Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Adaptacja stodoły na warsztat

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.09.2012

Właścicielem domu z ogrodem i okolicznych pól jest moja mama. Mamy stodołę (jest na mapie, ściany wkopane w ziemię są z cegły), do której chcę dorobić dobudówkę. Mam zamiar dokonać adaptacji stodoły na warsztat. Dla tego terenu nie ma planu zagospodarowanie przestrzennego. Czy muszę starać się o jakieś pozwolenia? Czy będę mógł zatrudnić pracowników?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z Pana pytania wynika, że zamierza Pan dokonać przebudowy stodoły wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania. Przede wszystkim powinien Pan zatem wystąpić o warunki zabudowy z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zasadą jest, że warunki zabudowy ustalane są w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która polegać ma na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). Ustalenie warunków dotyczy zatem inwestycji mającej dopiero powstać, zaś sankcją zamiany zagospodarowania terenu bez decyzji o warunkach zabudowy jest wstrzymanie użytkowania terenu albo przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania (art. 59 ust. 3 ustawy).

   

W dalszej kolejności, mając już ustalone warunki zabudowy, winien Pan wystąpić o zmianę sposobu użytkowania stodoły. Wspomniał Pan, że nie ma na tym terenie planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zmiana sposobu użytkowania budynku („zmiana użytkowania” dalej nazywana przeze mnie też dla uproszczenia „adaptacją”), została zdefiniowana w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Urządzenie biura w mieszkaniu nie zawsze będzie jednak kwalifikowane jako zmiana użytkowania. Jeżeli nie zmienią się bowiem żadne z powyższych warunków, nie będzie można mówić o zmianie użytkowania.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z art. 71:

 

„1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

 

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

 

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

  

5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

 

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) może spowodować niedopuszczalne:

 1. zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

 

1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.

 

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

 

Art. 71a. 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:

 

1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;

2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2.

 

2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i – w przypadku stwierdzenia jego wykonania – w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

 

3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

 

4. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części”.

 

Niezgłoszenie, pomimo takiego obowiązku, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rodzi dotkliwe skutki administracyjne. Brak jednak w przepisach szczegółowej definicji, czym w istocie jest owa zmiana. W art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wymieniono tylko kilka przykładów – zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno–sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

Te sytuacje oceniają powołane do tego służby.

 

Do wniosku związanego z adaptacją stodoły na warsztat będzie Pan zmuszony dołączyć zaświadczenia, o których pisze powyżej. Jeśli będą konieczne prace budowlane, organ określi ich zakres.

 

Dobrze, że budynek już istnieje i jest naniesiony na mapy – oznacza to, że nie będzie trzeba zaczynać od jego legalizacji.

 

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Do wniosku zgłoszeniowego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor załącza:

 

 1. „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod rygorem odpowiedzialności karnej [mama takowe będzie musiała podpisać].
 2. Opis i rysunek określające usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 3. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.
 4. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 6. Pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami, o których napisałam powyżej: pożarowe, opinię środowiskową – oddziaływanie działalności na środowisko.

 

Warto zaznaczyć, że:

 

 1. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ architektoniczno-budowlany nakłada w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 2. Zgłoszenia należy dokonać przez zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, budowy.
 3. Zmiana sposobu użytkowania (tu: adaptacja stodoły na warsztat) może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 4. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić nie później, niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 

Czy będzie Pan zatrudniał pracowników, czy nie – nie ma znaczenia od strony Prawa budowlanego i należy do Pana swobodnego wyboru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII minus X =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wykup strychu nad mieszkaniem – problem z podziałem geodezyjnym budynku

Kupiłam mieszkanie w budynku zarządzanym przez dwie wspólnoty mieszkaniowe. Nad moim mieszkaniem jest strych, który jest powierzchnią wspólną. Poinformowano mnie, że będę mogła go wykupić. Potem się jednak okazało, że to niemożliwe, ponieważ jest problem z podziałem geodezyjnym budynku pomiędzy dwoma wspólnotami. Moje pytania: 1. Jakie mam prawa, jeśli chodzi o wykupienie strychu, i jak wygląda procedura jego wykupu? 2. Czy te kwestie geodezyjne mogą przeszkodzić w wykupie? 3. Jakie mam prawa jako członek wspólnoty, jeśli chodzi o firmę zarządzającą i zarządzanie budynkiem? Czy dozorca może mieć wgląd do korespondencji (otrzymuję listy niezapakowane nawet w koperty)? 4. Czy prezes zarządu może być właścicielem firmy zarządzającej?

Prace remontowe w lokalu mieszkalnym

Nabyłem lokal mieszkalny (z takim wpisem w księdze wieczystej) w budynku spółdzielczym. Obecnie chcę przeprowadzić w tym lokalu mieszkalnym prace remontowe, które właściwie będą adaptacją na mieszkanie. Lokal znajduje się bowiem na strychu, jest jednym pomieszczeniem, bez okien, instalacji itp. Wydaje mi się, że poprzedni zarząd „na lewo” załatwił wpis tego lokalu jako mieszkalny. Obecnie jednak spółdzielnia żąda ode mnie mnóstwa zezwoleń na prace remontowe: projektu tej samej firmy, która projektowała budynek, pozwolenia na budowę, zgód wszystkich dostawców mediów itd. Spółdzielnia straszy mnie, że jeśli samowolnie rozpocznę prace remontowe, będę miał problemy. Czy jako właściciel jestem jakoś chroniony? Jak się zachować, co robić?

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Kupiłam działkę w okolicy, w której zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego kąt nachylenia dachu musi mieć min. 28° (załączam odpowiednie dokumenty). Chciałabym mieć jednak dom z płaskim dachem. Czy jest możliwe zbudowanie budynku gospodarczego, oddanie go do odbioru i później – zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

Czy wymagana jest zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalno-usługowym (wspólnota mieszkaniowa), jeżeli zorganizuję w tym mieszkaniu biuro projektowe i będę zatrudniał 3-4 osoby?

Zmiana sposobu użytkowania poddasza

Mam budynek gospodarczy, poddasze budynku chcę adaptować na część mieszkalną. Nie wymaga to zmian konstrukcyjnych budynku. Podłączenia mediów będą z istniejącego budynku mieszkalnego, który jest również moją własnością. Czy zmiana sposobu użytkowania poddasza wymaga pozwolenia (decyzji) wydziału architektury, czy wystarczy mi do tego celu tylko zgłoszenie?

Sprzedaż mieszkań przez gminę i adaptacja wspólnego strychu

W budynku wielorodzinnym od 60 lat mieszka kilka rodzin, które wystąpiły do gminy o sprzedaż mieszkań. Gmina wyraziła zgodę pod warunkiem udostępnienia pomieszczeń strychowych, które miały być zaadaptowane. Pomimo sprzeciwów mieszkańców dokonano remontu, a niedawno uzyskane pomieszczenia mieszkalne sprzedano wraz z częściami wspólnymi lokatorów – strychami. Powstała mała wspólnota mieszkaniowa. Czy jest to zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami? My uważamy, że nie, zwłaszcza że nabywcą mieszkania był pracownik urzędu.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »