Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokarmianie ptaków na balkonie przez sąsiada

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.06.2020

Mój sąsiad notorycznie dokarmia ptaki na balkonie, przez co ja mam bardzo zanieczyszczony balkon i zero możliwości wyjścia na niego przez dzieci. Prośby nie pomagają. Co mogę zrobić? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokarmianie ptaków na balkonie przez sąsiada

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w. oraz przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

 

Z treści Pani pytania wynika, że Pani sąsiad notorycznie dokarmia ptaki na balkonie. Skutkiem powyższego są także nieczystości na Pani balkonie. Sąsiad nie reaguje na żadne prośby. Zastanawia się Pani, co w tej sprawie może Pani uczynić.

Dokarmianie ptaków na balkonie i/lub na terenie wspólnym

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy dokarmianie ptaków ma miejsce jedynie na balkonie, czy też na terenie wspólnym, tj. pod balkonami. Powyższe ma istotne znaczenie, bowiem gdyby dochodziło do rozsypywania pokarmu w okolice balkonu, wówczas możliwe byłoby zakwalifikowanie jego czynu jako wykroczenie z art. 145 K.w. Zgodnie z przywołanym przepisem „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Dowody na zanieczyszczanie miejsca publicznego

Godzi się jednak wskazać, że by taką sprawę wygrać, tj. doprowadzić do skazania sąsiada, względnie nałożenia na niego mandatu w drodze postępowania mandatowego, konieczne będzie wykazanie zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności, tj. miejsca publicznego. W tym celu należałoby wykonać dokumentację fotograficzną, względnie wideo, na którym będzie widać, kto, kiedy i gdzie karmi zwierzęta, zanieczyszczając tym samym miejsce publiczne. Nadto każdy tego rodzaju przypadek winien być zgłaszany na policję, straż miejską z prośbą o interwencje.

Zgłoszenie do zarządcy nieruchomości dokarmiania ptaków przez sąsiada

Drugim sposobem jest skierowanie do zarządcy nieruchomości wniosku o egzekwowanie regulaminu nieruchomości. Niestety nie pisze Pani w opisie, czy nieruchomość jest w zasobach spółdzielni, czy też wspólnoty mieszkaniowej. Osobiście uważam, że zarządca nieruchomości budynkowej winien sprawą się zająć, albowiem to jego bierność może doprowadzić do zagrożenia sanitarnego nie tylko dla Pani, ale także innych mieszkańców bloku. O ile ta droga także nie odniesie skutku, może Pani wystąpić przeciwko sąsiadowi do sądu z żądaniem zaprzestania dokarmiania ptaków, a to w związku z treścią art. 144 K.c.

 

W kontekście rozpoznawanej sprawy wyraźnie podkreślić należy treść art. 144 K.c., zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

 

Stosownie do treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r., sygn. akt V CKN 1021/2000, „treść art. 144 w związku z art. 222 § 2 kc pozwala na nałożenie na właściciela nieruchomości, z której pochodzą negatywne oddziaływania, obowiązków minimalizujących występujące immisje pośrednie”.

Pozew o zaniechanie naruszeń – zanieczyszczeń w wyniku dokarmiania ptaków na balkonie

Wskazać należy na możliwość wystąpienia przez Panią wobec sąsiada do sądu cywilnego z pozwem o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Podstawę prawną pozwu będzie przepis art. 144 K.c., w myśl którego „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Ustawodawca za pomocą art. 144 K.c ustanawia zakaz tylko takich działań właściciela nieruchomości, które przestają być uprawnieniem wynikającym z własności, a stają się działaniem bezprawnym, bez względu na winę tego, kto dopuścił się zakłóceń, i na szkodę wyrządzoną na nieruchomości sąsiedniej. Jako granicę określono przeciętną miarę zakłóceń wynikająca, która wynika po pierwsze ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości (w tym przypadku będą to cele mieszkalne), a po drugie ze stosunków miejscowych. Chodzi tu o tak zwany zakaz immisji pośrednich. W opisanym przez Panią przypadku ową immisją są zanieczyszczenia pozostawione przez ptaki, które dokarmia sąsiad, które nie pozwala w sposób dotychczasowy korzystać z nieruchomości.

 

Nie ulega wątpliwości, iż każdy właściciel nieruchomości może w dopuszczalnych przez prawo granicach dokonywać różnych działań na swojej nieruchomości, których skutkiem jest zakłócenie korzystania z nieruchomości sąsiednich. Wyraźnie podkreślić należy jednak, że jeżeli dokonuje takich czynności , to powinien starać się o to, ażeby działania te nie przekraczały „przeciętnej miary”. W razie przekroczenia tej granicy właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie negatoryjne o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

 

Przy ocenie, czy „przeciętna miara” zakłócenia została przekroczona, należy mieć na uwadze sposób korzystania zarówno z nieruchomości wyjściowej, jak i z nieruchomości, na którą oddziaływanie jest skierowane.

 

W wyroku z 14 maja 2002 r., sygn. akt V CKN 1021/2000 Sąd Najwyższy trafnie uznał, że „roszczenie z art. 144 w zw. z art. 222 § 2 k.c. pozwala na nałożenie na właściciela nieruchomości, z której pochodzą negatywne oddziaływania, nie tylko obowiązku całkowitego zaprzestania działań stanowiących źródło immisji, ale także nałożenia na niego takich obowiązków, które doprowadzą do przywrócenia zakłóceń do granic »przeciętnej miary«, a więc dozwolonego negatywnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie”.

 

„Ustanowione w art. 144 kryterium zakłóceń (przeciętna miara) określone jest przez dwa czynniki połączone ze sobą koniunkcją „i”. Oznacza to, że do ustalenia, czy mamy do czynienia z przekroczeniem przeciętnej miary, niezbędna jest ocena, czy działanie lub zaniechanie zakłóca korzystanie z nieruchomości ponad przeciętną miarę wynikającą nie tylko ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, ale także ze stosunków miejscowych. Określenie »stosunki miejscowe« odnosi się zarówno do miejsca, jak i czasu (tak SN w orz. z 3 lipca 1969 r., II CR 208/69, OSPiKA 5/71, poz. 87), oznacza zaś zbiór nieokreślonych ilościowo desygnatów składających się na bardzo pojemne pojęcie charakteryzujące ocenę zakłóceń w danych, konkretnych okolicznościach. Ocena zakłóceń przy uwzględnieniu »stosunków miejscowych« powinna zapewnić powiązanie jej z konkretną, w danym miejscu i czasie, rzeczywistością, powinna zagwarantować, że nie będzie ona miała charakteru abstrakcyjnego, oderwanego od realiów. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 listopada 1985 r., II CR 149/85 ocena »przeciętnej miary« w rozumieniu art. 144 kc musi być dokonana na podstawie obiektywnych warunków panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć osób, których przestrzeń w miejscu zamieszkania w następstwie realizacji dalszych inwestycji (budowania dalszego budynku mieszkalnego) uległaby ograniczeniu. Pojęcie „przeciętna miara” w rozumieniu art. 144 kc zakłada obowiązek biernego znoszenia oddziaływania we wszelkiej postaci w określonym stopniu, jeżeli to oddziaływanie nie ma charakteru szykany. Elementem konkretnie współokreślającym »przeciętną miarę« jest społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości i stosunki miejscowe” (S. Rudnicki, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2007).

 

Konkludując wszystko powyższe, w mojej ocenie zasadne jest wytoczenie powództwa o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem, tj. zaprzestanie dokarmiania ptaków. Konieczne jest jednak uzyskanie dowodów w postaci świadków, nagrania filmu. Proszę bowiem pamiętać, iż występując z pozwem, to na Pani spoczywa ciężar wykazania naruszenia przez sąsiada normy art. 144 K.c.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + VII =

»Podobne materiały

Przekroczenie granicy działki przez sąsiada

Jesteśmy razem z żoną właścicielami nieruchomości, którą przekazała nam jej mama przed 5 laty. Przed prawie dwudziestoma laty sąsiad postawił ogrodzenie, przekraczając granice naszej działki o prawie metr na całej długości. Ogrodzenie jest zniszczone i chcę zrobić nowe na własny koszt, ale sąsiad ni

 

Odmowa przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności

Mam działkę niezabudowaną od urzędu miasta w użytkowaniu wieczystym. Nabyłam ją w 2008 r. na podstawie umowy sprzedaży warunkowej (przeniesienie prawa użytkowania wieczystego) w celu postawienia budynku na prowadzenie działalności gospodarczej, ale jako osoba prywatna. Nie postawiłam jednak zam

 

Uciążliwe rozładunki towaru do sklepu - co zrobić?

Po drugiej stronie mojej uliczki wójt kupił działkę, wybudował budynek i wynajął go na sklep. Od tej pory każdego dnia ja i sąsiad od godz. 6 jesteśmy budzeni prze głośne rozładunki towaru po drugiej stronie ulicy. Sytuacja jest dla nas nie do zniesienia. Co możemy zrobić?

 

Hotel w bloku mieszkalnym

Kupiliśmy apartament w bloku mieszkalnym na zamkniętym osiedlu zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Okazało się, że nad nami mieszkanie wykupił hotel. Co weekend odbywają się w nim całonocne imprezy. Mam już dość tej sytuacji. Jak powinnam walczyć z uciążliwym sąsiadem?

 

Skierowanie sprawy zalania mieszkania na drogę sądową

Mieszkam w bloku w Bydgoszczy. Sąsiad mieszkający nade mną regularnie zalewa mi łazienkę i kuchnię. Sąsiad nie przyjmuje do wiadomości tego, że zalewa moje mieszkanie. Unika odpowiedzialności, jego zdaniem u niego się nic nie dzieje. Zgłosiłam swój problem do spółdzielni mieszkaniowej. Według ustale

 

Naruszenie władztwa dzierżawcy

Jestem dzierżawcą działki rolnej, na którą kilka dni temu bezprawnie wtargnął inny rolnik i zaczął wykonywać jakieś prace. Zaznaczam, że ta osoba nie jest właścicielem ziemi i nie ma do niej żadnych praw, natomiast jest zainteresowana przejęciem dzierżawy. Umowa dzierżawy (którą przesyłam w załączni

 

Jak zmusić sąsiada do przesunięcia ogrodzenia w granice jego nieruchomości?

Sąsiad postawił kilka lat temu ogrodzenie na terenie mojej nieruchomości, na długości 20 m. Odkryłem to siedem miesięcy temu i zażądałem, by przesunął ogrodzenie w granice swojej nieruchomości. Sąsiad jednak zwleka z tym i gra na czas. Jak go zmusić do konkretnych działań?

 

Monitoring sąsiada skierowany na inną posesję

Sąsiad zainstalował na swoim domu kamerę, która monitoruje jego posesję, ale częściowo również i moją. Stąd pytanie: czy sąsiad ma prawo monitorować także sąsiednią posesję?

 

Obniżanie wartości wspólnej nieruchomości przez sąsiada

Jestem właścicielką połowy domu typu bliźniak. Sąsiad po swojej stronie wspólnego trawnika przed posesją składuje różne materiały – piasek, tekturę, butelki. Poza tym ma prowizoryczny „garaż” postawiony bez pozwolenia i bardzo nieestetyczny. Planuję sprzedać moją połowę nieruchomoś

 

Jeden licznik za prąd do dwóch lokali

Od 44 lat jestem zameldowana i mieszkam w budynku, który – jak się niedawno okazało – należy nie do mnie, a do mojego wuja. Chce on odłączyć mi energię elektryczną, bo mamy jeden licznik (na niego) – do mojego i jego mieszkania (ja płacę połowę). Co mogę zrobić? Czy mogę założyć sw

 

Spory sąsiedzkie we wspólnocie mieszkaniowej

Od kilkunastu lat mieszkamy z żoną w kamienicy na ostatnim piętrze w mieszkaniu własnościowym. Mamy ciemną kuchnię i w związku z tym otwieramy drzwi na korytarz i dodatkowo okno na klatce schodowej w celu wywietrzenia zapachów wydobywających się z kuchni podczas gotowania. Staramy się nie wydzielać

 

Sąsiedztwo tartaku

Kilka lat temu zakupiłem działkę pod budowę domu. W jej sąsiedztwie stał tartak. Przed zakupem rozmawiałem jednak z właścicielem tartaku, który poinformował mnie, że zamknie tę działalność do dwóch lat. Tak się jednak nie stało. Tartak działa dalej, także na nowych działkach przeznaczonych pod budow

 

Sprzedaż domu bez zgody dzieci

Moja matka jest prawnym właścicielem domu i aktualnie chce go sprzedać. Ja wraz z bratem jesteśmy przeciwni sprzedaży domu. Jesteśmy zameldowani w tym domu i chcemy w nim mieszkać. Przez dwa lata dokładałem się do czynszu, lecz niestety matka zarzuca mi, że to dla niej za mało i dlatego chce sprzeda

 

Regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej

Czy można grillować na podwórku, skoro zabrania tego regulamin porządku domowego przyjęty uchwałą wspólnoty mieszkaniowej? Dom ma 18 mieszkań: 16 wykupionych, 2 komunalne. Lokator mieszkania komunalnego uważa, że skoro nie ma zakazów ustawowych, to uchwała wspólnoty jest bezprawna. Proszę o wyjaśnie

 

Hałas sąsiedzki

Czy istnieje możliwość wymuszenia na sąsiadach „z góry” rozłożenia na podłodze wykładziny, żeby zapobiec hałasowi, jaki towarzyszy zabawom ich dzieci? Każde spadanie klocków, szuranie bieganie jest bardzo akustyczne na zwykłych panelach. Zwykła wykładzina zdecydowanie wyciszyłaby hałas,

 

Żywopłot sąsiada a przycinanie

Sąsiad od strony południowej posadził cisy w odległości 60 cm od mojej siatki i nie przycina w ogóle drzewek. Sięgają 2 m i wrastają gałęziami w siatkę. Przyciąłem więc je za niego. Wezwał policję i zostałem wezwany na przesłuchanie z zarzutem z art. 288 § 1 K.k. Nadmieniam, że n

 

Agresywny sąsiad w bloku

Mieszkam w bloku wspólnoty i jestem prawnym właścicielem lokalu. Od miesiąca po sąsiedzku mieszka sąsiad – najemca, który zwraca mi uwagę, że w ciągu dnia dochodzą hałasy z mojego mieszkania. Wczoraj wieczorem przyszedł do mnie zdenerwowany i zagroził, że jak jeszcze raz będę chodziła w butach

 

Działka zasypana gruzem przez sąsiada, co robić?

Mam problem z sąsiadem, który wysypał gruz na moją działkę. Miałam dwie działki budowlane, jedną sprzedałam. Na tej sprzedanej pozostały stare fundamenty budynku. Kupujący wiedział o nich i dostał znaczny upust na ich wywiezienie. Mam na to dowody (korespondencja mailowa przed sprzedażą). Miesiąc te

 

Złośliwy sąsiad uprzykrzający życie – co robić?

Mój sąsiad zachowuje się złośliwie wobec mnie i mojej rodziny. Nasze posesje ze sobą graniczą. Dom sąsiada stoi w odległości kilku metrów od granicy. Od wielu tygodni celowo otwiera okna wychodzące na moją działkę i puszcza głośno muzykę od wczesnego rana aż do późnego wieczora. Nie wyłącza jej nawe

 

Zwrot nakładów na nieruchomość rodziców po wyprowadzce

Mieszkamy u rodziców mojego męża w domu jednorodzinnym. Aktualnie mamy osobne wejście, jeden pokój, łazienkę i małą kuchnię zrobioną w dobudówce. Rodzice męża przed ślubem obiecywali, że przepiszą mu połowę domu (mąż ma troje rodzeństwa). Jesteśmy rok po ślubie, a przepis nadal nie zrobiony, więcej

 

Prawo pierwokupu działki sąsiada

Część mojej nieruchomości stoi na działce sąsiada. Aktualnie chce on sprzedać tę działkę osobie trzeciej. Czy ja mam prawo pierwokupu do tej działki, czy jakaś forma zasiedzenia wchodzi w grę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »