.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak mogę odzyskać dokumenty z uczelni?

W jaki sposób mogę odzyskać dokumenty z uczelni tj. świadectwo maturalne, indeks, oraz kartę przebiegu studiów? Jedyny dokument, jaki mam, to legitymacja studenta z numerem albumu. Studia przerwałam 9 lat temu, będąc na drugim roku. Powodem rezygnacji był wyjazd do Kanady, nie korzystałam z urlopu dziekańskiego, nie składałam też pisemnej rezygnacji oraz nie zalegam z opłatami. Od kilku lat staram się odzyskać dokumenty, ale uczelnia odmawia, tłumacząc, że nie posiada archiwum z tego okresu, ponieważ zmieniły się władze oraz siedziba uczelni. Chciałabym tę sprawę załatwić z zagranicy. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak mogę odzyskać dokumenty z uczelni?

Fot. Fotolia

Sposób prowadzenia przez uczelnię dokumentacji przebiegu studiów

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) „sposób prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów, dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów, legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość i sposób pobierania opłaty za wykonywanie tych czynności, a także za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej, dyplomu i dokumentów stwierdzających ukończenie studiów określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego”.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studia (Dz. U. Nr 201, poz. 1188).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia uczelnia zakłada teczkę akt osobowych studenta, w której przechowuje się dokumenty wymienione w przedmiotowym paragrafie – między innymi:

 

1. dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym:

a) poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – również poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów,

b) ankietę osobową zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

c) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

d) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

e) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat – w przypadku kandydata na studia stacjonarne w uczelni publicznej;

2) dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia;

3) kopię decyzji o przyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia;

4) podpisany przez studenta akt ślubowania;

5) umowę lub kopię umowy zawartej ze studentem;

6) potwierdzenie odbioru legitymacji studenckiej i indeksu, jeżeli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie, a także ich duplikatów;

7) karty okresowych osiągnięć studenta;

8) decyzje władz uczelni dotyczące przebiegu studiów, w szczególności: udzielonych urlopów, powtarzania roku, skreślenia z listy studentów, a także nagród, wyróżnień i kar dyscyplinarnych;

9) dokumenty dotyczące przyznania studentowi pomocy materialnej;

10) oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku;

11) jeden egzemplarz pracy dyplomowej;

12) recenzję (recenzje) pracy dyplomowej;

13) protokół egzaminu dyplomowego;

14) dyplom ukończenia studiów – egzemplarz do akt;

15) suplement do dyplomu – egzemplarz do akt;

16) potwierdzenie odbioru dyplomu i jego odpisów, suplementu do dyplomu, a także duplikatu dyplomu lub duplikatu suplementu do dyplomu przez osobę odbierającą dyplom”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przez jaki okres uczelnia jest zobowiązana do przechowywania akt osobowych studenta?

Z powyższego wynika, że uczelnia zobowiązana jest do przechowywania w teczce akt osobowych studenta oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości. Teczkę akt osobowych studenta przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat.

 

Nie może więc powoływać się na to, że nie wie, gdzie archiwum się znajduje ani na zmianę siedziby, bo obowiązek prowadzenia archiwum wynika wprost z przepisów.

Jeśli uczelnia tłumaczy, że nie wie, gdzie ma archiwum, może Pani poinformować odpowiednią osobę (z którą się Pani w tej sprawie kontaktuje, i która jest odpowiedzialna za wydawanie dokumentów), iż zgodnie z art. 276 Kodeksu karnego „kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Słowem – jeśli uczelnia nie wydała Pani dokumentów, powinna Pani powiadomić uczelnię, w oficjalnym piśmie, że jeśli nie zwróci dokumentów na określony przez Panią adres – powiadomi Pani policje o popełnieniu przestępstwa z ww. art. 276 Kodeksu karnego. W mojej opinii samo powołanie się na taką możliwość powinno zmotywować osobę odpowiedzialną za dokumentację w uczelni do odszukania archiwum i znalezienia Pani teczki. Zawiadomienie raczej nie będzie potrzebne.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu