.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie majątku zdobytego przed ślubem

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.09.2014 • Zaktualizowane: 05.03.2021

Planuję wziąć ślub. Mam jednak spory majątek zgromadzony przed poznaniem narzeczonej. Stanowią go akcje, obligacje, papiery wartościowe, oszczędności. Wiem, że należą do mojego majątku osobistego. Czy jednak jeśli po zawarciu małżeństwa będę obracał tymi środkami finansowymi, to nowe składniki majątkowe (lub np. zyski ze starych) będą wciąż należały tylko do mnie? Jak się zabezpieczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie majątku zdobytego przed ślubem

Przyrost wartości składnika majątku odrębnego w czasie trwania małżeństwa

Lokaty, obligacje czy akcje są Pana majątkiem odrębnym – i zawsze będą tak traktowane, ale dochody z nich już nie.

 

Stosownie do dyspozycji art. 32 § 2 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) dorobkiem małżonków stają się m.in. dochody z majątku odrębnego każdego z małżonków. Rozszyfrowując to pojęcie, należy stwierdzić, że dochodem w powyższym rozumieniu są wszelkie korzyści w postaci przychodu, uzyskiwane z określonego składnika majątku odrębnego w granicach normalnej i prawidłowej gospodarki, bez natychmiastowego zniszczenia, względnie utraty tego składnika.

 

Dochodem w rozumieniu art. 32 § 2 pkt 2 K.r.io. jest korzyść netto, tzn. przychód pomniejszony o wydatki związane z jego osiągnięciem. Jest to zatem pojęcie inne od pojęcia pożytków naturalnych i cywilnych w rozumieniu art. 53 i art. 54 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Pożytkami naturalnymi są bowiem rzeczy odłączone od innej rzeczy, zaś pożytkami cywilnymi to, co pobierający otrzymuje z rąk osoby pozostającej z nim w stosunku prawnym ze względu na rzecz. Przepis art. 32 § 2 pkt 2, mówiąc o dochodzie z majątku, posługuje się pojęciem ekonomicznym i ma na uwadze przychód netto. Przychodem z gospodarstwa rolnego stanowiącego majątek odrębny będzie zatem nie to, co w gospodarstwie tym zostanie wyprodukowane, lecz wartość tych produktów pomniejszona o koszt ich wytworzenia, to bowiem stanowić będzie dochód, choć na gruncie art. 53 § 1 K.c. plony te będą w całości pożytkiem. Dochodem z domu pensjonatowego będzie w związku z tym suma pobranego czynszu pomniejszona o wydatki związane z utrzymaniem tego domu, choć pożytkiem (art. 53 § 2 K.c.) będzie ów czynsz w całości. Dochodem na gruncie art. 32 § 2 pkt 2 K.r.io. jest więc korzyść uzyskiwana z prawidłowo prowadzonej działalności gospodarczej, handlowej, usługowej, jak i korzyść w postaci odsetek od kapitału, względnie premii w miejsce tych odsetek.

Nabycie przedmiotu majątkowego w zamian za składniki majątku osobistego 

W powyższym znaczeniu nie stanowi dochodu i tym samym nie staje się majątkiem dorobkowym następujący w czasie trwania wspólności majątkowej przyrost wartości składnika majątku odrębnego, i to nawet wówczas, gdy na przedmiot ten czynione były nakłady z majątku wspólnego i przedmiot ten został sprzedany w czasie trwania tej wspólności. Przyrost ten nie jest bowiem dochodem. Przyrost wartości jest pojęciem innym niż pojęcie dochód. Przyrost wartości składnika majątku odrębnego jest odwrotnością sytuacji, w której ma miejsce obniżenie wartości tego składnika i choć oba te zjawiska występują równie często, pierwsze z nich nie przysparza majątku wspólnego, a drugie go nie uszczupla. Przyjęcie odmiennej wykładni nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa i prowadziłoby do znacznych perturbacji przy rozliczeniach majątkowych między byłymi małżonkami.

 

Jeśli ze zbycia jednego składnika majątkowego – akcji, obligacji, środków z lokaty – nabędzie Pan inny składnik – stanowi on Pana majątek odrębny.

 

Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego są majątkiem osobistym, ale tylko zakupione za nominalną wartość tego, co Pan miał przed ślubem.

 

Przykład – w dniu zawarcia małżeństwa miał Pan 100 tys. zł w akcjach, obligacjach, itd.

 

Każda złotówka z tego zarobiona w trakcie trwania małżeństwa to majątek wspólny. 100 tys. zł nadal jest tylko Pana, ale odsetki, dywidendy – są już majątkiem wspólnym.

 

I żona będzie miała prawo żądać podziału tych kwot.

 

Jeśli kupi Pan nowe akcje, może Pan żądać rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, wykazując, że środki na zakup pochodziły z Pana majątku przedmałżeńskiego.

Zawarcie umowy majątkowe małżeńskiej

Najprostszą jednak opcją jest zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Ustrój rozdzielności majątkowej polega na tym, że małżonkowie nie mają majątku wspólnego, a każde z nich ma swój majątek osobisty, którym zarządza i rozporządza samodzielnie, tj. bez udziału drugiego małżonka.

 

Jeżeli umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawarta została przed zawarciem małżeństwa, to w ogóle nie dochodzi do powstania wspólności ustawowej. Wówczas wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków, zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa, należą w całości do ich majątków osobistych.

 

Jeżeli umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawarta została w czasie trwania ustawowej lub umownej wspólności majątkowej, to do majątków osobistych każdego z małżonków wejdą przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich przed powstaniem wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe stanowiące majątek osobisty każdego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, udział przypadający małżonkowi w majątku, który był dotychczas objęty wspólnością majątkową (art. 46) i przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków po zawarciu umowy. Majątek, który był objęty wspólnością majątkową, może zostać podzielony pomiędzy małżonkami ( art. 46 K.r.io. w zw. z art. 1037 K.c.) i wówczas w skład majątków osobistych każdego z nich wejdą - w miejsce udziałów w majątku wspólnym - przedmioty majątkowe otrzymane w wyniku jego podziału. Małżonkowie mogą też dokonać rozliczeń przewidzianych w art. 45.

 

W czasie trwania rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą wspólnie nabywać przedmioty majątkowe. Przedmioty te nie będą jednak objęte małżeńską wspólnością majątkową, ale współwłasnością w częściach ułamkowych (art. 195–221 K.c.).

 

Umowa to koszt ok. 400 zł u notariusza, a rozwiązuje wszelkie problemy.

 

Jeśli się Pan na to nie zdecyduje, kapitał, jaki Pan posiada w dniu ślubu, jest prawnie chroniony, ale odsetki od niego już będą stanowiły majątek wspólny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 0 =

17.05.2019

No dobrze a co z kwestią nabycia nieruchomości? Jest to moment zawarcia umowy notarialnej z deweloperem czy wpis do księgi wieczystej?
Jeśli np. umowa notarialna jest przed ślubem a wpis do księgi wieczystej po ślubie?

anonim

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »