Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie poręczenia dotacji z urzędu pracy

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 01.07.2019

Jakiego zabezpieczenia można żądać, dając poręczenie osobie starającej się o datację urzędu pracy z funduszów unijnych na rozpoczęcie działalność gospodarczej? Wartość dotacji około 18 000. Czas poręczenia jeden rok. Poręczenie jest bez weksla. Czy urząd pracy udzielający dotacji musi wiedzieć o zabezpieczeniu? Będzie tylko jeden poręczyciel uzyskujący dochody z działalności gospodarczej bez współmałżonka Jak ma wyglądać dokument zabezpieczający poręczyciela, czy poręczyciel może coś mieć zadeklarowane lub przepisane równe wartości poręczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie poręczenia dotacji z urzędu pracy

Fot. Fotolia

Poręczenie jest najczęściej spotykaną formą zabezpieczenia roszczeń – w tym wypadku zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków w sytuacji nie wywiązania się z warunków umowy przez osobę bezrobotną. W takiej umowie, poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (PUP) do wykonania zobowiązania  w razie niewykonania obowiązku przez dłużnika. Do udzielenia zabezpieczenia w drodze poręczenia konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Niemniej jednak, istotne w tej mierze będą zapisy umowy zawartej między PUP-em a osobą otrzymującą dotację, zawierającej w swojej treści zapisy dotyczące poręczenia, chyba że kwestia ta zostanie uregulowana odrębną umową.

 

Zabezpieczenia roszczenia przez poręczenie powoduje, że wierzyciel może on żądać spłaty długu nie tylko od dłużnika, ale także od poręczyciela, który odpowiada swoim całym majątkiem do wysokości udzielonych środków wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia uzyskania środków do dnia ich zwrotu oraz jest obowiązany do zapłaty kosztów niezbędnych do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczenia - o ile nic innego nie wynika z umowy poręczenia. Poza tym odpowiada on za szkodę wyrządzoną wierzycielowi poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania głównego, za które poręczył.

 

Konsekwencją poręczenia jest solidarna odpowiedzialność dłużnika i poręczyciela, czyli możliwość dokonania przez wierzyciela wyboru osoby, od której zażąda spłaty należności. Dlatego najlepiej jest zastrzec w takiej umowie, iż poręczyciel będzie odpowiadał za dług tylko wtedy, gdy dłużnik nie będzie w stanie zapłacić.

 

W celu zabezpieczenia sytuacji poręczyciela, po udzieleniu poręczenia, na mocy czynności prawnej dłużnika z wierzycielem nie może dochodzić do zwiększania zobowiązań poręczyciela.

 

Po spełnieniu zobowiązania przez poręczyciela, dłużnik jest zobowiązany do zwrotu poręczycielowi przedmiotu świadczenia.

W myśl art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego „osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:

1) jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi”.

 

Oznacza to, że od momentu, w którym Pan spłaci dług, ma Pan roszczenie zwrotne do dłużnika. Co istotne, zaspokojenie wierzyciela przez poręczyciela zwalnia dłużnika głównego z zobowiązania wobec wierzyciela. Od tej chwili poręczyciel wstępuje z mocy ustawy w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości spełnionego świadczenia, czyli może żądać od dłużnika głównego wszystkiego, co sam świadczył wierzycielowi z tytułu długu głównego.

 

Wierzyciel powinien wydać poręczycielowi zabezpieczenia i środki dowodowe, które w przyszłości ułatwiłyby mu uzyskanie świadczenia od dłużnika. W przypadku ich wyzbycia ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Zgodnie bowiem z art 887 „jeżeli wierzyciel wyzbył się zabezpieczenia wierzytelności albo środków dowodowych, ponosi on względem poręczyciela odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę”.

 

Kodeks nakłada na poręczyciela i dłużnika obowiązek współdziałania przejawiający się we wzajemnym informowaniu o wykonaniu zobowiązania. Art. 885 stanowi: „poręczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie zapłacie długu, za który poręczył. Gdyby tego nie uczynił, a dłużnik zobowiązanie wykonał, nie może żądać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił, chyba że dłużnik działał w złej wierze”. Pomimo tego, że przepis uniemożliwia dochodzenie roszczenia regresowego od dłużnika w przypadku niedochowania obowiązku informacyjnego, poręczyciel ma prawo dochodzić świadczenia od wierzyciela na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu (art. 410 i następne).

 

Natomiast art. 886 reguluje, że jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzą dłużnika, dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić poręczyciela o wykonaniu zobowiązania. Gdyby tego nie uczynił, poręczyciel, który zaspokoił wierzyciela, może żądać od dłużnika zwrotu tego, co wierzycielowi zapłacił, chyba że działał w złej wierze.

 

W braku dobrowolnego uiszczenia należności przez dłużnika powinien Pan udać się do sądu w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego i opatrzenia go klauzulą wykonalności. Stanie się on wtedy tytułem wykonawczym, który wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego stanowić będzie dla komornika podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia należności: m.in. z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, z nieruchomości, z rachunku bankowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + trzy =

»Podobne materiały

Anulowanie zamówienia przez zleceniodawcę – co robić?

Nie prowadzę działalności gospodarczej, ale rok temu otrzymałem od pewnej firmy zamówienie na wykonanie programu komputerowego. Po ukończeniu pracy miałem otrzymać umowę i udzielenie licencji. Z czasem kontakt stawał się coraz rzadszy, mimo że potrzebowałem wielu danych do pisanego programu. Ostatec

 

Darowizna od dłużnika

Wspólnie z bratem jesteśmy właścicielami nieruchomości, którą planujemy sprzedać. Brat ma liczne długi wobec różnych wierzycieli (także wobec mnie). Czy mogę przyjąć darowiznę jego części, nie narażając się na roszczenia osób, wobec których brat ma zobowiązania? Czy darowizna może zostać unieważnion

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »