Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać pieniądze, gdy nie ma umowy pożyczki na piśmie?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 31.08.2010

Zawarłem ustną umowę pożyczki i nie wiem, jak odzyskać pieniądze. Chodzi o kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Chciałbym pozwać dłużnika i odzyskać pożyczoną kwotę. Dowody, jakie mam, to np. lista maili i SMS-ów potwierdzających istniejący dług. Czy one wystarczą, żeby udowodnić pożyczkę? Jak odzyskać pieniądze w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że między Panem a osobą trzecią zawarta została ustna umowa pożyczki, i pyta Pan, jak odzyskać pieniądze. Umowa pożyczki co do zasady powinna zostać zawarta na piśmie – zgodnie bowiem z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) umowa pożyczki, której wartość przenosi (przekracza) pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

 

Brak formy pisemnej nie powoduje nieważności zawartej umowy pożyczki, gdyż ustawodawca nie zastrzegł w tym przypadku, iż mamy do czynienia z formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności. Brak jej zachowania może jednak prowadzić do bardzo niekorzystnych skutków procesowych dla dającego pożyczkę w razie sporu z biorącym pożyczkę i konieczności jego rozstrzygnięcia przez sąd. W takiej bowiem sytuacji, co do zasady, nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności (art. 74 § 1 zd. 1 K.c.).

 

Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy pożyczki przenoszącej (przekraczającej) wartość 500 zł powoduje, że w razie niezachowania formy pisemnej nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki. Taki dowód jest dopuszczalny, jeżeli:

 

  1. obie strony wyrażą na to zgodę,
  2. żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą,
  3. fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

 

Jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 17.11.2000 r. (V CKN 141/00), „niezachowanie wymaganej art. 720 § 2 K.c. formy zawarcia umowy pożyczki ma ten skutek, że sama ta czynność prawna jest ważna, a ustawodawca nakazuje stosować tylko ograniczenia dowodowe określone w art. 74 § 1 K.c. Jednakże nawet wymienione tym przepisem ograniczenia dowodowe nie znajdują zastosowania w razie wystąpienia przesłanek wymienionych w art. 74 § 2 K.c.”.

 

Jak zatem udowodnić pożyczkę i jak odzyskać pieniądze? Wydawałoby się, że dochodzenie zwrotu pożyczki niepotwierdzonej pismem jest niemożliwe, jednak orzecznictwo sądowe w dość łagodny sposób podchodzi do interpretowania sytuacji, w których – mimo braku dowodu na piśmie – dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu na okoliczność zawarcia umowy. Sądy, ze względu na ważne okoliczności, bardzo często dopuszczają dowody z przesłuchania stron, świadków czy dokumentów, nawet bez zgody strony przeciwnej.

 

Kwestie dowodowe są o tyle istotne, że to na Panu jako stronie powodowej będzie ciążył obowiązek wykazania przed sądem faktu udzielenia pożyczki. Zgodnie bowiem z art. 3 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach, a ciężar udowodnienia faktów mających dla sprawy istotne znaczenie (art. 227 K.p.c.) spoczywa na stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne (art. 6 K.c.).

 

Warto zwrócić uwagę na określenie zawarte w 720 K.c., że umowa pożyczki powinna być stwierdzona pismem. Oznacza to tyle, że w razie sporu w sądzie dokumentem wykazującym, iż czynność została dokonana, może być każdy dokument, którego treść bezpośrednio lub pośrednio wskazuje na fakt dokonania czynności. „Nie jest więc konieczne, by pismo to pochodziło od strony, przeciwko której taki dowód będzie prowadzony, ani było podpisane przez jedną ze stron. Może to być dokument prywatny albo urzędowy, list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp.” (wyrok Sądu Najwyższego z 29.09.2004 r., II CK 527/03).

 

Pragnę więc podkreślić, że posiadane przez Pana pisemne wydruki komputerowe mogą być bardzo istotnym dowodem – można je bowiem potraktować jako początek dowodu na piśmie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29.09.2004 r. (sygn. akt: II CK 527/03) „początkiem dowodu na piśmie, czyli dokumentem wykazującym, iż czynność została dokonana, może być każdy dokument, którego treść bezpośrednio lub pośrednio wskazuje na fakt dokonania czynności. Może to być dokument prywatny albo urzędowy, wystarczy list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp.”.

 

Jak uznał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 maja 2001 r. (IV CKN 290/00), obecnie „początkiem dowodu na piśmie”, czyli według sformułowania Kodeksu cywilnego środkiem uprawdopodobnienia czynności prawnej, jest każde pismo, niezależnie od pochodzenia, z którego będzie wynikało prawdopodobieństwo dokonania czynności (podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 maja 1979 r., III CRN 287/78).

 

W takiej sytuacji wyłączony byłby przytoczony wyżej zakaz z art. 74 § 1 zd. 1 K.c.

 

Zgodnie bowiem z art. 74 § 2 K.c., zgodnie z którym mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

 

Jak odzyskać pieniądze w praktyce?

 

Odpowiadając więc na pytanie, jak odzyskać pieniądze: istnieje realna szansa, że odzyska Pan pieniądze mimo niezachowania formy pisemnej umowy pożyczki. W tym celu należy złożyć pozew o zapłatę do sądu. W uzasadnieniu należy przytoczyć okoliczności zawarcia umowy. Należy także wskazać wszystkie dowody, które mogą poświadczyć zawarcie przez Panią umowy pożyczki. Mogą to być np. świadkowie, potwierdzenie przelewu pieniędzy, otrzymany mail od pożyczkobiorcy. Złożenie pozwu do sądu proponuję poprzedzić jeszcze ostatecznym pisemnym wezwaniem do zwrotu pieniędzy, skierowanym do dłużnika. W wezwaniu proszę podać termin, np. 7-dniowy, zwrotu pożyczki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku zwrotu pieniędzy skieruje Pan sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - siedem =

»Podobne materiały

Wezwanie do zwrotu pożyczki

Mam znajomą, która pożyczyła ode mnie sporą sumę na spłatę zadłużenia w spółdzielni mieszkaniowej. Nie chciałem, żeby eksmitowano znajomą i jej dzieci, więc zgodziłem się pomóc. Pierwszą pożyczkę uzyskała w zeszłym roku. Kwotę prawie 10 tys. zł przelałem ze swojego konta na konto spółdzielni (mam po

 

Odzyskanie pieniędzy od byłej dziewczyny

Pożyczyłem mojej byłej dziewczynie 16 000 zł. Umowa została zawarta ustnie, a pożyczona kwota miała zostać oddana po tygodniu. Minął już prawie rok. Była dziewczyna nie chce oddać pieniędzy. Jedynym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego. Jakie mam szanse na odzyskanie pieniędzy od byłej dzie

 

Przywłaszczenie pożyczki

Udzieliłem przelewem koleżeńskiej pożyczki na kwotę 200 zł. Znajomy pieniędzy nie zwrócił. Nie dysponuję jednak mocnymi dowodami, że przywłaszczył sobie pożyczkę. Posiadam jedynie zapis rozmów w archiwum na Facebooku (osoba ta, gdy upomniałem się o zwrot pożyczki, mnie zablokowała) oraz dowód przele

 

Licytacja połowy domu należącej do męża

Mam we współwłasności z byłym mężem dom (50/50). Po rozwodzie zostałam w domu z dziećmi. Mąż przestał płacić alimenty. Ma długi i ukrywa się. Dostałam informację, że zbliża się licytacja jego połowy domu (który jest niepodzielony). Czy jeśli ktoś to kupi, może się wprowadzić lub wynająć część mojego

 

Prawidłowa treść klauzuli wykonalności

Otrzymałam pismo od firmy windykacyjnej, która odkupiła mój dług od PKP za przejazd bez ważnego biletu z 2002 r. Napisałam do nich z prośbą o przedstawienie nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności, na którą się powoływali, ponieważ w archiwum sądowym dokumenty te zostały zniszczone po 10 latach. O

 

Zwolnienie zajętego rachunku bankowego spod egzekucji

Czy komornik miał prawo zająć konto mojego męża, mimo że tylko ja jestem dłużniczką? Owszem, mam do tego konta pełnomocnictwo, bo mąż pracuje za granicą i ustanowił mnie pełnomocnikiem, abym mogła wypłacać jego pensję tutaj w kraju. Dzisiaj będąc w banku, dowiedziałam się, że konto jest zajęte przez

 

Zajęcie konta spółki z o.o. za długi współwłaściciela

Sprawa dotyczy zajęcia konta spółki z o.o. za długi współwłaściciela. Jestem razem z żoną współwłaścicielem sp. z o.o. Ponadto żona jest właścicielem firmy, która jest zadłużona w ZUS-ie. Oba konta są w tym samym banku (firmowe i spółki). Bank dziś zajął konto spółki, twierdząc, że wynika to z prywa

 

Zajęcie konta przez komornika za długi rodziców

Moi rodzice mają długi za mieszkanie. Nie mieszkam z nimi od ponad dwóch lat, ale komornik zajął moje konto za długi rodziców. Rodzice nie wymeldowali mnie i teraz wychodzi na to, że mam spłacać ich długi. Nie stać mnie na spłatę, gdyż sam mam rodzinę na utrzymaniu. Mieszkamy z żoną i dziećmi w wyna

 

Pozew przeciwko trzeciodłużnikowi

Mam dłużnika – pana X. Komornik, prowadząc egzekucję, zajął jego wierzytelność od pana Y. Y według dokumentów jest winien X za fakturę. Jednakże Y odmówił komornikowi zapłaty zajętej wierzytelności, twierdząc, że nie ma zobowiązań wobec X. Wezwałem pana Y do zapłaty mi lub komornikowi długu, k

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »