Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Leasing z niemieckiej firmy leasingowej a rozliczenie podatku w Polsce

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 24.03.2020

Podatnik chce wziąć w leasing nową naczepę z niemieckiej firmy leasingowej. Otrzymał fakturę z Niemiec na wstępną opłatę leasingową. Jak rozliczyć to w podatku VAT w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Leasing z niemieckiej firmy leasingowej a rozliczenie podatku w Polsce

Leasing samochodu jako zakup usług

Leasing samochodu nie jest zakupem towarów, ale usług. Jak mniemam, podatnik jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce, a nadto zarejestrowany jest jako podatnik europejski (UE). Podobnie jest zapewne z firmą niemiecką. Jest u siebie podatnikiem VAT oraz VAT UE. Przy rejestracji jako podatnik UE przedsiębiorca ma tzw. NIP europejski, czyli swój NIP poprzedzony prefiksem właściwym dla danego kraju.

 

Jak wynika z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, „miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania”.

 

Miejscem (krajem) opodatkowania usług leasingu samochodów będzie terytorium Polski. Zatem zagraniczny leasingodawca nie powinien dokumentować opisanych usług za pomocą faktur zawierających niemiecki podatek VAT.

 

Jeżeli wystawił fakturę z niemieckim VAT-em, należy doprowadzić do jej korekty. Ale taka sytuacja chyba nie ma miejsce, skoro jest pytanie o rozliczenie w Polsce.

Obowiązek rozliczenia podatku VAT za import usług

W tym przypadku obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie spoczywał na spółce. Podstawą będzie import usług. Jak wskazuje art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usługi należy rozumieć świadczenie usługi z tytułu którego podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Usługodawcą jest podatnik niemiecki nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a usługobiorcą jest podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy.

 

Podsumowując, polski podatnik nabywając usługi leasingu samochodów od niemieckiego kontrahenta (podatnika) zobowiązany będzie do rozliczenia przedmiotowych transakcji jako tzw. import usług.

Leasing na nową naczepę z Niemiec – transakcja wewnątrzwspólnotowa

Transakcje zawierane z kontrahentami z Niemiec to transakcje wewnątrzwspólnotowe.

 

Czynni podatnicy VAT, kupując usługę z Niemiec, są zobowiązani naliczyć podatek należny jak od sprzedaży. Do kwoty, która widnieje na fakturze, stosują więc odpowiednią dla tego rodzaju usługi polską stawkę VAT.

 

Zwykle jest to 23%, ale by nie popełnić błędu, najlepiej zajrzeć do załącznika nr 3 ustawy o VAT (wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%) oraz załącznika nr 10 ustawy o VAT (wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 5%).

 

Przedsiębiorca polski (usługobiorca / czynny podatnik VAT i UE) nie musi wystawiać żadnych dokumentów. Mogą wykazywać i rozliczać import usług bezpośrednio na podstawie otrzymanych faktur, wystawionych przez zagranicznych usługodawców.

UWAGA – wymaga to uprzedniej rejestracji dla celów VAT-UE (art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT).

 

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku czynnych podatników VAT i UE wykonujących czynności opodatkowane, wówczas VAT należny co do zasady staje się kwotą podatku VAT podlegającego odliczeniu (odliczenie podatku naliczonego od zakupu). Dlatego zakup usług z Niemiec jest dla nich neutralny na gruncie VAT, mimo tego, że są zobowiązani do naliczenia VAT-u należnego.

 

W praktyce zdarza się, że na fakturze za zakup usług z Niemiec widnieje zagraniczna stawka VAT. Przy braku korekty – jeśli do transakcji zastosowanie ma art. 28b polskiej ustawy o VAT, to polski przedsiębiorca występuje w roli podatnika i jest zobowiązany do naliczenia VAT należnego jak od sprzedaży. W tym przypadku polską stawkę VAT należy zastosować do kwoty brutto z faktury.

 

Podatnicy, którzy są zwolnieni z VAT, również są zobowiązani samodzielnie naliczyć oraz odprowadzić VAT od zakupu usług z Niemiec oraz wykazać go w odpowiedniej deklaracji. Termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku upływa 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług.

 

Wydatek z tytułu importu usług oraz VAT odprowadzony do urzędu skarbowego podatnik zwolniony może ująć w kosztach uzyskania przychodu.

Moment powstania obowiązku podatkowego dla rozliczenia podatku w Polsce

W imporcie usług obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wykonania usługi, czyli w tym samym terminie, co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe. Jednak ustawa o VAT określa także inne momenty powstania obowiązku podatkowego. Przykładowo, jeżeli przed wykonaniem usługi nabywca wpłaci np. zaliczkę (przedpłatę), wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej uiszczenia. Z kolei usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

 

W opisanym przypadku należałoby uznać fakturę na opłatę wstępną za wykonanie usługi w części i rozliczyć. Potem już tylko faktury miesięczne i ewentualnie końcowa.

Przeliczenia walutowe dotyczące leasingu z Niemiec

Dla celów VAT faktury w walucie obcej przeliczenia na PLN dokonuje się, uwzględniając regulacje zawarte w art. 31a ustawy o VAT. Wynika z nich, że w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

 

Kurs waluty stosowany dla celów bilansowych oraz podatku dochodowego w praktyce może różnić się od kursu przyjętego do wyceny nabytej usługi importowej dla celów VAT.

 

Dla celów bilansowych przeliczenia faktur wyrażonych w walucie obcej na złote dokonuje się według zasad określonych w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Z tego przepisu wynika, że „wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych Krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzące ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:

 

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeśli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji”.

 

Uwzględniając uregulowania przedstawione w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości generalnie do przeliczenia faktur dokumentujących import usług wyrażonych w walutach obcych, przyjmuje się kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej, którym zazwyczaj jest dzień wystawienia faktury (rachunku lub innego dokumentu). Kurs ten będzie właściwy również dla celów podatku dochodowego.

 

Kwota kosztu wyrażonego w walucie obcej w momencie poniesienia różnić się może od wartości tego kosztu w dniu zapłaty. Powstaną więc różnice kursowe, które zwiększają przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe), lub koszty finansowe (ujemne różnice kursowe).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus VI =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki