Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody na rozdzielność majątkową

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.08.2014

Mój mąż chce ustanowić rozdzielność majątkową, rzekomo dla bezpieczeństwa rodziny. Tracę do niego zaufanie i nie chcę wyrazić na to zgody. Gdy ja wychowywałam dzieci, on rozkręcił swoją firmę. Po rozdzielności miałby dla siebie 3 samochody (warte ok. 100 tys. zł), działkę komercyjną (200 tys. zł), gotówkę (nie znam dokładnie jej ilości), ja tylko kawalerkę, w której mieszkamy (warta ok. 120 tys. zł). Czy mogę się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej w skrócie K.r.io.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż Pani małżonek namawia Panią na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Zachowaniem takim wzbudza u Pani nieufność. Wskazuje Pani w treści pytania, że małżonek wysuwa także propozycje podziału majątku. Zaproponowany podział budzi Pani największe wątpliwości, bowiem w Pani ocenie nie jest równy.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż samo ustanowienie rozdzielności majątkowej nie powoduje podziału majątku dotychczas objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską.

 

Odmowa porozumienia co do zawarcia umowy majątkowej ustanawiającą rozdzielność majątkową może się skończyć wystąpieniem przez Pani małżonka z żądaniem o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, małżonek (przy braku Pani zgody) może wystąpić do sądu, powołują się na treść art. 52 § 1 K.r.io., zgodnie z którym „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt V CZ 78/10, „rozdzielność majątkowa – jak wynika z art. 52 § 2 K.r.io. – powstaje z dniem oznaczonym, w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Tak więc w dalszym ciągu sąd, orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, obowiązany jest z urzędu oznaczyć dzień jej ustanowienia. Zachodzą zatem podstawy, by przyjąć, że wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową z dniem późniejszym niż żądany przez powoda zawiera negatywne rozstrzygnięcie co do żądania ustanowienia rozdzielności z datą wcześniejszą. W konsekwencji nie można zgodzić się z oceną, że taki wyrok jest orzeczeniem niezupełnym”.

 

„Ustawa nie definiuje pojęcia »ważne powody«. Przez ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, zwykło się rozumieć - ogólnie mówiąc - wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny” (J. St. Piątowski, Stosunki majątkowe…, s. 140; J. Winiarz: Małżeńskie stosunki majątkowe, s. 84; L. Stecki: Ustanie ustawowej wspólności…, s. 12; J. Ignatowicz: Prawo rodzinne, s. 115).

 

W mojej ocenie z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego nie wynika, jakoby występowała jakakolwiek ważna przyczyna, która miałaby przemawiać za przymusowym ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Pani małżonek jako ewentualnie wnioskujący o tego rodzaju przymusową rozdzielność zobowiązany byłby do wskazanie, jakie to ważne powodu przemawiać mają za tego rodzaju rozdzielnością. Zauważyć należy, iż nie chodzi o „zwykłe” powody, lecz o „ważne”, tj. takie, które w jakikolwiek sposób mogą zagrozić rodzinie.

 

Jak podnosi się w literaturze, „przykłady ważnych powodów – to sytuacje powstałe na skutek zachowania się jednego z małżonków, polegającego na trwonieniu majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, rażącej niegospodarności itp., uchylaniu się od pomnażania i utrzymywania substancji majątku wspólnego albo też zatrzymaniu tego majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego” (M. Sychowicz i in. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006).

 

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlegają rozpoznaniu przez sądy rejonowe (art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego). Wyłączną właściwość miejscową Sądu ustala się na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu. Przede wszystkim jest nim sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków w Polsce. Zgodnie z art. 27 pkt 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych „od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej pobierana jest opłata stała w kwocie 200 zł”.

 

Zasadne jest nadto wskazanie na pogląd Jerzego Ciszewskiego, zgodnie z którym „zaciąganie przez jednego z małżonków okresowych zobowiązań niezwiązanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny, może spowodować, przy określonej trudnej sytuacji majątkowej i osobistej współmałżonka i całej rodziny – celowość i konieczność zniesienia wspólności majątkowej. Wydaje się zatem, że kryterium "zwykłych potrzeb rodziny" o jakim mówi przepis art. 30 § 1 K.r.io. winno w wielu przypadkach odgrywać istotną rolę przy uznaniu, iż przesłanki o charakterze majątkowym uzasadniają pozytywne rozstrzygnięcie na podstawie art. 52 § 1 K.r.io.”

 

Wyraźnie wskazać należy, iż w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej można żądać ustanowienia rozdzielności z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa. Ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa może być uzasadnione zwłaszcza w razie długotrwałej separacji faktycznej małżonków lub gdy jedno z małżonków nie przyczynia się do pomnażania majątku wspólnego albo w sposób bezpośredni zagraża utrzymaniu jego substancji.

 

Nie wyrażając zgody na rozdzielność majątkowa zawartą przed notariuszem, małżonek będzie zobowiązany do wytoczenia wyżej wymienionego powództwa. Rozdzielność powstaje nadto z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie lub separacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus IV =

24.08.2018

Zainteresowana jest pazerną kobietą, która nie ma ochoty iść do pracy.

bbb

»Podobne materiały

Rozdzielność majątkowa a zakup samochodu przez jednego z małżonków

Mąż wyprowadził się z naszego domu pod koniec zeszłego roku. Mniej więcej w tym czasie kupiłam samochód (z własnych środków), ale ze względu na zniżki to mąż stał się właścicielem auta. Teraz domaga się zwrotu pojazdu, grozi mi najściem z policją, żąda pieniędzy. Mamy ustanowioną rozdzielność majątk

 

Mąż zarabia dużo, żona mało – co ze wspólnym majątkiem?

Od 10 lat jestem żonaty, mamy jedno dziecko. Mieszkamy w domu odziedziczonym po moich rodzicach. Od pewnego czasu nie układa nam się w małżeństwie i żona cały czas mnie straszy rozwodem. Chyba byłbym skłonny jej ten rozwód dać, ale problem widzę w ewentualnym podziale majątku. Pracuję za granicą i d

 

Odpowiedzialność współmałżonka za karę finansową

Żona jest podejrzana o wyłudzenie podatku VAT w związku z prowadzoną przez nią działalnością. Załóżmy, że zapadnie wyrok i sąd nakaże jej naprawienie szkody na rzecz Skarbu Państwa. Czy ja jako mąż (mamy wspólność majątkową) będę odpowiadał finansowo za karę nałożoną na żonę, jeśli żona nie posiada

 

Rozdzielność majątkowa po ślubie

Jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego kupiłam dom. Czy po upływie kilku lat od ślubu można ustanowić rozdzielność majątkową?

 

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Czy można ustanowić u notariusza rozdzielność majątkową z datą wsteczną? Ile to będzie kosztowało?

 

Zniesienie wspólnoty majątkowej w małżeństwie

Jakiś czas temu zostałem skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary i obowiązek naprawienia szkody wobec NFZ. Nie stać mnie na uregulowanie długu wobec NFZ. Moja żona prowadzi własną działalność i nie chce ponosić odpowiedzialności za moje błędy. Co możemy w tej sprawie zrob

 

Mąż zarabia dużo, żona mało – co ze wspólnym majątkiem?

Od 10 lat jestem żonaty, mamy jedno dziecko. Mieszkamy w domu odziedziczonym po moich rodzicach. Od pewnego czasu nie układa nam się w małżeństwie i żona cały czas mnie straszy rozwodem. Chyba byłbym skłonny jej ten rozwód dać, ale problem widzę w ewentualnym podziale majątku. Pracuję za granicą i d

 

Umowa przedmałżeńska

Za kilka tygodni planuję zawrzeć związek małżeński. Chciałbym jednak już teraz zabezpieczyć się na wypadek rozwodu. Obecnie mieszkamy w domu należącym do mojego ojca. Jestem jedynym spadkobiercą. Czy istnieje możliwość sporządzenia umowy przedmałżeńskiej ograniczającej prawa mojej przyszłej żony do

 

Podpisanie umowy o rozdzielności majątkowej

Chcemy z mężem podpisać umowę o rozdzielności majątkowej. Mamy dom obciążony kredytem hipotecznym. Ja obecnie jestem na urlopie wychowawczym, mąż prowadzi działalność gospodarczą. 1. Czy pieniądze, które otrzymam od niego na utrzymanie domu, stanowić będą mój dochód? 2. Czy dom może wejść do mojego

 

Brak intercyzy a darowizna do majątku żony

W wyniku darowizny otrzymałam działki budowlane od siostry, która mimo iż jest w związku małżeńskim (wspólność majątkowa), mogła mi je darować, bo stanowią one jej majątek osobisty – otrzymany przed zawarciem związku małżeńskiego. Ja niedługo wychodzę za mąż. Jednak za ok. 3 lata chciałabym je

 

Budowa domu na wspólnej działce

Moje pytanie dotyczy domu budowanego na wspólnej działce. Mamy z mężem rozdzielność majątkową, rok temu zakupiliśmy na kredyt działkę budowlaną. Potem mąż sprzedał mieszkanie otrzymane nieco wcześniej w darowiźnie i za pieniądze ze sprzedaży buduje na naszej działce dom. Do tej pory poniósł większoś

 

Podział majątku bez rozwodu

Od roku 1999 jestem w związku małżeńskim, w 2001 roku kupiliśmy mieszkanie, na które założona jest księga wieczysta pod kredyt, który będzie spłacany do 2018. Od roku 2011 mamy z mężem rozdzielność majątkową. Od trzech lat mąż nie mieszka z nami, posiada swój dom, prowadzi firmę prywatną. Chcielibyś

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »