Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Deklaracja prowadzenia ksiąg rachunkowych w działalności gospodarczej

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 11.01.2020

W zawiadomieniu CEIDG złożonym przy zakładaniu działalności gospodarczej zaznaczyłam rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej „księgi rachunkowe”, bo tak chciałam. Czy to zawiadomienie na CEIDG jest skutecznym zawiadomieniem urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej dokumentacji i czy mogę na tej podstawie złożyć sprawozdanie finansowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Deklaracja prowadzenia ksiąg rachunkowych w działalności gospodarczej

Fot. Fotolia

Wpis do CEIDG przez przedsiębiorcę

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (zwana dalej: CEIDG), ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(zwana dalej ustawa o PIT). W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z wpisem do CEIDG. Zgodnie z art. 12 ustawy CEIDG:

 

„1. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do:

1) Głównego Urzędu Statystycznego,

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

– wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

2. CEIDG przekazuje odpowiednie dane, niepodlegające wpisowi do CEIDG, zawarte w żądaniach, zgłoszeniach, wnioskach i zmianach, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, niezwłocznie po ich złożeniu, do właściwych organów wskazanych w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego.

3. Dane i informacje przekazywane z CEIDG drogą elektroniczną do Głównego Urzędu Statystycznego zawierają pełny zakres informacji niezbędnych do dokonania wpisu w rejestrze REGON”.

Wybór formy opodatkowania przy otwieraniu działalności

We wniosku o wpis do CEIG dokonuje się zgłoszenia i wybiera formę opodatkowania. Wniosek do CEID jest zawiera w sobie zgłoszenie do urzędu skarbowego. Jednak wniosek ten pomija płatników VAT. Jeżeli Pani działalność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wówczas niezależnie od zgłoszenia działalności gospodarczej do CEIDG należy zgłosić właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu siebie jako płatnika podatku VAT(jeżeli prowadzona działalność wiąże się z podatkiem VAT). Dokonuje się tego za pośrednictwem druku VAT-R.

 

Aktualnie brak jest obowiązku wysyłania przez przedsiębiorców deklaracji VAT-5, jednak ustawowo należy płacić zaliczkę na podatek dochodowy do 20go każdego miesiąca. Aby tego dokonać, wystarczy założyć dzielność gospodarczą za pomocą CEIDG i uzyskać z tego tyłu NIP. Następnie należy wyliczyć zaliczkę na podatek i zapłacić ją na rachunek urzędu skarbowego.

 

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT „dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG”.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przed jednoosobową działalność

Zdecydowanie prowadzenie ksiąg rachunkowych przez jednoosobową działalność gospodarczą jest dopuszczalne.

 

Zgodnie z art. 6 ust 4 pkt „do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć: żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych”.

 

Wcześniej, tj. do dnia 30.04.2018, obowiązywała ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z której art. 25 ust 5 „integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie: przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych”. Możliwość ta została wprowadzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, którą wprowadzono art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem: „osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro”. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U., poz. 647, 1544, 1629 i 2244 oraz z 2019 r., poz. 60).  

 

Podsumowując, dokonane przez Panią zgłoszenie za pośrednictwem CEiDG jest skutecznym zawiadomieniem urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej dokumentacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus jeden =

»Podobne materiały

Jak wyegzekwować należności za niezapłacone faktury od dłużników?

Prowadzę swoją firmę w Olsztynie. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Mam trzech dłużników którzy nie opłacili faktur i nie wiem, jak wyegzekwować należności. Czy jeśli zamknę firmę, to nadal będę mógł dochodzić roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur? Od faktur już dawno temu zapłaciłem n

 

Działalność gospodarcza rolnika a kody PKD

Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Zamierzam otworzyć pozarolniczą działalność gospodarczą, świadczącą usługi według PKD: 55.20.Z, 85.60.Z, 01.62.Z i 01.43.Z, 85.51.Z, 93.11.Z. Czy obejmują one wynajem boksów dla koni? Czy opodatkowanie wynajmu pokoi zależy od ich ilości? Co jest w tym wypadku k

 

Sprowadzanie towaru z Chin

Chciałabym założyć działalność gospodarczą, która polegałaby na sprowadzaniu towaru (dokładniej: modeli samolotów) z Chin i odsprzedaży za pośrednictwem serwisu Allegro. Jak zakwalifikować taką działalność? Jaka będzie najkorzystniejsza forma opodatkowania?

 

Śmierć przedsiębiorcy i dalsza działalność firmy

Czy po śmierci przedsiębiorcy możliwa jest dalsza działalność firmy? Właścicielka zakładu jest bardzo chora i wkrótce umrze. Firmę chciałby przejąć jej mąż. Co powinien zrobić? Firma zajmuje się produkcją wędlin, zatrudnia pracowników; sprzedaż jest prowadzona za pomocą kasy fiskalnej; pomieszc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »