.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie gruntu o statusie użytku ekologicznego na działkę budowlaną

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 08.06.2010 • Zaktualizowane: 07.02.2021

Jestem od 2001 r. właścicielem działki, którą w 2003 r. włączono w pas ekologiczny. Odprowadzany jest podatek rolny za łąki klasy IV. Czy gmina ma prawo pobierać podatek za grunt ekologiczny? Co powinniśmy zawrzeć we wniosku o przekształcenie części gruntu na teren pod zabudowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekształcenie gruntu o statusie użytku ekologicznego na działkę budowlaną

Opodatkowanie gruntów podatkiem rolnym

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym „opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza”. Za użytki rolne uznaje się grunty orne (grunty pod uprawy polowe), trwałe użytki zielone (łąki, pastwiska), sady i szkółki drzew owocowych.

 

Zwalnia się od podatku rolnego m.in. użytki rolne klasy V, VI. Z pytania wynika, że jest Pan właścicielem gruntów rolnych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne klasy IV. W związku z powyższym uważam, że jest Pan zobowiązany do płacenia podatku rolnego. Jeżeli bowiem grunt został sklasyfikowany jako rolny i nie jest na nim prowadzona działalność gospodarcza, opodatkowany jest podatkiem rolnym.

Klasyfikacja gruntów jako użytki ekologiczne

Klasyfikacja gruntów nie zna pojęcia gruntu ekologicznego. Domyślam się, że może Panu chodzić o użytki ekologiczne. Zgodnie z art. 42 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody „użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”.

 

Użytki ekologiczne najczęściej tworzone są na nieużytkowanych obszarach rolniczych bądź leśnych, rzadziej na terenach miejskich.

 

Użytek ekologiczny ustanawia rada gminy (do końca czerwca 2009 r. prawo takie miał także wojewoda), w odpowiedniej uchwale podając nazwę, powierzchnię, położenie i zakazy dotyczące obiektu.

 

Użytki ekologiczne są zwolnione z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

 

Z pytania wynika, że jest Pan zainteresowany odrolnieniem działki. Generalnie o statusie gruntu decydują postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Odrolnienie to zmiana przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Odrolnienia najlepiej dokonać, gdy gmina jest w trakcie uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. Aby dokonać odrolnienia, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Rozpatrzenie sprawy jest bezpłatne.

Gdzie należy złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego?

Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego należy skierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W treści pisma należy wnieść o zmianę przeznaczenia nieruchomości i podać niezbędne dane (numer działki, numer arkusza mapy itd.). W uzasadnieniu może Pan podnieść fakt, iż grunty nie będą przez Pana uprawiane, mają znikomą użyteczność rolną albo są jest rolne tylko formalnie (np. znajdują się w obrębie miasta) czy też że grunt został zakupiony w celach budowlanych.

 

Proszę jednak pamiętać, że odrolnienie gruntu to dopiero połowa sukcesu. Często bowiem trzeba się jeszcze postarać o wyłączenie terenu z produkcji rolnej. Decyzję w tej sprawie wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.

 

Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej jest niezbędna, gdy:

 

  1. chce Pan korzystać z użytków rolnych klas I, II, III, IIIa, IIIb wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego,
  2. chce Pan korzystać z użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

 

Na cele nierolne przeznaczane są grunty klas IV-VI złożone z gleb pochodzenia mineralnego i one nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.

 

Dopiero gdy się uzyska decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, grunt zostaje przekwalifikowany w ewidencji gruntów i budynków z rolnego na inwestycyjny.

 

Nie ma przeszkód, aby złożyli Państwo wniosek o przekwalifikowanie jedynie części działki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »