.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porzucenie budowy przez ekipę budowlaną

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 19.01.2021 • Zaktualizowane: 19.01.2021

Firma budująca nam domek letniskowy porzuciła budowę, nie pokryła dachu blachą (zresztą przywiozła starą z demontażu). Nie dokończyła ścian na zewnątrz, wiele desek elewacyjnych jest odstających na wskutek złego montażu i wilgoci. W środku również nie dokończono kładzenia desek na ściany, płyt gipsowych. W umowie niestety nie było zawartego terminu zakończenia prac i właścicielka firmy otrzymała wszystkie pieniądze, na co są faktury. Od porzucenia budowy przez ekipę budowlaną, której właścicielka rzekomo nie płaciła za pracę, minęło 6 tygodni. Gdy dzwonimy i pytamy, kiedy się ktoś zjawi na budowie dokończyć domek, zbywają nas, że niby szukają ekipy. Niestety, ale domek niszczeje z dnia na dzień. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Czy podać ich do sądu za opieszałość? Prosimy o poradę prawną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porzucenie budowy przez ekipę budowlaną

Czasem można spotkać się z takim nieuczciwym czy też niezbyt kompetentnym kontrahentem, który w sposób nieprawidłowy wykonuje swoje zobowiązanie. W takich przypadkach nieraz dochodzi do trudnej i długiej konfrontacji w sądzie i nie można wykluczyć, ze również w tym wypadku ta sprawa tak się skończy.

Umowa na wykonanie budowy domku

To, co Pani opisuje, można zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane lub też umowę o dzieło. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, a z kolei na podstawie art. 647 K.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Jednakże umowa o roboty budowlane to nie tylko dosłownie budowa, ale również przebudowa, rozbudowa itp. Wydaje się jednak, ze bardziej tu chodzi o remont, który można zakwalifikować jako umowę o dzieło. Podkreśla się w orzecznictwie, że umowom o roboty budowlane towarzyszy zwykle projektowanie oraz nadzór instytucjonalny.

Odpowiedzialność za porzucenie budowy

Z Pani punktu widzenia istotne są zapisy dotyczące odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy i odpowiedzialności za wady. Przy umowie o roboty budowlane i o dzieło stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży, jeśli chodzi o odpowiedzialność za produkt. Jeśli osoba, z którą zawarł Pan umowę, uczyniła to w ramach prowadzonej przez siebie działalności, a Pan kupił go jako konsument, wówczas zgodnie z art. 5562, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy sprzedanej, uważa się, że wada lub jej przyczyna tkwiła w rzeczy sprzedanej w chwili przejścia niebezpieczeństw i ciężarów na kupującego (zwykle jest to moment wydania rzeczy). To domniemanie niewątpliwie stanowi duże ułatwienie dla kupujących, którzy nie muszą wprost udowadniać, że wada tkwiła w rzeczy sprzedanej, ale wystarczy, że wykażą, iż została ona stwierdzona przed upływem roku, a na sprzedającego przerzucony zostaje obowiązek wykazania, że wcale tak nie było. Jeśli jednak nie zostały spełnione warunki sprzedaży konsumenckiej, wówczas to udogodnienie nie będzie miało zastosowania. To, że nie dokończono, niewątpliwie można uznać za wadę, gdyż nie wykonano go w sposób prawidłowy.

Wady przy wykonywaniu budowy

Teraz co do uprawnień, jakie przysługują przy wadzie fizycznej rzeczy. Opisano je w art. 560 Kodeksu cywilnego. Tak więc kupujący ma prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca wymieni rzecz na taką wolną od wad albo usunie wadę. Nie stosuje się jednak tego ograniczenia, gdy rzecz była już naprawiana lub wymieniana, albo też sprzedający nie dopełnił obowiązku wymiany lub usunięcia wady.

Odstąpienie od umowy z powodu opóźnień w pracach

Można wezwać do obniżenia ceny i zwrotu części pieniędzy. Są również inne możliwości. Wspomniała Pani, że nie było wprost określonego terminu, jednak jeśli w umowie nie zawarto określonego terminu, wówczas dłużnik powinien wykonać ją niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Jak zrozumiałam, wzywali Państwo wykonawcę do dokończenia dzieła, a więc wówczas już termin zostanie określony. Zgodnie bowiem z art. 635 K.c., jeśli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, iż zdoła je ukończyć w umówionym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia terminu odstąpić od umowy.

Roszczenia wobec firmy i ekipy budowlanej

Mogłaby Pani rozpocząć od wysłania pisma, gdzie będzie wezwanie wykonania prac oraz zakończenia ich w wyznaczonym terminie pod rygorem odstąpienia od umowy na podstawie wspomnianego wyżej art. 635 K.c. oraz obciążenia odszkodowaniem za szkodę wywołaną nieuzasadnionym przerwaniem prac oraz koniecznością powierzenia dalszych prac innej firmie. Po upływie wyznaczonego terminu można wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wezwanie do zwrotu wynagrodzenia (należy odjąć część odpowiadającą wykonanym już pracom), a także również kosztów dokończenia prac przez inne osoby. Podejrzewam, że jest duża szansa, że tego nie uczyni, a wówczas konieczne stałoby się wstąpienie na drogę sądową. Po wysłaniu tego wezwania i odczekaniu terminu (nie musi być zbyt długi) należy powierzyć tak zwane wykonanie zastępcze innej firmie i potem domagać się zwrotu kosztów. Niestety jeśli firma nie zapłaci ani nie dokończy dobrowolnie, pozostaje droga sądowa.

 

Ma Pani dużo argumentów przemawiających na Pani rzecz , skoro po prostu nie dokończono, tym bardziej, że nie ma na to uzasadnienia. Wykonawca jest podmiotem profesjonalnym i powinien przewidywać różne sytuacje, dlatego jego odpowiedzialność jest wyższa. Niestety proces ten może potrwać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton