Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Adaptacja stodoły na warsztat

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.09.2012

Właścicielem domu z ogrodem i okolicznych pól jest moja mama. Mamy stodołę (jest na mapie, ściany wkopane w ziemię są z cegły), do której chcę dorobić dobudówkę. Mam zamiar dokonać adaptacji stodoły na warsztat. Dla tego terenu nie ma planu zagospodarowanie przestrzennego. Czy muszę starać się o jakieś pozwolenia? Czy będę mógł zatrudnić pracowników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana pytania wynika, że zamierza Pan dokonać przebudowy stodoły wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania. Przede wszystkim powinien Pan zatem wystąpić o warunki zabudowy z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zasadą jest, że warunki zabudowy ustalane są w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która polegać ma na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). Ustalenie warunków dotyczy zatem inwestycji mającej dopiero powstać, zaś sankcją zamiany zagospodarowania terenu bez decyzji o warunkach zabudowy jest wstrzymanie użytkowania terenu albo przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania (art. 59 ust. 3 ustawy).

 

W dalszej kolejności, mając już ustalone warunki zabudowy, winien Pan wystąpić o zmianę sposobu użytkowania stodoły. Wspomniał Pan, że nie ma na tym terenie planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zmiana sposobu użytkowania budynku („zmiana użytkowania” dalej nazywana przeze mnie też dla uproszczenia „adaptacją”), została zdefiniowana w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Urządzenie biura w mieszkaniu nie zawsze będzie jednak kwalifikowane jako zmiana użytkowania. Jeżeli nie zmienią się bowiem żadne z powyższych warunków, nie będzie można mówić o zmianie użytkowania.

 

Zgodnie z art. 71:

 

„1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

 

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

 

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 

5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

 

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) może spowodować niedopuszczalne:

 1. zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

 

1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.

 

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

 

Art. 71a. 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:

 

1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;

2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2.

 

2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i – w przypadku stwierdzenia jego wykonania – w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

 

3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

 

4. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części”.

 

Niezgłoszenie, pomimo takiego obowiązku, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rodzi dotkliwe skutki administracyjne. Brak jednak w przepisach szczegółowej definicji, czym w istocie jest owa zmiana. W art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wymieniono tylko kilka przykładów – zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno–sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

Te sytuacje oceniają powołane do tego służby.

 

Do wniosku związanego z adaptacją stodoły na warsztat będzie Pan zmuszony dołączyć zaświadczenia, o których pisze powyżej. Jeśli będą konieczne prace budowlane, organ określi ich zakres.

 

Dobrze, że budynek już istnieje i jest naniesiony na mapy – oznacza to, że nie będzie trzeba zaczynać od jego legalizacji.

 

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Do wniosku zgłoszeniowego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor załącza:

 

 1. „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod rygorem odpowiedzialności karnej [mama takowe będzie musiała podpisać].
 2. Opis i rysunek określające usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 3. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.
 4. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 6. Pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami, o których napisałam powyżej: pożarowe, opinię środowiskową – oddziaływanie działalności na środowisko.

 

Warto zaznaczyć, że:

 

 1. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ architektoniczno-budowlany nakłada w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 2. Zgłoszenia należy dokonać przez zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, budowy.
 3. Zmiana sposobu użytkowania (tu: adaptacja stodoły na warsztat) może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 4. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić nie później, niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 

Czy będzie Pan zatrudniał pracowników, czy nie – nie ma znaczenia od strony Prawa budowlanego i należy do Pana swobodnego wyboru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero - 0 =

»Podobne materiały

Zabezpieczenie majątku zdobytego przed ślubem

Planuję wziąć ślub. Mam jednak spory majątek zgromadzony przed poznaniem narzeczonej. Stanowią go akcje, obligacje, papiery wartościowe, oszczędności. Wiem, że należą do mojego majątku osobistego. Czy jednak jeśli po zawarciu małżeństwa będę obracał tymi środkami finansowymi, to nowe składniki mająt

 

Zalanie mieszkania przez uciążliwego sąsiada

Mam problemy z sąsiadem, który mieszka nade mną. Już trzykrotnie zalał moje mieszkanie (dodam, że jest ono nieubezpieczone, bo w nim nie mieszkam). Sąsiad oczywiście wszystkiemu zaprzecza, nie dąży również do rozwiązania problemu. Co, oprócz ubezpieczenia mieszkania po kolejnym remoncie oczywiś

 

Uciążliwe sąsiedztwo przedszkola

Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. Na sąsiedniej posesji od kilku lat działa przedszkole. Niestety stanowi ono bardzo uciążliwe sąsiedztwo: choć – według zaleceń sanepidu – placówka może przyjąć 25 dzieci na maksymalnie pięć godzin dziennie, w rzeczywistości przebywa ich ta

 

Spadek a zachowek w przypadku istnienia testamentu

Mój tata testamentem zapisał dom mojemu synowi. Mam jeszcze siostrę, a ona córkę. Co z zachowkiem po śmierci taty? Ile i komu się należy pieniędzy, jeśli założymy, że nieruchomość jest warta np. 200 tys. zł?

 

Przesłanki naruszenia dobra osobistego jakim jest prawo do prywatności

Jestem powodem w sprawie karnej, która jest dla mnie bardzo przykra. Pewien mój znajomy, świadomy moich problemów i sprawy, którą wniosłem do sądu, rozpowiada o tym na lewo i prawo. Nie życzę sobie, aby wszyscy wiedzieli o tym procesie, dość przykrości mnie już spotkało. Mam świadka –&nbs

 

Dekretacja dokumentów księgowych

Mam pytanie dotyczące dekretacji dokumentów księgowych. Jak prawidłowo opisać dekret na fakturze, jeżeli prowadzi się księgowość w KPiR, korzystając z programu internetowego?

 

Spadek w Polsce dla polskiego rezydenta w UK

Jestem obywatelka Polski, od 5 lat jestem rezydentem w UK. Tutaj tez rozliczam podatki z pracy. Czy spadek otrzymany w Polsce, który jest zwolniony z podatku dochodowego w Polsce, podlega opodatkowaniu w UK? Czy trzeba składać deklarację w Polskim US, czy zgodnie z rezydentura podatkowa tylko w UK?

 

Wywieszenie informacji na klatce schodowej

Spółdzielnia – zgodnie z podjętą przez siebie uchwałą – wywiesza na klatce schodowej mojego bloku informacje o liczbie mieszkańców poszczególnych lokali (w celu naliczania opłat za wywóz śmieci). Ja mieszkam na stałe w innym mieście i moje mieszkanie stoi puste. Nie chcę, by na klatce sc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »