Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie prawa własności samochodu na jednego ze wspólników

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 25.04.2016

Jestem wspólnikiem w dwuosobowej spółce jawnej (50/50). W 2010 r. podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Umowa była w 2011 r. zgłoszona do urzędu skarbowego w celu wykorzystania możliwości odliczania 100% VAT od faktur leasingowych. We wrześniu 2013 r. działalność spółki została zawieszona w KRS. W listopadzie 2015 nastąpi wykup przedmiotu leasingu (wartość ok. 750 zł brutto). W jaki sposób spółka może przenieść prawo własności samochodu na jednego ze wspólników, tak aby było to najkorzystniejsze podatkowo? Czy ma nastąpić to w drodze sprzedaży? Na jaka wartość wtedy wystawić fakturę? Czy rynkowa czy tez wg. wartości wykupu? Czy przy tak niskiej wartości wykupu przed sprzedażą należy wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych? Czy też np. poczekać do wykreślenia działalności z KRS i wtedy dokonać przeniesienia własności na jednego ze wspólników – w jakiej wtedy miałoby nastąpić to formie i jakie są kroki z tym związane?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samochód byłby nabyty przez spółkę w tym roku (2015). Jest to samochód osobowy. Cena zakupu, jak mniemam, nie przekroczy kwoty 15 000 zł.

 

Posiadany przez półkę jawną majątek jest majątkiem odrębnym od osobistych majątków jej wspólników. Oznacza to, że spółka jawna nie może w czasie prowadzenia działalności, ot tak sobie przekazać składnika swego majątku w postaci samochodu osobowego do majątku osobistego wspólnika. Wymaga to odpowiedniej formy oraz wywołuje skutki podatkowe (VAT, dochodowy).

 

Samochód będący własnością spółki może być:

 

 1. sprzedany wspólnikowi,
 2. darowany wspólnikowi lub
 3. wycofany z działalności i przekazany wspólnikowi.

 

Ustawa o VAT:

 

„Art. 7. 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

 

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

 

„Art.29a. 1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

 

2. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

 

Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku:

 

1) (uchylony);

2) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Art. 90b. 1.W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy:

 

1) o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu;

2) w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. (…)

 

6. W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł korekty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy. Przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio”.

 

Po zakupie spółka może zakwalifikować ten samochód osobowy jako:

 

 • wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej – co po zgłoszeniu na formularzu VAT-26 i przy prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu umożliwia odliczenie 100% VAT, lub
 • wykorzystywany do celów mieszanych, czyli nie tylko do działalności gospodarczej – co umożliwia odliczenie 50% VAT.

 

Przy wykupie samochodu osobowego po leasingu w 2015 spółka jako podatnik będzie miała prawo do odliczenia z tej faktury 50% lub 100% kwoty podatku VAT (pkt 1 i 2 powyżej). Raczej 50%, skoro działalność jest zawieszona, a więc nie jest prowadzona.

 

Stawka VAT dla sprzedaży tego pojazdu to 23%. Nie zachodzi tutaj przypadek, gdy spółka jako podatnik, korzystałaby z pojazdu wyłącznie do celów zwolnionych z VAT i nie posiadała by prawa do odliczenia VAT od nabycia – co skutkowałoby brakiem podatku VAT przy sprzedaży samochodu.

 

Jeśli przy zakupie (z leasingu) samochód osobowy uznawany byłby za towar handlowy – spółce nie przysługuje zwolnienie z podatku podczas sprzedaży pojazdu. Darowizna samochodu dla wspólnika to nic innego jak przekazanie nieodpłatnie przez podatnika (spółkę) towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Spółce przysługiwałoby odliczenie VAT od zakupu (prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia).

 

Taka darowizna podlegałaby podatkowi VAT. Niezależnie od VAT – wspólnik jaki otrzymałby samochód w darowiźnie musiałby zgłosić to opodatkowania podatkiem od darowizn. Podstawą opodatkowania byłaby cena nabycia towar u(samochodu) lub towaru podobnego, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

 

Formalnie można byłoby ustalić wartość darowizny w wysokości ceny zakupu z leasingu. Ale w przypadku przekazań nieodpłatnych – ugruntowana jest zasada, że podstawa opodatkowania to cena rynkowa na dzień przekazania, a nie cena historyczna (zakupu z leasingu).

 

Nadto fiskusowi łatwo wykazać, że cena nabycia podobnego samochodu jest znacznie wyższa i taka wartość przyjmuje jako podstawę opodatkowania. W efekcie podatnik przy wskazaniu wartości historycznej narażony byłby na zarzut zaniżenia podatku VAT dla fiskusa.

 

W przypadku sprzedaży podstawa opodatkowania zawsze jest cena rynkowa – taka powinna być wpisana do faktury. Nie jest wskazane wprowadzanie samochodu do środków trwałych. Potem konieczne byłoby jego wykreślanie z ewidencji.

 

Wycofanie składnika majątku (samochód osobowy) ze spółki i przekazanie go na cele prywatne jednego ze wspólników należy opodatkować na zasadach analogicznych jak sprzedaż. Warunkiem tego jest jednak, by przy nabyciu tego samochodu podatnikowi – spółce, przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, w całości lub w części.( a tak właśnie będzie).

 

Będzie więc VAT. Nie ma podatku dochodowego – za wyjątkiem dokonania przez wspólnika, który go otrzymał sprzedaży samochodu przed upływem 6 lat, licząc od miesiąca następującego po wycofaniu.

 

Informacja zawarta w pytaniu (czy też np. poczekać do wykreślenia działalności z KRS) wskazuje, że zamiarem wspólników jest likwidacja spółki i jej wykreślenie z KRS.

 

Otrzymanie w wyniku zakończenia działalności spółki jawnej (osobowej) poprzez jej rozwiązanie - składników majątku nie powoduje powstania w chwili przekazania wspólnikowi jej majątku, po stronie tego wspólnika przychodu podatkowego do opodatkowania. Zyski osiągane przez tę spółkę w czasie jej trwania są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w niej. Neutralność środków pieniężnych wypłacanych wspólnikom z tytułu likwidacji spółki osobowej – jako uzyskanych przez spółkę w okresie jej funkcjonowania – wynika z faktu wcześniejszego uwzględnienia wartości tych środków pieniężnych dla potrzeb rozliczeń podatkowych jej wspólników będących podatnikami podatków dochodowych.

 

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

Art. 14. 2.Przychodem z działalności gospodarczej są również:

 

17) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

 

a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,

b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

 

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2( z działalności gospodarczej), nie zalicza się:

 

10) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki; (…)

12) przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 

a) pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,

b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

 

jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej”.

 

Gdyby wspólnik sprzedał samochód we wskazanym czasie – musiałby to opodatkować jak dochód z działalności gospodarczej.

 

Likwidacja a VAT

 

Generalnie w przypadku rozwiązania spółki handlowej niemającej osobowości prawnej, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów. Ma to zastosowanie do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W tym przypadku, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozwiązania spółki.

 

Rozwiązanie powyższe powoduje, że powstaje podatek VAT do zapłaty od dokonanego remanentu. Podatku tego nie odliczy się. Spółka wykazuje go w ostatniej składanej deklaracji oraz gdy wyjdzie podatek należny – wpłaca go do US.

 

Z tych względów lepszym rozwiązaniem wydaje się sprzedaż samochodu innym przedsiębiorcom będącym czynnymi podatnikami VAT zwłaszcza wspólnikom prowadzącym działalność w innej formie (powstałoby prawo do odliczenia VTA w innej firmie). Sprzedaż taka bowiem wymaga wystawienia faktur, które będą podstawą do odliczenia zawartego w nich podatku naliczonego przez nabywców( a tutaj można się rożnie umówić).

 

Konieczne będzie jednak ustalenie między wspólnikami efektu końcowego oraz sporządzenie wyliczeń matematycznych dla poszczególnych wariantów:

 

 • Sprzedaż: podatek VAT, podatek dochodowy.
 • Wycofanie i przekazanie: podatek VAT, brak podatku dochodowego – za wyjątkiem dokonania przez wspólnika, który go otrzymał, sprzedaży samochodu przed upływem 6 lat, licząc od miesiąca następującego po wycofaniu.
 • Darowizna: podatek VAT, podatek od darowizny dla wspólnika.
 • Likwidacja: podatek VAT, brak podatku dochodowego – za wyjątkiem dokonania przez wspólnika, który go otrzymał, sprzedaży samochodu przed upływem 6 lat, licząc od miesiąca następującego po wycofaniu.

 

Spółka jawna może być wykreślona z KRS po zakończeniu działalności.

 

Rozwiązanie spółki powodują:

 

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
 • prawomocne orzeczenie sądu.

 

W powyższych przypadkach należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Formalnie więc konieczne byłyby:

 

 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki, a następnie
 • wybór likwidatora,
 • przeprowadzenie likwidacji(zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku),
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów,
 • zgłoszenie zakończenia likwidacji do KRS z wnioskiem o wykreślenie spółki.

 

Ewentualnie – przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki nie jest konieczne, jeżeli wspólnicy uzgodnią sposób, w jaki spółka zakończy swój byt. Sposób ten musi być dokładnie określony. Nie wystarcza samo stwierdzenie, iż spółka zostanie rozwiązana w sposób inny, niż przez likwidację. Musi to być więc:

 

 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki,
 • jednoczesne uzgodnienie innego sposobu zakończenia działalności,
 • zaspokojenie wierzycieli,
 • rozliczenie spółki,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów,
 • zgłoszenie wniosku o wykreślenie do KRS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziewięć + 5 =

»Podobne materiały

Termin na wniesienie skargi pauliańskiej

W 2008 r. ja i mąż podarowaliśmy aktem darowizny córce mieszkanie. Przed kilkoma dniami córka dostała listem zwykłym pismo z firmy windykacyjnej, w którym powołują się na art. 527 Kodeksu cywilnego. Co powinniśmy wobec tego zrobić, odpowiedzieć na pismo, czy czekać na rozwój wydarzeń?

 

Wezwanie na posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary

Prawie rok temu jadąc samochodem, potrąciłem pieszego. Odbyła się rozprawa, na której sąd orzekł karę pozbawienia wolności na 6 miesięcy w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę w wysokości 700 zł na rzecz pokrzywdzonego. Kilka dni temu otrzymałem wezwanie na posiedzenie w sprawie zarządzenia wyk

 

Zameldowanie w domu, który ma zostać sprzedany

Mój tata jest jedynym właścicielem domu. Tata chciałby sprzedać dom i kupić sobie mieszkanie. Problem w tym, że w owym domu mieszka mój brat ze swoją córką. Brat nie chce się wyprowadzić. Od urodzenia jest zameldowany w tym domu. Czy coś mu się należy? Czy jego zameldowanie w domu, który ma zostać s

 

Przekroczenie 200 tys. obrotu a zwolnienie z VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zwolnioną z VAT-u – pośrednictwo finansowe. Obrót ponad 200 000 w roku obecnym i poprzednim. Podpisałem również umowę z firmą, która zajmuje się sprzedażą nieruchomości poprzez platformę. Czy jestem zwolniony z VAT-u do kwoty 200 000 obrotu ze wszy

 

Zaniechanie inwestycji a odliczony VAT

Podatnik VAT odliczył proporcją część podatku VAT z faktury zakupu dokumentacji projektowej na planowaną modernizację obiektu. Wydatek został zakwalifikowany jako modernizacja środka trwałego i wykazany w deklaracji VAT-7 w dziale D.2. – nabycie usług zaliczanych u podatnika do środków trwałyc

 

Niezgłoszenie darowizny mieszkania z US a uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku

W 2008 r. córka otrzymała mieszkanie w formie darowizny notarialnej, lecz prawdopodobnie nie zgłosiła tego w US. Obecnie sprzedaje to mieszkanie i notariusz wymaga zaświadczenia z US o zwolnieniu z podatku. Jeszcze nie zgłaszała w US potrzeby uzyskania takiego zaświadczenia. Jak postąpić w takiej sy

 

Emerytura policyjna a prawo do emerytury cywilnej

Pobieram emeryturę policyjną po przepracowaniu 15 lat w mundurze. Przed wstąpieniem do policji przepracowałam 21 lat składkowych i 1 rok niewielospadkowy. Czy mam prawo do emerytury cywilnej, drugiej?

 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i zamiana mieszkania

Czy jest możliwe, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa będzie chciała dokonać zamiany mieszkania, które mi wynajmuje, z powodu niedawnej śmierci żony? Zmieniła się liczba lokatorów i obawiam się, że dostanę przydział na mniejszy lokal – czy to możliwe. Czy aby tego uniknąć, jedynym wyjściem jest w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »