Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie majątku zdobytego przed ślubem

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.09.2014

Planuję wziąć ślub. Mam jednak spory majątek zgromadzony przed poznaniem narzeczonej. Stanowią go akcje, obligacje, papiery wartościowe, oszczędności. Wiem, że należą do mojego majątku osobistego. Czy jednak jeśli po zawarciu małżeństwa będę obracał tymi środkami finansowymi, to nowe składniki majątkowe (lub np. zyski ze starych) będą wciąż należały tylko do mnie? Jak się zabezpieczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lokaty, obligacje czy akcje są Pana majątkiem odrębnym – i zawsze będą tak traktowane, ale dochody z nich już nie.

 

Stosownie do dyspozycji art. 32 § 2 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) dorobkiem małżonków stają się m.in. dochody z majątku odrębnego każdego z małżonków. Rozszyfrowując to pojęcie, należy stwierdzić, że dochodem w powyższym rozumieniu są wszelkie korzyści w postaci przychodu, uzyskiwane z określonego składnika majątku odrębnego w granicach normalnej i prawidłowej gospodarki, bez natychmiastowego zniszczenia, względnie utraty tego składnika.

 

Dochodem w rozumieniu art. 32 § 2 pkt 2 K.r.io. jest korzyść netto, tzn. przychód pomniejszony o wydatki związane z jego osiągnięciem. Jest to zatem pojęcie inne od pojęcia pożytków naturalnych i cywilnych w rozumieniu art. 53 i art. 54 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Pożytkami naturalnymi są bowiem rzeczy odłączone od innej rzeczy, zaś pożytkami cywilnymi to, co pobierający otrzymuje z rąk osoby pozostającej z nim w stosunku prawnym ze względu na rzecz. Przepis art. 32 § 2 pkt 2, mówiąc o dochodzie z majątku, posługuje się pojęciem ekonomicznym i ma na uwadze przychód netto. Przychodem z gospodarstwa rolnego stanowiącego majątek odrębny będzie zatem nie to, co w gospodarstwie tym zostanie wyprodukowane, lecz wartość tych produktów pomniejszona o koszt ich wytworzenia, to bowiem stanowić będzie dochód, choć na gruncie art. 53 § 1 K.c. plony te będą w całości pożytkiem. Dochodem z domu pensjonatowego będzie w związku z tym suma pobranego czynszu pomniejszona o wydatki związane z utrzymaniem tego domu, choć pożytkiem (art. 53 § 2 K.c.) będzie ów czynsz w całości. Dochodem na gruncie art. 32 § 2 pkt 2 K.r.io. jest więc korzyść uzyskiwana z prawidłowo prowadzonej działalności gospodarczej, handlowej, usługowej, jak i korzyść w postaci odsetek od kapitału, względnie premii w miejsce tych odsetek.

 

W powyższym znaczeniu nie stanowi dochodu i tym samym nie staje się majątkiem dorobkowym następujący w czasie trwania wspólności majątkowej przyrost wartości składnika majątku odrębnego, i to nawet wówczas, gdy na przedmiot ten czynione były nakłady z majątku wspólnego i przedmiot ten został sprzedany w czasie trwania tej wspólności. Przyrost ten nie jest bowiem dochodem. Przyrost wartości jest pojęciem innym niż pojęcie dochód. Przyrost wartości składnika majątku odrębnego jest odwrotnością sytuacji, w której ma miejsce obniżenie wartości tego składnika i choć oba te zjawiska występują równie często, pierwsze z nich nie przysparza majątku wspólnego, a drugie go nie uszczupla. Przyjęcie odmiennej wykładni nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa i prowadziłoby do znacznych perturbacji przy rozliczeniach majątkowych między byłymi małżonkami.

 

Jeśli ze zbycia jednego składnika majątkowego – akcji, obligacji, środków z lokaty – nabędzie Pan inny składnik – stanowi on Pana majątek odrębny.

 

Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego są majątkiem osobistym, ale tylko zakupione za nominalną wartość tego, co Pan miał przed ślubem.

 

Przykład – w dniu zawarcia małżeństwa miał Pan 100 tys. zł w akcjach, obligacjach, itd.

 

Każda złotówka z tego zarobiona w trakcie trwania małżeństwa to majątek wspólny. 100 tys. zł nadal jest tylko Pana, ale odsetki, dywidendy – są już majątkiem wspólnym.

 

I żona będzie miała prawo żądać podziału tych kwot.

 

Jeśli kupi Pan nowe akcje, może Pan żądać rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, wykazując, że środki na zakup pochodziły z Pana majątku przedmałżeńskiego.

 

Najprostszą jednak opcją jest zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Ustrój rozdzielności majątkowej polega na tym, że małżonkowie nie mają majątku wspólnego, a każde z nich ma swój majątek osobisty, którym zarządza i rozporządza samodzielnie, tj. bez udziału drugiego małżonka.

 

Jeżeli umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawarta została przed zawarciem małżeństwa, to w ogóle nie dochodzi do powstania wspólności ustawowej. Wówczas wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków, zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa, należą w całości do ich majątków osobistych.

 

Jeżeli umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawarta została w czasie trwania ustawowej lub umownej wspólności majątkowej, to do majątków osobistych każdego z małżonków wejdą przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich przed powstaniem wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe stanowiące majątek osobisty każdego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, udział przypadający małżonkowi w majątku, który był dotychczas objęty wspólnością majątkową (art. 46) i przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków po zawarciu umowy. Majątek, który był objęty wspólnością majątkową, może zostać podzielony pomiędzy małżonkami ( art. 46 K.r.io. w zw. z art. 1037 K.c.) i wówczas w skład majątków osobistych każdego z nich wejdą - w miejsce udziałów w majątku wspólnym - przedmioty majątkowe otrzymane w wyniku jego podziału. Małżonkowie mogą też dokonać rozliczeń przewidzianych w art. 45.

 

W czasie trwania rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą wspólnie nabywać przedmioty majątkowe. Przedmioty te nie będą jednak objęte małżeńską wspólnością majątkową, ale współwłasnością w częściach ułamkowych (art. 195–221 K.c.).

 

Umowa to koszt ok. 400 zł u notariusza, a rozwiązuje wszelkie problemy.

 

Jeśli się Pan na to nie zdecyduje, kapitał, jaki Pan posiada w dniu ślubu, jest prawnie chroniony, ale odsetki od niego już będą stanowiły majątek wspólny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 7 =

17.05.2019

No dobrze a co z kwestią nabycia nieruchomości? Jest to moment zawarcia umowy notarialnej z deweloperem czy wpis do księgi wieczystej?
Jeśli np. umowa notarialna jest przed ślubem a wpis do księgi wieczystej po ślubie?

anonim

»Podobne materiały

Jak rozliczyć spłacone kredyty przy podziale majątku?

Rozwodzimy się i przymierzamy się z mężem do podziału majątku, jednak nasze zdanie co do majątku, który wchodzi w pulę podziału, znacznie się różni. Chciałabym wiedzieć, jak rozlicza się spłacone kredyty przy podziale majątku? Czy małżonek ma prawo żądać połowy spłaconych kredytów, które dotyczyły m

 

Prawo do przebywania w domu, który jest własnością żony po podziale majątku

Aktem notarialnym przeprowadziliśmy z żoną podział majątku. Żona otrzymała dom, w którym jestem nadal zameldowany na pobyt stały. Zobowiązałem się wymeldować do końca marca. Czy do tego czasu mam prawo przebywać w domu, który jest już własnością żony?

 

Podział domu z działką po odejściu żony

Jestem żonaty od 2005 r. W 2012 r. przekazałem żonie pieniądze na zakup połowy działki, robiąc notarialnie darowiznę. Tak więc działka jest własnością nas obojga. Dom budowałem za własne środki. W trakcie budowy, przed rokiem żona postanowiła odejść do innego mężczyzny i się wyprowadziła. Ja kontynu

 

Koszty poniesione na remont domu teściów a rozwód

Mieszkamy u teściów, dom jest ich własnością, jednak uzgodniliśmy z nimi i wielokrotnie to jeszcze powtarzali, że będzie on przepisany na nas. Podnosiliśmy część piętra, wiele inwestując w sam dom i posesję. Czy mam prawo ubiegać się o zwrot połowy poniesionych kosztów na remonty przy rozwodzie? W j

 

Zakup domu w tajemnicy przed żoną

Mój mąż chce kupić dom bez mojego udziału, zataja miejsce podpisu aktu notarialnego. Czy ma prawo sfinalizować zakup bez mojej obecności i podpisu? Czy mam prawo być wpisana w akcie notarialnym?  

 

Zakup mieszkania wyłącznie do majątku osobistego

Posiadam mieszkanie odziedziczone w spadku po babci w czasie trwania małżeństwa. Jest ono tylko moją własnością. Teraz, po 5 latach chcę je sprzedać i kupić większe, ale chciałabym, aby to nowe mieszkanie także stanowiło moją wyłączną własność (nie mam z mężem rozdzielności majątkowej). Nie wiem, ja

 

Rozliczenie budowy domu po rozwodzie

Prawie od początku małżeństwa przebywałam albo na urlopie macierzyńskim, albo na wychowawczym, a więc praktycznie na utrzymaniu męża. Przed ślubem mąż kupił działkę budowlaną. W trakcie trwania małżeństwa rozpoczęliśmy budowę domu. Po niedługim czasie od przeprowadzki do nowego miejsca nasze stosunk

 

Solidarna odpowiedzialność za kredyt mimo podziału majątku

Podjęliśmy z mężem decyzję o rozwodzie bez orzeczenia o winie. Mamy kredyt hipoteczny na mieszkanie. Mąż chce w nim zostać, oczekuje, że się wyprowadzę, ale będę nadal spłacać swoją część kredytu (czyli połowę każdej z rat). W innym wypadku grozi, że wniesie o podział majątku i spłaci moją część, al

 

Sprzedaż wspólnego mieszkania mimo sprzeciwu byłej żony

Jestem od 5 lat współwłaścicielem z byłą już żoną mieszkania własnościowego (po połowie). Dwa lata temu sąd orzekł nasz rozwód i od tego czasu ja chciałbym pozbyć się tego mieszkania, a była żona nie wyraża na to zgody. Odmawia również przejęcia całości mieszkania i spłacenia mnie z jego wartości. J

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a podział majątku

Czy mieszkanie spółdzielcze, do którego prawo własności nabyłem w drodze darowizny od moich dziadków, wchodzi do wspólności ustawowej małżeńskiej? I czy po ewentualnym rozwodzie będzie podlegać podziałowi jako majątek wspólny?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »