.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Likwidacja rowu przez sąsiada i problem zalewania drogi

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.01.2011

Sąsiad zlikwidował rów, a wodę skierował do drogi gminnej. Wójt wydał decyzję o przywróceniu stanu pierwotnego. W efekcie dość długiego postępowania starosta założył księgę wieczystą na problematyczną działkę. Na moją prośbę wszczęcia postępowania przez starostę otrzymałem decyzję odmowną z powodu braku funduszy. Jak zmusić starostę do działania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie opisanego przez Pana problemu wnioskuję, że droga, której dotyczy zalewanie, jest drogą powiatową. Jest to niezwykle istotne, rzutuje bowiem na właściwość organów, które powinny się sprawą zająć.

 

Początkowo (jak Pan wspomniał) sprawę wszczął wójt.

 

Bieżąca konserwacja rowu przydrożnego, podobnie jak utrzymanie przepustu, należy do obowiązków zarządcy drogi.

 

Dodatkowo kwestia rowów przydrożnych regulowana jest przez ustawę Prawo wodne.

 

Postępowanie w sprawie np. zasypania rowu przydrożnego jest wszczynane na żądanie poszkodowanego przed organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Organem tym może być zarówno starosta, jak i wojewoda – starosta wówczas, gdy szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego (art. 140 ust. 1), a wojewoda – gdy pozwolenie wodnoprawne było wydane przy uwzględnieniu znacznego oddziaływania na środowisko (art. 140 ust. 2) oraz gdy powstała szkoda nie ma związku przyczynowego z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

 

W Pańskim przypadku – o ile na zasypanie rowu nie została wydana decyzja na podstawie ustawy Prawo wodne – organem tym jest wojewoda. Wobec tego, zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa wodnego, może Pan domagać się nakazania właścicielowi w drodze decyzji przywrócenia stanu poprzedniego albo wykonania urządzeń, które zapobiegałyby szkodom.

 

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) „o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich”.

 

Do naruszenia stosunków wodnych na gruncie może dojść, przykładowo, gdy właściciel nieruchomości dokona na niej pewnych czynności (np. zasypanie rowu) albo też, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, pewnych działań nie dokona (nie usunie zwalonego drzewa czy nie zabezpieczy osuwającej się ziemi, zobacz art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy).

 

Gdy wskutek tego działania lub zaniechania naruszone zostały stosunki wodne na gruncie ze szkodą dla nieruchomości sąsiedniej (tj. zmienił się poziom wód gruntowych, nastąpiło jej podtopienie, zmiana kierunku odpływu wody deszczowej itd.), wówczas art. 29 ust. 3 ustawy przewiduje drogę postępowania administracyjnego dla rozstrzygnięcia sporu. Stosownie do art. 29 ust. 3 „jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”.

 

Proszę złożyć oficjalny wniosek o wszczęcie postępowania. W przypadku gdyby organ nie podjął żadnego działania w terminie 30 dni, służy Panu skarga na bezczynność organu administracji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl