Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamieszkanie w Kanadzie i praca w Polsce a podatki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 12.12.2017

Czy obywatel Polski zamieszkujący na terytorium Kanady ma obowiązek płacenia podatku w Kanadzie? Osoba zameldowana na stałe w Polsce ma zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych. Osoba ta świadczy w Polsce usługi informatyczne dla jednego podmiotu gospodarczego. W grudniu 2015 r. osoba ta wyjechała do Kanady na podstawie wizy z możliwością pracy w Kanadzie. Przed wyjazdem uzgodniła z dotychczasowym odbiorcą usług informatycznych, że nadal będzie świadczyła zdalnie dotychczasowe usługi. Tak więc zamieszkując na terytorium Kanady, świadczy usługi informatyczne dla podmiotu gospodarczego umiejscowionego w Polsce. Za 2015 r. dokonano rozliczenia podatku w Polsce. Za 2016 r. także opłacono podatek w Polsce, ale po konsultacji z księgowym w Kanadzie złożono rozliczenie podatkowe także w Kanadzie, dopłacając tam podatek. Obecnie w 2017 r. nadal osoba ta rozlicza się w zakresie podatku w Polsce i pewnie na koniec roku będzie uzupełniała podatek w Kanadzie. W Polsce płacone są także wszystkie składki społeczne i zdrowotne. Czy taka sytuacja jest prawidłowa? Czy podatek ma być płacony w obydwu krajach, czy tylko w jednym i w którym? Czy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powinny być płacone w Polsce? Może osoba ta powinna zamknąć działalność w Polsce, a otworzyć działalność w Kanadzie? Jednakże nie ma gwarancji, że dotychczasowy odbiorca usług będzie wówczas chciał dalej współpracować.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony przez Panią problem należy rozpatrywać w kontekście zarówno ustaw podatkowych, jak i przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W pierwszej kolejności należy bowiem stwierdzić, że miejsce opodatkowania oraz miejsce gdzie należy rozliczyć podatek uzależnione jest od rezydencji podatkowej. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ich rezydencję podatkową wyznaczają dwa kryteria:

 

  1. przebywanie na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku,
  2. posiadanie ośrodka interesów życiowych na terenie Polski.

 

W Pani przypadku żaden z powyższych warunków nie został spełniony, więc Pani rezydencja podatkowa znajduje się w Kanadzie. Oznacza to, że zgodnie z prawem powinna Pani rozliczyć dochód uzyskany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Kandzie. Fakt, że usługi są wykonywane zdalnie, nie ma tu znaczenia. Podatek należy odprowadzić w tym kraju, w którym osoba fizyczna posiada rezydencję podatkową.

 

Potwierdzeniem powyższej tezy niech będzie art. 4 konwencji zawartej pomiędzy Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem:

 

„1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie« oznacza:

 

(a) każdą osobę, która według ustawodawstwa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, jednakże nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko ze względu na dochód, jaki osiąga ze źródeł położonych w tym Państwie; oraz

(b) to Państwo lub jego jednostkę terytorialną lub organy władz lokalnych lub jakąkolwiek agencję lub organ rządu tego Państwa, jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej”.

 

Odnośnie natomiast funkcjonowania jednoosobowej działalności gospodarczej pragnę odesłać do art. 7 wspomnianej umowy. Otóż w myśl tego przepisu:

 

1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowanie w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie, poprzez położony tam zakład to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych na rzecz tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Umawiającym się Państwie, w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej”.

 

W myśl zaś art. 5 ust. 1-2 konwencji określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, a w szczególności:

a) siedzibę zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) fabrykę,

e) warsztat,

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

 

Nie można uznać, że prowadzi Pani w Polsce działalność poprzez położony tam zakład ponieważ w żaden sposób nie jest Pani związana z Polską, zaś praca wykonywana jest w sposób zdalny a nie poprzez zakład.

 

Takie wnioski wynikają także ze wspomnianej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 ust. 2a „osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład”.

 

Praca zdalna osoby zamieszkującej na stałe w Kanadzie nie może zostać uznana za prowadzoną na terytorium Polski. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika również aby osoba fizyczna prowadziła na terenie RP zakład. W związku z powyższym cała działalność gospodarcza powinna zostać rozliczona w kraju, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania, tj. w Kanadzie. Podobnie wygląda kwestia składek na ubezpieczenie. Powinny one być opłacane w Kanadzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 3 =

»Podobne materiały

Założenie spółki LLC w USA

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega obowiązkowi podatkowemu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »