.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kontrahent wystawiał faktury mimo zawieszenia działalności, jakie grożą mi konsekwencje?

• Opublikowano: 13-04-2023 • Autor: Marcin Sądej

Współpracuję z kontrahentami, są to osoby zatrudnione na umowę B2B. Za zrealizowane usługi kontrahent wystawia mi co miesiąc fakturę. Czy współpracując z takim kontrahentem mam obowiązek sprawdzenia w CEIDG statusu działalności gospodarczej tej osoby, czy nie jest zawieszona? Jeśli w trakcie współpracy sprawdzę status jego firmy i będzie aktywny, a następnie kontrahent zawiesi działalność i mnie o tym nie poinformuje – czy mogę ponieść jakieś konsekwencje, skoro nadal w dobrej wierze będę opłacał faktury? Chodzi o to, że kontrahent mi je wystawi, mimo zawieszenia działalności, ja je opłacę i wrzucę w koszty prowadzenia własnej działalności – czy grozi mi wtedy jakaś odpowiedzialność, np. naliczenie do tyłu składek ZUS? Dodam, że nie jestem VAT-owcem. W przypadku faktur VAT dość szybko można wyłapać osobę, która ma zawieszoną działalność. Niestety, ja nie mam takiej możliwości. Przy wypłacie każdej faktury musiałabym sprawdzać status działalności kontrahentów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kontrahent wystawiał faktury mimo zawieszenia działalności, jakie grożą mi konsekwencje?

Domniemanie prawdziwości danych zawartych w CEIDG

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na treść art. 16 ustawy o CEIDG. Przepis ten podaje, że domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

 

Domniemywa się, że działalność gospodarcza jest wykonywana przez przedsiębiorcę nieprzerwanie, jeżeli w jednym z wpisów przedsiębiorcy datą zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej jest dzień poprzedzający datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazaną w kolejnym wpisie tego przedsiębiorcy do CEIDG.

 

Dane informacyjne podlegające wpisowi do CEIDG

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o CEIDG – wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:

 

1) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;

3) dane innego niż wymieniony w pkt 7, 8 i 11 przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;

4) data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;

5) data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;

6) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę wyrządzoną działalnością niezgodną z wpisem w CEIDG

W wyroku WSA w Gliwicach z dnia 30.06.2021 r., III SA/Gl 481/21 czytamy:

 

„To przedsiębiorca jest odpowiedzialny za zgodność stanu ujawnionego w rejestrze CEiDG z faktami i nie może wywodzić korzystnych dla siebie skutków z niewypełnienia ustawowych obowiązków. Jeżeli je zaniedbał, to nie może skutków tych zaniedbań przerzucać na ograny i wymagać prowadzenia czynności weryfikacyjnych co do rodzaju faktycznie prowadzonej działalności w każdym przypadku, gdy będzie to dla niego dogodne, np. dla potrzeb uzyskania świadczenia ze środków publicznych.”

 

Jak widać z powyższych przepisów, to przedsiębiorca wpisany do CEIDG ponosi ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone działalnością niezgodą z wpisem do CEIDG. Takiej odpowiedzialności nie ponosi kontrahent przedsiębiorcy. W zakresie Prawa przedsiębiorców nie wprowadzono również żadnego przepisu, który obligowałby podatnika do stałego weryfikowania statusu kontrahenta przy każdej wypłacie należności (pewne obowiązki w tym zakresie dotyczą czynnych podatników VAT odliczających podatek naliczony, jednak ta kwestia Pana nie dotyczy).

 

Nielegalne prowadzenie działalności gospodarczej

Dalej wskażmy, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Jeśli przedsiębiorca zawiesza działalność gospodarczą, a mimo to wystawia faktury, mamy do czynienia z pozornym zawieszeniem działalności. Co jednak istotne, odpowiedzialność w tym przypadku spoczywa na przedsiębiorcy prowadzącym taką działalność, który narusza przepisy, a nie na jego kontrahentach wypłacających wynagrodzenie.

 

Po pierwsze, zgodnie z art. 60(1) Kodeksu wykroczeń (K.w.) – kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.

 

Kara za nierzetelne wystawienie faktury, fałszerstwo faktur

Zgodnie z art. 62 § 2 i 2a Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) – kto fakturę wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie. Kto fakturę wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

Na podstawie art. 271a Kodeksu karnego (K.k.) – kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa (tzw. fałszerstwo intelektualne faktur), podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Na taką osobę może zostać nałożony obowiązek zapłaty składek ZUS wraz z odsetkami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pomimo zawieszenia.

 

Jak widać, w opisanym przypadku ewentualna odpowiedzialność spoczywa na kontrahencie, który łamie przepisy. Pan nie ponosi odpowiedzialności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu