Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na wydanie dokumentów dla dziecka i na jego wyjazdy za granicę

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.08.2010

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Wraz z byłą żoną mamy pełne prawa rodzicielskie w stosunku do syna. Od kilku lat przebywam za granicą, ale staram się regularnie odwiedzać dziecko, mamy codzienny kontakt przez telefon i komunikatory. Była żona chce, bym podpisał wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego i paszportu dla dziecka. Boję się jednak, że to może przyczynić się do wyjazdu syna na stałe do Norwegii, gdzie mieszka partner jego matki. Ta twierdzi, że dokumenty są potrzebne synowi do wyjazdów wakacyjnych i grozi odwołaniem się do sądu, jeśli nie wydam zgody. Co może orzec sąd? Czy jeśli dziecko będzie mieć paszport, to i tak będzie potrzebna każdorazowo moja zgoda na opuszczenie przez nie Polski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oboje rodzice powinni wyrazić zgodę, aby dziecku wydano dowód osobisty lub paszport. Jeżeli jedno z rodziców tej zgody nie wyraża, drugie może wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o wydanie takiej zgody.

 

Stosownie do art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania”.

 

Natomiast, jak wskazuje § 2, „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Wyrobienie dziecku paszportu czy dowodu osobistego jest istotną sprawą dziecka i dlatego w sytuacji, gdy oboje rodzice mają władzę rodzicielską względem dziecka, muszą wyrazić na takie czynności zgodę.

 

Jeżeli nie wyrazi Pan zgody na wyrobienie dziecku dokumentów tożsamości, to wówczas matka dziecka może, stosownie do art. 97 § 2 K.r.io., zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie w tej sprawie.

 

Sąd wydaje w sprawie orzeczenie, kierując się wyłącznie dobrem dziecka. Należy też pamiętać, że wyrażenie zgody przez rodzica czy wydanie stosownego orzeczenia przez sąd zastępującego zgodę rodzica nie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na wyjazd (zwłaszcza długotrwały) dziecka poza granice kraju.

 

Fakt, że dziecko będzie posiadało paszport czy dowód osobisty, które są dokumentami niezbędnymi przy przekraczaniu granicy, a matka dziecka ma powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, nie oznacza, że matka dziecka może z nim wyjechać poza granice Polski bez uzyskania Pana zgody. Posiada Pan władzę rodzicielską względem dziecka, a wyjazd za granicę jest istotną sprawą dziecka.

 

Bez zgody Pana jako ojca dziecka (lub pozwolenia sądu rodzinnego) matka dziecka nie może wywieźć dziecka poza granice Polski.

 

Sąd w sprawie o zezwolenie na wyjazd dzieci poza granice Polski będzie się kierował wyłącznie dobrem dziecka. Należy pamiętać, że w orzecznictwie panuje pogląd, iż istotnymi sprawami dziecka mogą być wyłącznie sprawy dzieci, a nie ich rodziców.

 

Rozpatrując ewentualny wniosek matki o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka poza granice Polski, sąd weźmie pod uwagę wiele okoliczności, m. in. związek emocjonalny dziecka z dotychczasowym miejscem zamieszkania; jak w takiej sytuacji będą realizowane kontakty z dzieckiem; to, czy dziecko jest w stanie zaadaptować się w nowym miejscu zamieszkania itd.

 

Jeżeli mimo wszystko matka wraz z dzieckiem wyjedzie poza granice Polski bez Pana zgody lub zgody sądu rodzinnego, co fizycznie jest możliwe, z punktu widzenia prawa dopuści się ona uprowadzenia dziecka.

 

Polska i Norwegia (a także wiele innych krajów) są stronami konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528; z 1999 r. Nr 93, poz. 1085). Na podstawie tej konwencji w przypadku uprowadzenia Pan jako ojciec dziecka będzie się mógł domagać powrotu dziecka do Polski.

 

Według artykułu 3 Konwencji „uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie uznane za bezprawne, jeżeli:

 

  1. nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz
  2. w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub indywidualnie albo byłyby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.

 

Prawo do opieki określone w punkcie 1 może wynikać w szczególności z mocy samego prawa, z orzeczenia sądowego lub administracyjnego albo z ugody mającej moc prawną w świetle przepisów ustawodawstwa tego państwa”.

 

Zgodnie z konwencją „jeżeli dziecko zostanie bezprawnie uprowadzone, a w chwili wpłynięcia wniosku do władzy sądowej państwa, w którym znajdować się będzie dziecko, upłynie okres krótszy niż jeden rok od dnia uprowadzenia, zainteresowana władza zarządza niezwłoczne wydanie dziecka”.

 

W sprawie ewentualnego wyjazdu dziecka poza granice Polski może Pan również skorzystać z art. 109 K.r.io. Według § 1 tego artykułu „jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia”.

 

Jak wskazuje § 2, „sąd opiekuńczy może w szczególności:

 

  1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,
  2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,
  3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
  4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
  5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

 

Może Pan wystąpić do sądu rodzinnego, aby ten określił, że każdorazowy wyjazd dziecka poza granice Polski może nastąpić po uzyskaniu np. Pana pisemnej zgody na taki wyjazd. Zdarza się jednak, że sądy odmawiają wydania takiego orzeczenia, kierując się tym, że wyjazd dziecka poza granice Polski jest istotną sprawą dziecka i z mocy prawa konieczna jest zgoda obojga rodziców na taki wyjazd. Może Pan też wnosić o to, aby sąd zarządził, iż każdy wyjazd matki z dzieckiem poza granice Polski może się odbyć dopiero po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego na taki wyjazd.

 

W ewentualnej sprawie o wyrażenie zgody na wyrobienie dziecku dokumentów tożsamości może Pan wskazywać, że brak Pana zgody wynika z obawy, że te dokumenty mogą posłużyć matce dziecka nie tylko do krótkotrwałych (wakacyjnych) wyjazdów z dzieckiem, ale też mogą pomóc matce dziecka w realizacji jej planów przeprowadzenia się do Norwegii wraz z dzieckiem.

 

Sąd może nie przyjąć Pana argumentów, wskazując, iż sprawa uzyskania zgody na wyjazd dziecka poza granice Polski i ustalenia jego miejsca zamieszkania nie jest przedmiotem postępowania o wyrażenie zgody na wyrobienie paszportów, a także że w przypadku naruszenia Pana prawa do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, wynikającego bezpośrednio z prawa, ma Pan skuteczne środki egzekwowania swoich praw (np. międzynarodowe przepisy dotyczące dzieci).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus IX =

04.07.2013

Panie Marcinie, nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadane w formie komentarza.
Jeśli chciałby Pan otrzymać poradę w tej sprawie, proszę skorzystać z formularza na stronie. Wycena nic nie kosztuje, porady są odpłatne.
Pozdrawiamy!

Od readkcji

04.07.2013

Moja była żona chce wyjechac za granice (Holandia). złozyła pozew do sadu o wydanie dowodu tymczasoego, pod pretekstem ze wyjeżdża tylko za granice na urlop, a wiem ze chce wyjechac tam do pracy, ja od grudnia nie widziałem dziecka (utrudnia mi kontakt z dzieckiem) chociaz mielismy ustalac wizyty pomiedzy soba - tak ustalone było podczas rozprawy rozwodowej, co mam robic, czy dostanie dowod osobisty i na ile?

marcin

»Podobne materiały

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite

Mój dziadek jest już w bardzo podeszłym wieku. Obecnie przebywa w ośrodku opiekuńczo-leczniczym. Nie ma z nim żadnego kontaktu, dziadek nas nie poznaje, nie mówi ani nie chodzi. Chcemy wystąpić o ubezwłasnowolnienie całkowite. Co powinien zawierać wniosek? Jakie dokumenty należy załączyć?

 

Wydanie dokumentów księgowych

Prowadzę małe biuro rachunkowe. W 2011 r. jednostronnie rozwiązałem umowę o współpracy z firmą, z którą od ponad roku nie mogłem się skontaktować. Wczoraj zgłosiła się do mnie ich nowa księgowa, żądając wydania dokumentów księgowych. Czy przed wydaniem owych dokumentów księgowych mogę doma

 

Zawarcie umowy ustnej i niewywiązanie się z niej przez zleceniobiorcę

Zawarłem umowę ustną na wykonanie drewnianego domku ogrodowego, wpłaciłem wykonawcy 3 tys. zł zaliczki. Minął termin wykonania zlecenia, a kontakt z wykonawcą się urwał. Kiedy w końcu go odnalazłem, okazało się, że nie ma on środków na wykonanie domku i nie zwróci mi zaliczki. Jak dochodzi

 

Czy figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym?

Mój pracodawca zawiadomił mnie, że będzie chciał upewnić się, czy nie figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym. Niestety, mam sprzed roku prawomocny wyrok 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę 5000 zł, którą zapłaciłem. Czy pracodawca znajdzie mnie w rejestrze skazanych?

 

Opodatkowanie działalności artystów plastyków

Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych. Zamierzam sprzedawać swoje prace wykonane na zamówienie i nie tylko. Jaka jest najbardziej korzystna forma rozliczania się z urzędem skarbowym? Czy mam założyć działalność gospodarczą w tym celu? Czy obowiązują mnie jakieś progi podatkowe? Słyszałem o poda

 

Niezgłoszenie darowizny mieszkania z US a uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku

W 2008 r. córka otrzymała mieszkanie w formie darowizny notarialnej, lecz prawdopodobnie nie zgłosiła tego w US. Obecnie sprzedaje to mieszkanie i notariusz wymaga zaświadczenia z US o zwolnieniu z podatku. Jeszcze nie zgłaszała w US potrzeby uzyskania takiego zaświadczenia. Jak postąpić w takiej sy

 

Ustalenie wynagrodzenia zastępczego do wyliczenia kapitału początkowego

Czy z powodu braku moich dokumentów płacowych sąd na podstawie kartotek wynagrodzeń pracownika tego samego zakładu w tym samym zawodzie i okresie może mi ustalić wynagrodzenie zastępcze do wyliczenia kapitału początkowego? Proszę o podstawę prawną.

 

Druk Rp7 – jak go uzyskać, gdy zlikwidowano firmę?

Chcę wystąpić do mojego byłego zakładu pracy (który zlikwidowano) o wydanie druku PR-7 za okres urlopu wychowawczego. Wyliczono mój kapitał początkowy, ale ze względu na sporne (nieudowodnione na razie) okresy powinien być on wyższy. Jak domagać się swoich praw, do kogo się zwrócić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »