Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie założyciela i dyrektora szkoły niepublicznej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.03.2019

Jestem założycielem i dyrektorem szkoły niepublicznej, która otrzymuje dotację z JST, a nie pobiera czesnego. Od stycznia, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, mam pobierać WYNAGRODZENIE, nie mając przecież sama ze sobą umowy o pracę. Jak mam rozliczyć w sensie podatkowym to wynagrodzenie – czy jest to dochód z działalności pozarolniczej? Czy mogę generować koszty od tego przychody, np. ratę najmu samochodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stanowi w art. 63 ust. 1 stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Natomiast ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych określa zasady finansowania zadań oświatowych w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a stanowi, że dotacje (o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32 tej ustawy) są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Generalnie prowadzone przez osoby fizyczne publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–6 i 10 ustawy Prawo oświatowe, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu, a niepubliczne szkoły nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 6 i 10 ustawy Prawo oświatowe, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu. Niemniej jednak jak w dalszej części stanowi art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a) dotacje mogą być wykorzystane m.in. wyłącznie na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w określonej w ustawie wysokości. Reguła zasadnicza jednak stanowi, że dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na „pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki (…)”.

 

Pojawić się zatem może wątpliwość, czy dotacja może obejmować wynagrodzenie dyrektora niezatrudnionego, który jednocześnie jest prowadzącym szkołę niepubliczną jako osoba fizyczna.

 

Abstrahując jednak od powyższego, kwalifikacja podatkowa jest tu raczej niewątpliwa i wynagrodzenie, które Pani opisuje, stanowi dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą (która sama z sobą nie zawiera przecież umowy o pracę) przychód z działalności gospodarczej, który nie jest zwolniony z podatku dochodowego. Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W takim stanie rzeczy koszty prowadzenia działalności, stanowiące koszt uzyskania przychodu, jak najbardziej wpłyną na zmniejszenie dochodu z działalności.

 

Podobni wypowiada się doktryna, np. A. Bartosiewicz wskazywał w 2017 r., iż „w obecnym stanie prawnym (obowiązującym od 1.01.2017 r.) ta część otrzymywanej dotacji, która przeznaczona jest na wynagrodzenie dla dyrektora szkoły (w przypadku, gdy dyrektorem jest osoba prowadząca działalność w zakresie szkoły i otrzymująca tę dotację) jest dla tej osoby przychodem z działalności gospodarczej nie zwolnionym z podatku dochodowego. Ta kwota powinna być zatem wykazana jako przychód w PKPiR i uwzględniona przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy (i podatku dochodowego za cały rok podatkowy). (…) Ta kwota nie jest także kosztem uzyskania przychodów. Nie jest to bowiem koszt poniesiony przez przedsiębiorcę. Fakt, że dotacja na prowadzenie jednostki oświatowej jest w określony sposób podzielona (w części na wynagrodzenie dla dyrektora) nie oznacza, że osoba ta (poprzez podzielenie dotacji w ten właśnie sposób) poniosła jakiś koszt. Nie może być więc kwota ta kosztem uzyskania przychodów” (Lex/el QA 170440).

 

Dla pełnego obrazu dodam, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ale (art. 21 ust.36 wprowadza wyjątek) zwolnienie to nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 1 =

»Podobne materiały

Wypożyczalnia filmów – co jest dowodem nabycia licencji na film?

Co jest wiarygodnym, wystarczającym dowodem posiadania licencji do wypożyczania filmu: hologram, napis „Film z licencją do wypożyczania” na okładce, faktura zakupu? Czy filmy z licencją do wypożyczania nabyte nie od dystrybutora, ale z „drugiej ręki” (np. z likwidowanej wypoż

 

Śmierć przedsiębiorcy i dalsza działalność firmy

Czy po śmierci przedsiębiorcy możliwa jest dalsza działalność firmy? Właścicielka zakładu jest bardzo chora i wkrótce umrze. Firmę chciałby przejąć jej mąż. Co powinien zrobić? Firma zajmuje się produkcją wędlin, zatrudnia pracowników; sprzedaż jest prowadzona za pomocą kasy fiskalnej; pomieszc

 

Prowadzenie agroturystyki a podatki

Od dwóch miesięcy prowadzimy z mężem agroturystykę zgłoszoną do urzędu gminy na nas oboje – 4 pokoje dwupoziomowe. Dodam, że dzierżawimy oboje grunty według umowy dzierżawy (20 000 m2) i oboje prowadzimy działalności gospodarcze jednoosobowe. Mąż jest vatowcem, ja nie. W tym momencie powstaje

 

Wezwanie do spełnienia obowiązku statystycznego przez GUS

GUS próbuje doręczyć pewnemu podmiotowi wezwania do spełnienia obowiązku statystycznego poprzez list zwykły (nie polecony) lub przez e-mail. Czy za niespełnienie obowiązku statystycznego, o którego istnieniu podmiot nie został zawiadomiony pismem poleconym, grozi temu podmiotowi grzywna? Czy urząd j

 

Reklamowanie działalności bez zgłoszenia

Zakupiłem domenę internetową pod działalność gospodarczą. Ponad miesiąc temu została wykonana strona internetowa z ofertą usług. Mniej więcej przez 4 tygodnie reklamowałem się w różnych serwisach internetowych, aby wybadać rynek. Nie zarejestrowałem działalności gospodarczej, bo nie wiedziałem, czy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »