Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Hodowla psów rasowych jako działalność gospodarcza

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.03.2011

Chciałbym zarejestrować hodowlę psów rasowych. Proszę o informacje o rejestracji oraz o odpowiedź na pytanie, czy muszę rozliczać się na zasadzie KPR?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o podatku dochodowym dzieli przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne według zaklasyfikowania ich do odpowiednich źródeł. Jednym ze źródeł jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Jeśli ma Pan zamiar zajmować się hodowlą w sposób wypełniający znamiona definicji działalności gospodarczej – jako że będziemy mieć do czynienia z tym samym źródłem co w przypadku spółki cywilnej – podatek liniowy jest jedynym rozwiązaniem.

 

Należy jednak pamiętać, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy hodowla psów rasowych jest działem specjalnym produkcji rolnej i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ma do niej zastosowanie. Nie ma tu wyboru formy opodatkowania, podatek dochodowy płaci się na zasadach ogólnych. Specyficzną rzeczą jednak jest m.in. to, że dochód określa się przy zastosowaniu norm szacunkowych (chyba że podatnik zdecyduje się prowadzić księgi podatkowe). W przypadku nieprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co jest normą, nie ustala się ani przychodów, ani kosztów ich uzyskania. Dochody określa się przy zastosowaniu norm szacunkowych określonych w wyżej wymienionym załączniku nr 2 – normy te zmieniane są corocznie i ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".

 

Kolejna różnica to sposób ustalania zaliczek, który doskonale opisuje Jacek Kulicki w komentarzu praktycznym pt. Prowadzący działy specjalne produkcji rolnej jako podmioty podatku dochodowego od osób fizycznych („Vademecum doradcy Podatkowego”):

 

„W przypadku działów specjalnych produkcji rolnej zaliczka na podatek dochodowy ustalana jest w drodze decyzji przez właściwy organ podatkowy – bez względu na to, czy podatnik zaprowadził księgę przychodów i rozchodów, czy też takiej księgi nie zaprowadził i dochód ma być ustalany według norm szacunkowych. Organ podatkowy ustala zaliczki na podatek w oparciu o dane wynikające ze złożonych przez podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji (o wysokości przewidywanego dochodu). Na podmiotach prowadzących działy specjalne produkcji rolnej ciąży obowiązek – bez względu na sposób ustalania dochodu (czy na podstawie norm szacunkowych, czy też na podstawie ksiąg podatkowych) – złożenia właściwemu organowi podatkowemu, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Wzór tej deklaracji – oznaczonej symbolem PIT–6 – stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 74, poz. 445).

 

Zaliczki wpłacane są w terminie:

 

  1. za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego – do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  2. za grudzień – do dnia 20 grudnia”.

 

Podatnicy są obowiązani również zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

 

  1. zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji;
  2. zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji;
  3. rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus IX =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »