.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy stracę status bezrobotnego, podpisując umowę o dzieło?

• Autor: Krzysztof Tyła

Obecnie jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Chciałbym w przyszłym miesiącu podpisać umowę o dzieło na kwotę 600 zł brutto. Czy podpisanie takiej umowy pozbawi mnie statusu bezrobotnego? Czy mam zawiadomić PUP o zawarciu tej umowy? Jakie byłyby dla mnie konsekwencje, gdybym podpisywał taką umowę o dzieło co miesiąc?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy stracę status bezrobotnego, podpisując umowę o dzieło?

Czy podpisanie umowy o dzieło skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej?

Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415) starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.

 

Z kolei jak podaje wspomniany art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o bezrobotnym, oznacza to osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej.

Poprzez „inną pracę zarobkową” należy rozumieć wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Jeżeli podpisze Pan umowę o dzieło, oznaczać to będzie, że podjął Pan inną pracę zarobkową, a to znaczy, iż po podjęciu o tym wiadomości starosta wyda decyzję o utracie przez Pana statusu osoby bezrobotnej.

Czy należy poinformować urząd pracy o wykonaniu dzieła na podstawie umowy o dzieło?

Jeżeli podejmie się Pan wykonania dzieła na podstawie umowy o dzieło, to będzie Pan zobowiązany poinformować o tym urząd pracy. Wynika to bezpośrednio z art. 74 wyżej wymienionej ustawy, zgodnie z którym „bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy po wykonaniu dzieła można ponownie zarejestrować się w urzędzie pracy?

Po wykonaniu dzieła będzie Pan mógł ponownie zarejestrować się w urzędzie pracy, gdyż w myśl art. 73 ust. 5 ww. ustawy bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Po ponownym zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna (po miesiącu wykonywania dzieła) będzie miał Pan prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego. Jeżeli z kolei będzie Pan co miesiąc podpisywał kolejne umowy o dzieło, to nie będzie podstaw do ponownego zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Tyła

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie handlowym i bankowym. Członek stowarzyszenia na rzecz ochrony prawa Lex et Veritas z siedzibą w Jaworznie, stawiającego sobie za cel szerzenie w społeczeństwie wiedzy prawnej oraz rozszerzanie świadomości prawnej obywateli. Aktualnie prowadzi kancelarię radcy prawnego z siedzibą w Opolu oraz oddziałem w Oleśnie.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu