.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakwestionowanie przez kuratorium przygotowania pedagogicznego przy awansie

W zawodzie nauczyciela pracuję 11 lat. W tym roku złożyłam teczkę na nauczyciela dyplomowanego. Kuratorium zakwestionowało moje przygotowanie pedagogiczne. Zwróciłam się więc z prośbą do rektora uczelni o wydanie mi zaświadczenia potwierdzającego, że je posiadam w wystarczającym stopniu. Studia magisterskie skończyłam w 2003 r. Nie była to specjalność nauczycielska, w związku z tym w trakcie studiów zorganizowano nam studium podyplomowe (na mocy zarządzenia nr 11 ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 16 kwietnia 1986 r.), które miało dać mi kwalifikacje pedagogiczne. Według tego zarządzenia powinno być 90 godzin psychologii, 90 godzin pedagogiki i 120 godzin dydaktyki, a ja na zaświadczeniu mam 75 godzin psychologii i pedagogiki oraz 100 godzin dydaktyki. Uczelnia zaproponowała mi teraz uzupełnienie kwalifikacji w toku indywidualnego nauczania. Dodam, że do tej pory żaden dyrektor przyjmujący mnie do pracy nie zakwestionował moich kwalifikacji. O tym, że nie mam przygotowania pedagogicznego, dowiedziałam się dopiero teraz. Czy uzyskane do tej pory stopnie awansu zawodowego mogą być mi odebrane? Czy po uzupełnieniu kwalifikacji będę mogła ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego, czy będę musiała robić wszystko od początku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakwestionowanie przez kuratorium przygotowania pedagogicznego przy awansie

Warunek nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz:

 

1) w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

 

W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa wyżej, dyrektor szkoły lub właściwy organ odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2002 r. (sygn. akt II SA 386/02) art. 9h ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stanowi, że czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów o zasadach odbywania stażu, rodzaju dokumentacji załączonej do wniosku nauczyciela o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, zakresie wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, trybie i zasadach działania komisji są nieważne. Nieważność czynności stwierdza w drodze decyzji administracyjnej odpowiedni organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ujawnienie w toku postępowania o nadanie nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego czynności niezgodnych z obowiązującymi przepisami

W przypadku ujawnienia w toku postępowania o nadanie nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego czynności niezgodnych z obowiązującymi w tej mierze przepisami, organ prowadzący jest uprawniony do stwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej nieważności określonych czynności.

 

Przepis art. 9h ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela przewiduje bezwzględną nieważność z mocy prawa każdej czynności podjętej w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego z naruszeniem przepisów prawa.

 

Postępowanie nadzorcze wszczyna się z urzędu. Ma ono charakter nadzoru legalnościowego i dotyczy oceny zgodności danej czynności z przepisami następujących aktów prawnych:

 

  • ustawy – Karta Nauczyciela,
  • rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  • rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

W razie stwierdzenia naruszenia prawa, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister zobligowany jest stwierdzić nieważność danej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2001 r. (sygn. akt II SA 2024/01) rozstrzygnięcie ustalające okres stażu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego nie jest decyzją administracyjną podlegającą zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego

Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego jest swoistym postępowaniem administracyjnym, kończącym się decyzją o nadaniu lub odmowie nadania takiego stopnia. Postępowanie to składa się z kilku powiązanych ze sobą etapów. Inicjuje je, w przypadku nauczyciela kontraktowego i mianowanego, wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu zawodowego (art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Z tego względu podejmowane na poszczególnych etapach tego postępowania akty i czynności odpowiednich organów nie powinny być traktowane jako samodzielne decyzje administracyjne; nie kończą tego postępowania, nie załatwiają sprawy o nadanie stopnia i dlatego mogą być oceniane dopiero w ramach oceny końcowego rozstrzygnięcia. Tę ochronę prawną nauczyciela w postępowaniu o nadanie stopnia uzupełniają środki pozwalające na zwalczanie bezczynności organu w postaci skargi, dopuszczalnej także w przypadku niepodjęcia przez organ aktu lub czynności innej niż decyzja administracyjna.

 

Niedopuszczalność podejmowania przez nauczyciela w toku postępowania o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego akcji skierowanej przeciwko poszczególnym aktom i czynnościom tego postępowania jest rekompensowana nadzorem administracyjnym, określonym w art. 9h ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela. Według tego przepisu nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego sprawują odpowiednio: organ sprawujący nadzór pedagogiczny i właściwy minister. Czynności te, podjęte z naruszeniem prawa, są nieważne. Nieważność czynności stwierdza organ nadzoru w formie decyzji administracyjnej. Organ nadzoru działa jednakże wyłącznie z urzędu, co oznacza, że strona postępowania o nadanie stopnia może tylko wnosić o wszczęcie postępowania nadzorczego, ale nie może się tego skutecznie domagać.

 

Podsumowując rozważania, należy stwierdzić, że już decyzja nadająca Pani stopień nauczyciela kontraktowego była obarczona błędem i z tego powodu nieważna. Dlatego też nie ma możliwości, aby otrzymała Pani stopień nauczyciela mianowanego, a także powinien Pani być cofnięty stopień nauczyciela kontraktowego, gdyż nie miała Pani podstawy prawnej, aby go uzyskać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu