Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnienie kopalni żwiru celem wydobycia i sprzedaży a podatki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 05.12.2017

Jak opodatkować udostępnienie spółce z o.o. kopalni piasku i żwiru celem wydobycia i sprzedaży? Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż. Otrzymałam koncesję na wydobycie kruszywa na działkach należących do gospodarstwa rolnego otrzymanego w drodze darowizny. Wydobyciem i wywozem piasku zajmuje się spółka z o.o. Ponoszę koszty związane z odrolnieniem, podatkiem od nieruchomości i opłaty eksploatacyjne. Otrzymuję zapłatę miesięcznie za faktycznie wydobyte kruszywo.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udostępnienie kopalni żwiru celem wydobycia i sprzedaży a podatki

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej chce Pani odpłatnie udostępnić grunt, z którego spółka będzie wydobywać kopaliny. Tak zaprezentowaną sytuację należy przeanalizować pod kątem prawa cywilnego, podatku dochodowego oraz podatku VAT.

 

Na początku trzeba rozważyć, jaką formę prawną zastosować do takiego udostępnienia. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem w świetle prawa będzie umowa dzierżawy. Jak stanowi art. 693 Kodeksu cywilnego, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

 

Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków. Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Dzierżawa najbardziej oddaje sens udostępnienia gruntu pod działalność wydobywczą. Wydzierżawiający bowiem nie tylko obejmuje grunt w posiadanie ale również nabywa prawo do pobiera pożytków z tego gruntu – w postaci wydobytego piasku i żwiru. Dodatkowo, jak sama Pani wskazała, otrzymuje Pani czynsz w zależności od wielkości pożytków.

 

(…)

 

W zakresie natomiast podatku VAT wskazać należy, że dzierżawa spełni kryteria do uznania jej za działalność gospodarczą w rozumieniu VAT, a wydzierżawiającego za podatnika VAT. W myśl art. 15 ust. 1–2 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Na gruncie VAT umowa dzierżawy uznawana jest za odpłatne świadczenie usług. Dla świadczenia usług dzierżawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z chwilą upływu terminu płatności. Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Na gruncie tego przepisu podstawę opodatkowania usług dzierżawy stanowi nie tylko czynsz najmu, ale również wszelkie inne kwoty, którymi wydzierżawiający obciąża dzierżawcę

 

(…)

 

Ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży nie mogą jednak korzystać podatnicy, w tym podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy przed zakończeniem działalności gospodarczej utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie ponownie rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnik taki może ponownie skorzystać ze zwolnienia najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia.

 

Zwolnieniem ze względu na wartość sprzedaży podatnicy obejmowani są generalnie bez konieczności dokonywania żadnych zawiadomień oraz bez obowiązku składania zgłoszenia w urzędzie skarbowym. Podatnikom przyznano jednak możliwość fakultatywnej rezygnacji ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży. Rezygnacji można dokonać począwszy od początku dowolnego miesiąca. W tym celu trzeba złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o rezygnacji. Zawiadomienie takie musi być złożone, co do zasady, przed początkiem miesiąca, w którym podatnicy rezygnują ze zwolnienia.

 

Jeżeli chodzi natomiast o kwestię wystawiana faktur przez podatników zwolnionych, to należy w tym zakresie sięgnąć do art. 106b ust. 2 i ust. 3 ustawy VAT. Zgodnie z tymi przepisami podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9.

 

Jednak na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą dokonywanie czynności zwolnionych jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 

Powyższe oznacza, że nie musi Pani wystawiać faktury, chyba że kontrahent zażąda tego. Obowiązek wystawienia faktury na żądanie występuje w określonym terminie.

 

(…)

 

Podsumowując powyższe, w przedstawionym przez Panią przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy dzierżawy ze spółką. Dochód uzyskany z umowy dzierżawy należy uznać za uzyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tak jak pozostałe dochody z działalności. Dzierżawa stanowi również czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od płacenia VAT. W innym przypadku usługę dzierżawy należy opodatkować właściwą stawką VAT – 23%.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + dziewięć =

»Podobne materiały

Działalność gospodarcza tłumacza i umowy z wydawnictwami

Jestem tłumaczem przysięgłym i prowadzę działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Prowadzę PKPiR oraz płacę podatek VAT. Zawieram także umowy z wydawnictwami na tłumaczenie książek – z tego tytułu otrzymuję honorarium lub umowę na udzielenie licencji na wydanie tłum

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »