Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na etacie i działalność nierejestrowana - sprzedaż produktów z AliExpress

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 22.10.2020

Pracuję na etacie i chcę dorobić trochę dodatkowo, prowadząc działalność nierejestrowaną. Ma to polegać na sprzedaży przez Internet rzeczy zakupionych na chińskim AliExpress. Towary z AliExpress będę kupował i sprowadzał jako osoba prywatna bez cła i na własny użytek. Czy mam prawo do sprzedaży tak zakupionych towarów w wyżej opisany sposób i czy w takiej działalności powinienem mieć kasę fiskalną? I czy pieniądze otrzymane od kupujących na pokrycie kosztów wysyłki wliczają się do limitu przychodu dla tego typu działalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca na etacie i działalność nierejestrowana - sprzedaż produktów z AliExpress

Zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej

Co do zasady prowadzenie działalności handlowej w sposób ciągły i zorganizowany oraz nastawiony na zysk stanowi działalność gospodarczą, którą należy opodatkować zgodnie z zasadami właściwymi dla przedsiębiorców.

 

Co ciekawe, od 30 kwietnia 2018 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono możliwość prowadzenia działalności bez konieczności rejestrowania firmy. Jest to tzw. działalność nierejestrowana.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców „nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia [w 2020 r. jest to kwota 1300 zł] i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”.

 

Jeżeli zatem w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadził Pan działalności gospodarczej, to może prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie sprzedaży przedmiotów z AliExpress pod warunkiem, że miesięczny przychód z tego tytułu nie przekroczy 1300 zł.

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej

Do limitu brane są pod uwagę kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Przykładowo jeżeli dostawę wykona Pan 30 września, ale zapłatę otrzyma Pan 5 października, to kwota ze sprzedaży będzie liczona do limitu we wrześniu (ponieważ jest to kwota należna, choć faktycznie nie otrzymana).

 

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest bardzo korzystne, ponieważ osoba fizyczna:

 

  • nie musi zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS,
  • nie musi płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS,
  • nie musi płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
  • nie musi prowadzić skomplikowanej księgowości.

 

Tak naprawdę jedynym obowiązkiem osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną jest prowadzenie miesięcznej ewidencji sprzedaży (aby monitorować, czy limit nie został w którymś miesiącu przekroczony).

Rozliczanie podatku z działalności nierejestrowanej

Następnie wskazać należy, w jaki sposób dochodzi do rozliczenia podatku z tytułu działalności nierejestrowanej. Otóż zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy PIT przychód z działalność nierejestrowanej zaliczany jest do tzw. innych źródeł. W konsekwencji takiej kwalifikacji przychody te są opodatkowane według skali podatkowej (17% lub 32% jeżeli Pana dochód w ciągu roku przekroczy 85 528 zł) i wykazywane z pozostałymi dochodami (czyli w tym przypadku z dochodami z umowy o pracę) w zeznaniu rocznym PIT-36. Dochód roczny należy wykazać w wiersz „Inne źródła” w zeznaniu PIT-36. Zeznanie to składane jest do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Tak jak już wskazałem, w przypadku przychodów z innych źródeł ustawa PIT nie nakłada obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (choć dobrowolnie można je wpłacać), co oznacza, że dochód z działalności nierejestrowanej jest rozliczany tylko raz do roku w zeznaniu PIT-36.

 

Opodatkowaniu w powyższym przypadku podlega dochód, którym jest różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami uzyskania przychodu. W konsekwencji jeżeli w ramach działalności nierejestrowanej będzie Pan ponosił wydatki związane z jej prowadzeniem i odpowiednio Pan je udokumentuje, to taki wydatek może Pan ująć jako koszt podatkowy który pomniejsza przychód ze sprzedaży.

Działalność nierejestrowana – sprzedaż w internecie

Ustawa Prawo przedsiębiorców nie wprowadza ograniczeń co do rodzaju działalności, która może zostać zakwalifikowana jako działalność nierejestrowana. W konsekwencji również opisana przez Pana działalność polegająca na imporcie towarów z Chin i ich odpłatnej dostawie może stanowić działalność nierejestrowaną.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej

Teraz przejdźmy do kwestii kasy fiskalnej.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy VAT podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych zobowiązani są do stosowania kasy fiskalnej.

 

Jak zatem widać, kasa fiskalna to pojęcie, które dotyczy podatników podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT podatnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza własną definicję działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z treści art. 15 ust. 2 ustawy VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

W rezultacie podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną jest na gruncie podatku VAT uznawany za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Należy zatem mieć na uwadze, że do osób wykonujących działalność nieewidencjonowaną znajdą zastosowanie przepisy ustawy VAT.

 

Zasadniczo zatem osoba prowadząca działalność nierejestrowaną i dokonująca sprzedaży na rzecz osób fizycznych ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

 

Jednakże w pewnych okolicznościach można zastosować zwolnienie od tego obowiązku. Jak bowiem podaje § 2 rozporządzenia MF w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Natomiast w poz. 36 załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

 

Warto podkreślić, że powyższe zwolnienie znajdzie zastosowanie również w przypadku gdy sprzedawca otrzymuje płatności za pośrednictwem pośredników finansowych typu PayPal czy PayU, jak również przy płatności kartą płatniczą.

 

Dodajmy jednak, że zgodnie z par. 4 ww. rozporządzenia „zwolnienie nie jest stosowane do dostawy:

 

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej »ustawą«,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m)wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów”.

 

Jeżeli zatem dokonuje Pan dostawy jednego z ww. towarów, to obligatoryjnie musi Pan stosować kasę fiskalną do całej swojej sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Koszty wysyłki przy sprzedaży przez internet

Przechodząc do kwestii kosztów wysyłki, należy wskazać, że jeżeli przekazanie tych kwot odbywa się w oparciu o umowę obejmującą stosunek pełnomocnictwa to w tym przypadku otrzymane kwoty nie stanowią przychodu i nie wliczają się do limitu. Jak wynika z przepisów art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby – mocodawcy, na mocy którego inna osoba – pełnomocnik, staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

 

Tak też czytamy w treści interpretacji Dyrektora KIS z dnia 05.12.2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.417.2018.3.AG:

 

„Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi tzw. działalność nierejestrową, polegającą na sprzedaży książek za pośrednictwem jednego z portali aukcyjnych. Sprzedane towary Wnioskodawca wysyła za pośrednictwem firm realizujących odpłatną dostawę towaru. W jednym z punktów regulaminu i na każdej stronie aukcji, Wnioskodawca posiada zamieszczony zapis, który pozwala kupującemu na udzielnie mu jednorazowego pełnomocnictwa co do dostarczenia zakupionych towarów: »Kupując bezpośrednio na moich aukcjach, klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego«.

 

Na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, w odniesieniu do powyżej powołanych przepisów należy uznać, że u Wnioskodawcy z tytułu otrzymania środków pieniężnych na dokonanie przesyłki zakupionego przez kontrahenta towaru, nie powstanie przychód. Zatem środki pieniężne, które otrzyma Wnioskodawca w związku z jego zobowiązaniem do wykonania polecenia mocodawcy, czyli wysyłki towaru, nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym.

 

Należy jednak podkreślić, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego Wnioskodawcy pełnomocnictwa, bowiem tylko w takiej sytuacji stanowisko Wnioskodawcy będzie można uznać za prawidłowe.

 

Podsumowując, otrzymana należność od kupującego na wysyłkę, w wysokości odpowiadającej kosztom przesyłki zakupionego towaru, nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus I =

»Podobne materiały

Wniosek o ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem

Ojciec mojego syna – mieszkający w odległości ok. 300 km ode mnie – aktualnie domaga się, abym pozwoliła mu zabierać do siebie dziecko co dwa tygodnie (na weekendy). Mój były partner (nigdy nie byliśmy małżeństwem) mieszka na wsi, zaś syn jest alergikiem uczulonym m.in. na pyłki i&n

 

Wniosek o umorzenie należności sądowych

Wydział cywilny sądu rejonowego nakazał ściągnąć ode mnie na rzecz Skarbu Państwa należności sądowe. Ze względu na trudną sytuację materialną zamierzam wystąpić z wnioskiem o umorzenie, częściowe umorzenie lub rozłożenie na raty należności. Do kogo należy go skierować? Czy mogę w jednym piśmie równo

 

Udostępnianie danych osobowych osoby, która nie wyraziła na to zgody, za pomocą komunikatorów – konsekwencje karne

Jestem administratorem forum, posługuję się pseudonimem. Pewna osoba próbuje mnie zastraszyć i rozpowszechnia moje dane osobowe bez mojej zgody. Robi to głównie przez komunikatory głosowo-tekstowe. Udostępnia mój prawdziwy adres, imię i nazwisko oraz informuje, gdzie studiuję. Nie życzę sobie tego,

 

Co grozi za zakup sfałszowanego dokumentu?

Moja siostra została poproszona przez koleżankę o załatwienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy. Ogłoszenie o możliwości zakupienia takiego dokumentu znalazła na jednym z portali internetowych. Skontaktowała się z osobą podającą się za lekarza, który takie zaświadczenia wydaj

 

Handel odpadami złomu stalowego a karta przekazania odpadu

Działam jako pośrednik w obrocie odpadami złomu stalowego. Nie mam placu, transportu, nie magazynuję i nie wytwarzam, bo sprzedaję złom moim odbiorcom prosto z placów klientów/posiadaczy (mających stosowne pozwolenia na magazynowanie i transport) i dlatego ja nie potrzebuję żadnych pozwoleń. Jak moż

 

Czy przysługuje sześciomiesięczna odprawa dla nauczyciela?

Jestem nauczycielem zajęć komputerowych w szkole podstawowej. Od listopada mogę przejść na emeryturę. Od przyszłego roku szkolnego dyrektor nie jest w stanie zapewnić mi etatu nauczyciela zajęć komputerowych. Dyrektor proponuje mi 12 godzin zajęć komputerowych i uzupełnienie w świetlicy szkolnej. Ja

 

Darowizna od babci dla wnuczki

Otrzymałam od babci w formie darowizny 40 00 zł. Czy muszę od tego zapłacić podatek? Jako skorzystać ze zwolnienia?

 

Wypowiedzenie najmu przez nowego nabywcę nieruchomości

Jestem w trakcie zakupu nieruchomości. Zbywca nieruchomości podpisał umowę najmu, która była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną. Ale nieruchomość nie została najemcy jeszcze wydana. Czy ja jako nowy nabywca mogę wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »