.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewskazanie stałego miejsca prowadzenia działalności a adres dla doręczeń

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 19.11.2018 • Zaktualizowane: 14.01.2021

Jeżeli programista – więc osoba, która może pracować tak naprawdę gdziekolwiek i gdziekolwiek sprawować czynności zarządcze, a dokumentację trzymać w mieszkaniu – nie wskaże stałego miejsca prowadzenia działalności, zaś wskaże adres dla doręczeń (będący jednocześnie adresem zamieszkania), to czy urząd skarbowy może mieć wątpliwości co do rejestracji działalności jako płatnika VAT? Produkty i usługi znajdują się w Internecie, zaś w mieszkaniu jako takim przedsiębiorca nie podejmuje klientów. Całość działalności odbywa się tak naprawdę poza mieszkaniem (w nim samym następuje sporadyczne pisanie kodu, zaś nie jest to miejsce jedyne wyznaczone do tego celu).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewskazanie stałego miejsca prowadzenia działalności a adres dla doręczeń

Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą

W pierwszej kolejności chciałbym wskazać na treść ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu”.

 

Natomiast art. 5 ust. 4 ww. ustawy podaje, że „zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera: nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych”.

 

Jak rozumiem, jest Pan osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Oznacza to, że w momencie rejestracji firmy w zgłoszeniu CEIDG-1 wskazał Pan adres głównego miejsca wykonywania działalności ponieważ jest to obowiązkowy element zgłoszenia.

 

Następnie przejdźmy do kwestii podatku VAT. Otóż zgodnie z art. 96 ust. 1 podatnicy są zobowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Zgłoszenia tego dokonuje się na formularzu VAT-R. W części B2 zgłoszenia osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza są zobowiązane podać adres zamieszkania.

Siedziba podatnika a miejsce prowadzenia działalności

Na gruncie ustawy VAT siedziba działalności podatnika i stałe miejsce prowadzenia działalności wcale nie muszą się pokrywać. Są to dwa odrębne pojęcia.

 

W art. 11 Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, czytamy, że „»stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej» oznacza dowolne miejsce - inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”. W przedstawionej przez Pana sprawie brak przesłanek aby uznać, ze czasowe przebywanie na terenie Polski charakteryzuje się stałością prowadzenia tutaj działalności gospodarczej.

Co należy rozumieć poprzez siedzibę działalności gospodarczej,

Niestety ustawa VAT nie wyjaśnia, co należy rozumieć poprzez siedzibę działalności gospodarczej, jednakże, jak możemy przeczytać w wyroku WSA w Warszawie z 4.11.2015 r., sygn. akt III SA/Wa 239/15: „siedzibą osoby fizycznej w zakresie podatku od towarów i usług jest jej miejsce zamieszkania”.

 

Ponadto odnieść się również należy do treści art. 96 ust. 4a ustawy VAT, który podaje, że „naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

 

  1. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
  2. podmiot ten nie istnieje, lub
  3. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem”.

Wskazanie stałego miejsca zamieszkania w zgłoszeniu do celów VAT

Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać należy, że żaden przepis nie uzależnia prawidłowości zgłoszenia do celów VAT od wskazania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik VAT chcący dokonać rejestracji musi wskazać siedzibę działalności gospodarczej, którą naturalnie może być adres zamieszkania znajdujący się w jego prywatnym mieszkaniu i który jednocześnie może być adresem do doręczeń. Trzeba mieć na uwadze, że podatnik musi mieć siedzibę działalności gospodarczej (miejsce wykonywania), co wynika z ustawy o ewidencji podatników. Nie zmienia tego faktu, że usługi są świadczone zdalnie czy poprzez Internet.

 

Podsumowując chcąc dokonać rejestracji dla celów VAT musi Pan w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R podać adres zamieszkania (który jest jednocześnie Pana siedzibą). To, że usługi wykonuje Pan zdalnie/on-line nie będzie budzić wątpliwości urzędu skarbowego. Nie stanowi to również podstawy do odmowy zarejestrowania jako podatnika VAT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + III =

10.03.2019

Powyższa odpowiedź jest fragmentem dyskusji z klientem. Faktycznie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy CEIDG nie ma obowiązku wskazywania stałego miejsca prowadzenia działalności jednakże istotna jest formułka zawarta w pkt 10.2 formularza CEIDG-1: " W przypadku braku stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania.” Powyższa odpowiedź dotyczyła kwestii podatkowych i w zakresie ustalenia właściwości US miejscem wykonywania działalności jest miejsce zamieszkania.

Prawnik

20.01.2019

Ciekawe pytanie. W odpowiedzi jednak zasadniczy błąd. Otóż pisze Pan: "zgłoszeniu CEIDG-1 wskazał Pan adres głównego miejsca wykonywania działalności ponieważ jest to obowiązkowy element zgłoszenia" co jest nieprawdą. Nie ma takiego obowiązku. O tym właśnie pisze osoba zadjąca pytanie, w pierwszych zdaniach informujac, że skorzystała z możliwości nie podawania stałego miejsca prowadzenia działalności.

Maciej

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton