitego ubezwłasnowolnienia tej osoby – zawiadamia o tym właściwego prokuratora.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 10 =

»Podobne materiały

Wyegzekwowanie alimentów dla dziecka mieszkającego za granicą

Z byłym mężem rozwiodłam się w 2005 r., zasądzono alimenty, których ojciec naszego syna jednak nigdy nie płacił. Obecnie mieszkam w Niemczech, wyszłam powtórnie za mąż. Potrzeby syna znacznie wzrosły i zastanawiam się, czy miałabym szansę na wyegzekwowanie w jego imieniu zaległych i bieżących a

 

Dziedziczenie po ojcu–obcokrajowcu

Jestem od wielu lat w związku z Japończykiem, z którym mieszkam w jego mieszkaniu. Mamy 8-letniego syna, który w akcie urodzenia nie jest uznany przez ojca. Mój partner ma 83 lata i ostatnio podupadł na zdrowiu. Jak będziemy mogli dochodzić po nim dziedziczenia i renty w razie śmierci? Dodam, ż

 

Nęka nas była żona partnera – czy to stalking?

Była żona mojego partnera prześladuje go, wykorzystując do tego ich syna. Jednocześnie utrudnia mojemu partnerowi kontakt z dzieckiem (nie prosi dziecka do telefonu, znajduje wymówki) oraz zarzuca mu, że nie interesuje się synem (sugeruje nawet, że ja zabraniam takiego kontaktu). Nęka nas także tele

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »