.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej

Czy nauczyciel posiadający następujące kwalifikacje: 1. dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich – w zakresie filologii klasycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; 2. świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na kierunku filologia polska; 3. stopień nauczyciela kontraktowego z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym (z 2008 roku) – może uczyć w klasach I-III szkoły podstawowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) „szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek”, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Od 1 września 2009 r. szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) .

 

Tym samym w wyżej cytowanym rozporządzeniu należy szukać odpowiedzi na zadane pytanie.

 

I tak, zgodnie z § 4 rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła:

 

  1. studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub
  2. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
  3. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub
  4. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 3, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, lub
  5. studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  6. studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  7. studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 5 i 6 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Wystarczy spełnienie tylko jednego z wymienionych wymogów.

Zakład kształcenia nauczycieli

Przez zakład kształcenia nauczycieli należy rozumieć „kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego lub pedagogiczne studium techniczne” (§ 1 pkt 4 rozporządzenia).

Kurs kwalifikacyjny

Przez kurs kwalifikacyjny należy rozumieć „kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu, prowadzenia tych zajęć lub przygotowania pedagogicznego” (§ 1 pkt 2 rozporządzenia).

 

Należy zatem stwierdzić, że osoba wskazana w treści pytania posiada kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych w klasach od I-III, jako że spełnia warunek wymieniony w punkcie 7.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus IV =

17.10.2018

w pełni zgadzam się z Panią Agnieszką Olechowską (komentarz z 18.08.2016.) Osoba o której mowa w pytaniu nie może uczyć w klasach I-III.

prawo

18.08.2016

Niestety opisane kwalifikacje osoby nie są wystarczające do pracy w klasach I-III, powinna ona bowiem ukończyć studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć w klasach I-III lub w przedszkolu, wprowadzono osobę pytającą w błąd!
Pozdrawiam
Agnieszka Olechowska

Agnieszka

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl