.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na etacie i działalność nierejestrowana - sprzedaż produktów z AliExpress

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 22.10.2020

Pracuję na etacie i chcę dorobić trochę dodatkowo, prowadząc działalność nierejestrowaną. Ma to polegać na sprzedaży przez Internet rzeczy zakupionych na chińskim AliExpress. Towary z AliExpress będę kupował i sprowadzał jako osoba prywatna bez cła i na własny użytek. Czy mam prawo do sprzedaży tak zakupionych towarów w wyżej opisany sposób i czy w takiej działalności powinienem mieć kasę fiskalną? I czy pieniądze otrzymane od kupujących na pokrycie kosztów wysyłki wliczają się do limitu przychodu dla tego typu działalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca na etacie i działalność nierejestrowana - sprzedaż produktów z AliExpress

Zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej

Co do zasady prowadzenie działalności handlowej w sposób ciągły i zorganizowany oraz nastawiony na zysk stanowi działalność gospodarczą, którą należy opodatkować zgodnie z zasadami właściwymi dla przedsiębiorców.

 

Co ciekawe, od 30 kwietnia 2018 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono możliwość prowadzenia działalności bez konieczności rejestrowania firmy. Jest to tzw. działalność nierejestrowana.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców „nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia [w 2020 r. jest to kwota 1300 zł] i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”.

 

Jeżeli zatem w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadził Pan działalności gospodarczej, to może prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie sprzedaży przedmiotów z AliExpress pod warunkiem, że miesięczny przychód z tego tytułu nie przekroczy 1300 zł.

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej

Do limitu brane są pod uwagę kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Przykładowo jeżeli dostawę wykona Pan 30 września, ale zapłatę otrzyma Pan 5 października, to kwota ze sprzedaży będzie liczona do limitu we wrześniu (ponieważ jest to kwota należna, choć faktycznie nie otrzymana).

 

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest bardzo korzystne, ponieważ osoba fizyczna:

 

  • nie musi zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS,
  • nie musi płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS,
  • nie musi płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
  • nie musi prowadzić skomplikowanej księgowości.

 

Tak naprawdę jedynym obowiązkiem osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną jest prowadzenie miesięcznej ewidencji sprzedaży (aby monitorować, czy limit nie został w którymś miesiącu przekroczony).

Rozliczanie podatku z działalności nierejestrowanej

Następnie wskazać należy, w jaki sposób dochodzi do rozliczenia podatku z tytułu działalności nierejestrowanej. Otóż zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy PIT przychód z działalność nierejestrowanej zaliczany jest do tzw. innych źródeł. W konsekwencji takiej kwalifikacji przychody te są opodatkowane według skali podatkowej (17% lub 32% jeżeli Pana dochód w ciągu roku przekroczy 85 528 zł) i wykazywane z pozostałymi dochodami (czyli w tym przypadku z dochodami z umowy o pracę) w zeznaniu rocznym PIT-36. Dochód roczny należy wykazać w wiersz „Inne źródła” w zeznaniu PIT-36. Zeznanie to składane jest do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Tak jak już wskazałem, w przypadku przychodów z innych źródeł ustawa PIT nie nakłada obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (choć dobrowolnie można je wpłacać), co oznacza, że dochód z działalności nierejestrowanej jest rozliczany tylko raz do roku w zeznaniu PIT-36.

 

Opodatkowaniu w powyższym przypadku podlega dochód, którym jest różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami uzyskania przychodu. W konsekwencji jeżeli w ramach działalności nierejestrowanej będzie Pan ponosił wydatki związane z jej prowadzeniem i odpowiednio Pan je udokumentuje, to taki wydatek może Pan ująć jako koszt podatkowy który pomniejsza przychód ze sprzedaży.

Działalność nierejestrowana – sprzedaż w internecie

Ustawa Prawo przedsiębiorców nie wprowadza ograniczeń co do rodzaju działalności, która może zostać zakwalifikowana jako działalność nierejestrowana. W konsekwencji również opisana przez Pana działalność polegająca na imporcie towarów z Chin i ich odpłatnej dostawie może stanowić działalność nierejestrowaną.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej

Teraz przejdźmy do kwestii kasy fiskalnej.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy VAT podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych zobowiązani są do stosowania kasy fiskalnej.

 

Jak zatem widać, kasa fiskalna to pojęcie, które dotyczy podatników podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT podatnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza własną definicję działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z treści art. 15 ust. 2 ustawy VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

W rezultacie podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną jest na gruncie podatku VAT uznawany za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Należy zatem mieć na uwadze, że do osób wykonujących działalność nieewidencjonowaną znajdą zastosowanie przepisy ustawy VAT.

 

Zasadniczo zatem osoba prowadząca działalność nierejestrowaną i dokonująca sprzedaży na rzecz osób fizycznych ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

 

Jednakże w pewnych okolicznościach można zastosować zwolnienie od tego obowiązku. Jak bowiem podaje § 2 rozporządzenia MF w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Natomiast w poz. 36 załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

 

Warto podkreślić, że powyższe zwolnienie znajdzie zastosowanie również w przypadku gdy sprzedawca otrzymuje płatności za pośrednictwem pośredników finansowych typu PayPal czy PayU, jak również przy płatności kartą płatniczą.

 

Dodajmy jednak, że zgodnie z par. 4 ww. rozporządzenia „zwolnienie nie jest stosowane do dostawy:

 

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej »ustawą«,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m)wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów”.

 

Jeżeli zatem dokonuje Pan dostawy jednego z ww. towarów, to obligatoryjnie musi Pan stosować kasę fiskalną do całej swojej sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Koszty wysyłki przy sprzedaży przez internet

Przechodząc do kwestii kosztów wysyłki, należy wskazać, że jeżeli przekazanie tych kwot odbywa się w oparciu o umowę obejmującą stosunek pełnomocnictwa to w tym przypadku otrzymane kwoty nie stanowią przychodu i nie wliczają się do limitu. Jak wynika z przepisów art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby – mocodawcy, na mocy którego inna osoba – pełnomocnik, staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

 

Tak też czytamy w treści interpretacji Dyrektora KIS z dnia 05.12.2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.417.2018.3.AG:

 

„Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi tzw. działalność nierejestrową, polegającą na sprzedaży książek za pośrednictwem jednego z portali aukcyjnych. Sprzedane towary Wnioskodawca wysyła za pośrednictwem firm realizujących odpłatną dostawę towaru. W jednym z punktów regulaminu i na każdej stronie aukcji, Wnioskodawca posiada zamieszczony zapis, który pozwala kupującemu na udzielnie mu jednorazowego pełnomocnictwa co do dostarczenia zakupionych towarów: »Kupując bezpośrednio na moich aukcjach, klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego«.

 

Na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, w odniesieniu do powyżej powołanych przepisów należy uznać, że u Wnioskodawcy z tytułu otrzymania środków pieniężnych na dokonanie przesyłki zakupionego przez kontrahenta towaru, nie powstanie przychód. Zatem środki pieniężne, które otrzyma Wnioskodawca w związku z jego zobowiązaniem do wykonania polecenia mocodawcy, czyli wysyłki towaru, nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym.

 

Należy jednak podkreślić, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego Wnioskodawcy pełnomocnictwa, bowiem tylko w takiej sytuacji stanowisko Wnioskodawcy będzie można uznać za prawidłowe.

 

Podsumowując, otrzymana należność od kupującego na wysyłkę, w wysokości odpowiadającej kosztom przesyłki zakupionego towaru, nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl