.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zabezpieczenie majątku prywatnego na wypadek problemów finansowych w małżeństwie

• Data: 07-03-2024 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Od 2 miesięcy jestem żonaty. Po ślubie udało mi się już kupić auto i planuję wkrótce zakup garażu. Wszystko to jest i będzie kupowane z mojego prywatnego majątku i chciałbym ten majątek na wszelki wypadek jakoś zabezpieczyć. Po prostu biorę pod uwagę zdarzenia losowe, nieprzewidziane problemy, np. zajęcie majątku żony przez komornika, albo rozwód. Chciałbym, aby wtedy nie było wątpliwości, do kogo należy dana rzecz. Żona na razie nie chce słyszeć o typowej rozdzielności majątkowej, dlatego szukam innych rozwiązań. Zastanawiałem się na przykład nad zapisem przy umowie kupna garażu, że zakup następuje z prywatnego majątku, a żona zrzeka się roszczeń co do garażu. Proszę zatem o poradę, jakie rozwiązania tutaj zastosować, aby zabezpieczyć majątek prywatny na wypadek problemów finansowych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zabezpieczenie majątku prywatnego na wypadek problemów finansowych w małżeństwie

Wspólność majątkowa małżeńska i majątek wspólny

W pierwszej kolejności warto, aby zapoznał się Pan z przepisami, które obowiązują w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej. Podstawą prawną do udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytania jest ustawa z dnia ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Nadto w oparciu o § 2: „Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Majątki osobiste (prywatne) małżonków – co do nich należy?

Warto w kontekście Pana zapytania wskazać, że zgodnie z art. 33 K.r.o.: „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3)prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej."

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zasada surogacji – w miejsce tego, co z danej masy wyszło, wchodzi to, co zostało w zamian uzyskane

W kontekście Pana zapytania należy przeanalizować regulacje dotyczącą pkt. 10 – fachowo nazywa się to surogacją. Celem surogacji jest zachowanie w stanie nienaruszonym danej masy majątkowej. Podobnie definiuje surogację doktryna, która nie ogranicza samego pojęcia wyłącznie do małżeńskiego prawa majątkowego. Według A. Woltera, J. Ignatowicza i K. Stefaniuka, zasada surogacji przy istnieniu majątku odrębnego polega na tym, że: „w miejsce tego, co z danej masy wyszło, wchodzi to, co zostało w zamian uzyskane” (zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 249). Aktualnie obowiązujące przepisy wprowadziły zasadę tzw. surogacji zupełnej, która oznacza, że w skład majątku osobistego wchodzą przedmioty nabyte w zamian za każdy składnik majątku osobistego, czyli w zamian za składniki wskazane w art. 33 pkt. 1-9 K.r.o.

 

Warto w tym kontekście odwołać się do uchwały z dnia 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt. III CZP 53/09, w której Sąd Najwyższy podkreślił, że: „celem surogacji przewidzianej w powołanym przepisie jest zachowanie wartości majątku odrębnego, mimo zmiany jego poszczególnych składników”. Podobny cel wskazuje doktryna. Wejście prawa nabytego w zamian za jakieś inne prawo wchodzące w skład majątku odrębnego wynika, zdaniem Z. Radwańskiego, z domniemania racjonalności ustawodawcy, który „dąży do zapewnienia trwałości ustanowionych przez siebie odrębnych mas majątkowych”, tak jak ma to miejsce np. w przypadku majątków osobistych małżonków – art. 33 pkt. 10 K.r.o. (zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, s. 141). A zatem w ustroju ustawowym nie powinna się zmieniać wartość majątku osobistego. Wyłączenie zasady surogacji jest możliwe wyłącznie w intercyzie, czyli umowie majątkowej małżonków rozszerzającej ustrój wspólności majątkowej.

 

Warto odnieść się również do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2000 r. sygn. akt. V CKN 50/00, w którym sąd wskazał, że surogacja musi spełnić dwa wymagania: „po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku odrębnego”. Dlatego też, jak podkreślił SN w orzeczeniu z 18.10.1961 r., IV CR 957/60 LEX nr 106398: „Surogacja nie zachodzi wówczas, gdy przedmiot stanowiący odrębną własność małżonka został zużyty, skonsumowany itp. bądź sprzedany, uzyskane pieniądze zużyte, a nowy przedmiot tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu gospodarczym został następnie zakupiony za pieniądze pochodzące z bieżących dochodów małżonka”. Co więcej, z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że nabycie określonych przedmiotów majątkowych z majątku osobistego małżonka musi wynikać wyraźnie nie tylko z oświadczenia tego małżonka, ale przede wszystkim z całokształtu okoliczności tego nabycia (por. wyrok SN z 9.01.2001 r., II CKN 1194/00 LEX nr 52375; postanowienie SN z 6.02.2003 r., IV CKN 1721/00 LEX nr 78276; wyrok SN z 27.11.2007 r., IV CSK 258/07 LEX nr 492180).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Dokumentowanie nabycia z majątku osobistego własności przedmiotów majątkowych

Istotne jest to, aby zawsze był Pan w stanie wykazać, że nabycie danego składnika majątku nastąpiło z majątku prywatnego do majątku prywatnego, np. darowizna od rodziny. Nie wiem, w jaki sposób została skonstruowana umowa sprzedaży samochodu, natomiast przy kupnie garażu, co nastąpi zapewne w formie aktu notarialnego, warto, aby wskazał Pan w jego treści, że nabywa ten przedmiot majątkowy z majątku osobistego do majątku osobistego. Małżonka powinna stawić się z Panem w kancelarii notarialnej i to potwierdzić.

 

Niestety, z punktu widzenia skuteczności oświadczenie małżonki o zrzeczeniu się praw nie byłoby, moim zdaniem, skuteczne, gdyż można by to wykorzystać jako oświadczenie zmierzające do pokrzywdzenia wierzycieli, a zatem łatwe do podważenia.

 

Istotny z punktu widzenia zapytania jest przepis art. 35 K.r.o., który stanowi, że w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o rozwód lub też wydania wcześniejszego rozstrzygnięcia o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej cały czas istnieje wspólność majątkowa małżeńska.

 

Zatem albo mamy majątek wspólny, albo mamy rozdzielność majątkową małżeńską. Natomiast w przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej i zakupach jakiś przedmiotów warto wskazać, że płacą Państwo po 50%, macie zatem po 50% własności danej rzeczy.

Przykłady

Przykład 1: Umowa przedmałżeńska
Ania i Tomek, planując ślub, postanowili zabezpieczyć swoje interesy majątkowe na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, takich jak rozwód czy długi jednego z partnerów. Zdecydowali się na zawarcie umowy przedmałżeńskiej, w której określili, że wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich przed ślubem oraz w trakcie trwania małżeństwa, dzięki własnej pracy lub dziedziczeniu, będą traktowane jako majątek osobisty. Umowa ta została sporządzona przez notariusza i zawierała dokładny opis majątków oraz zasad ich podziału na wypadek rozwodu.
 
Przykład 2: Zakup mieszkania z majątku osobistego
Marcin, po otrzymaniu spadku w postaci dużej sumy pieniędzy od swojej ciotki, zdecydował się na zakup mieszkania jeszcze przed ślubem z Karoliną. W akcie notarialnym dokonującym zakupu mieszkania, Marcin wyraźnie zaznaczył, że nabywa je za środki pochodzące z jego majątku osobistego. Dodatkowo, aby uniknąć przyszłych nieporozumień, Karolina podpisała oświadczenie notarialne, w którym zrzekła się wszelkich praw do tego mieszkania. Dzięki temu mieszkanie pozostało częścią majątku osobistego Marcina, nawet po zawarciu małżeństwa.
 
Przykład 3: Indywidualne konta bankowe i osobne inwestycje
Joanna i Piotr, choć prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, postanowili utrzymać osobne konta bankowe i dokonywać inwestycji z osobistych środków finansowych. Dzięki tej strategii, obydwoje mogli dokładnie monitorować, który z majątków wzrasta dzięki osobistym staraniom. W przypadku niespodziewanych problemów finansowych, takich jak długi zaciągnięte przez Piotra w związku z nieudaną inwestycją, majątek Joanny pozostał niezagrożony, ponieważ były to wyraźnie oddzielone środki i inwestycje.

Podsumowanie

W artykule omówiono strategie zabezpieczenia majątku prywatnego na wypadek problemów finansowych w małżeństwie, wskazując na znaczenie dokładnego rozgraniczenia majątku osobistego od wspólnego. Przedstawione przykłady z życia pokazują, jak umowy przedmałżeńskie, dokładne dokumentowanie źródeł finansowania oraz osobne konta bankowe i inwestycje mogą skutecznie chronić majątek osobisty w różnych sytuacjach. Kluczową rolę odgrywa tutaj przemyślane planowanie i odpowiednia dokumentacja, które zapewniają bezpieczeństwo finansowe obu stron w małżeństwie.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej zabezpieczenia majątku w małżeństwie? Skorzystaj z naszych usług online i otrzymaj kompleksowe wsparcie, w tym przygotowanie odpowiednich dokumentów i pism, które pomogą Ci skutecznie chronić Twój majątek prywatny.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Uchwała z dnia 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt. III CZP 53/09
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2000 r. sygn. akt. V CKN 50/00
4. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 października 1961 r., IV CR 957/60
5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2001 r., II CKN 1194/00
6. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2003 r., IV CKN 1721/00
7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2007 r., IV CSK 258/07

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu