Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złe wykonanie usługi i żądanie zapłaty przez wykonawcę

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 01.03.2011

Zleciłem wykonanie dachu w moim domu. Uważam, że prace zostały wykonane nieprawidłowo, efekt jest fatalny. Wykonawca żąda zapłaty za usługę, ja jednak zapłaciłem tylko za materiały. Dodam, że nie podpisywaliśmy żadnej umowy. Niedawno przesłał mi fakturę za usługę, a później pismo wzywające do zapłaty. Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z pytania wynika, że w przedmiotowej sprawie doszło do zawarcia umowy o dzieło, której celem było wykonanie dachu.

 

W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z art. 6271 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „do umowy zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej”.

 

Należy jednak podkreślić, że przepisy tej ustawy mają zastosowanie w sytuacji, gdy rzecz, która ma być zamontowana, jest nowa, wytworzona od początku (na przykład wykonane na zamówienie okna, drzwi, buty lub odzież uszyta przez krawca).

 

Z listu wynika jednak, że wykonawca nie wytworzył dla Pana żadnych rzeczy ruchomych, a jedynie zobowiązał się do ich montażu na dachu. W związku z powyższym w sprawie znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło i rękojmi za wady dzieła (art. 627-646). Reklamacja usługi powinna być na nich oparta.

 

Zgodnie z art. 627 K.c. „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”.

 

Z kolei zgodnie z art. 637 K.c.:

 

§ 1. „Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

 

§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego”.

 

Jak wynika z powyższego artykułu, w pierwszej kolejności ma Pan prawo żądać usunięcia wad w wyznaczonym odpowiednim terminie. Jeśli wad usunąć się nie da, to może Pan albo żądać obniżenia wynagrodzenia (wady nieistotne), albo od umowy odstąpić (wady istotne). Przy czym „wady istotne dzieła, o których mowa w art. 637 § 2 K.c., mogą być zarówno wadami usuwalnymi, jak i nieusuwalnymi. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy dzieło ma wadę istotną, choć usuwalną, wtedy gdy wykonawca, mimo wyznaczenia mu przez zamawiającego odpowiedniego terminu, wady tej nie usunie” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28.07.1999 r., sygn. akt I ACa 620/99).

 

Reklamacja usługi, w której ocena, jakie wady należy uznać za istotne, a jakie nie, jest zwykle przedmiotem sporu między kontrahentami. Rozstrzygając ten problem, należy zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30.12.1988 r. (sygn. akt OSNCP 1989 r., z. 3) zwrócić uwagę przede wszystkim na kryterium funkcjonalne wykonanych robót, obejmujące ich użyteczność i przeznaczenie, zgodne z celem zawartej przez strony umowy. Kryterium to powinno wyprzedzać warunki normatywno-techniczne, czyli formalną zgodność z normami technicznymi. Oznacza to, że istotna jest również taka wada, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem zawartej umowy (np. wada uniemożliwiająca korzystanie z zamontowanej instalacji gazowej na skutek użycia nieodpowiednich materiałów) albo odbiera jej cechy właściwe temu przedmiotowi, istotnie zmniejszając wartość zamówionego dzieła. W przypadku gdy reklamacja usługi znajdzie swój finał w sądzie, sąd opiera się tu przede wszystkim na opinii biegłych z zakresu danej specjalności. Jeżeli zatem efekt wykonanych prac ma takie wady, a nie nadają się one do naprawy lub nie mogą być usunięte w rozsądnym terminie, zamawiający może od umowy odstąpić.

 

Warto podkreślić, że odstąpienie od umowy na skutek złożenia wykonawcy stosownego oświadczenia woli powoduje rozwiązanie umowy o dzieło i wygaśnięcie zobowiązań stron.

 

Innymi słowy, odstąpienie stwarza taki stan prawny, jakby umowa nie została w ogóle zawarta.

 

Mając na uwadze powyższe, musiałby Pan podjąć decyzję, z którego z uprawnień wskazanych powyżej chce Pan skorzystać, i wówczas udzielić stosownej odpowiedzi wykonawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - trzy =

»Podobne materiały

Zerwanie umowy – zakup sprzętu komputerowego

Mam małą firmę. Cztery dni temu podpisałem umowę na zakup sprzętu komputerowego, a teraz – pod wpływem nieprzewidzianych okoliczności – chciałbym się z niej wycofać. Czy jest taka możliwość?

 

Odpowiedzialność za pojazd pozostawiony na posesji

Prowadzę działalność gospodarczą związaną z motoryzacją. Przed 3 laty został przywieziony na wynajmowany przeze mnie plac samochód. Pojazd ten miał zostać poddany usłudze piaskowania przez współpracującą firmę zewnętrzną i tylko na chwilę pozostać na wynajmowanej przeze mnie posesji. Po powrocie z p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »