.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wypowiedzenie umowy ze szkołą prywatną

• Data: 23-03-2024 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Jestem zmuszona do zmiany szkoły mojej córce. Dotychczas uczęszczała do prywatnej szkoły, ale natłok obowiązków i wywierana presja negatywnie odbijały się na jej zdrowiu. Umowa przewiduje jej wypowiedzenie tylko pod koniec semestru, ale ja nie mogę tyle czekać. Czy jest jakaś możliwość ominięcia tego zapisu? Załączam umowę ze szkołą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypowiedzenie umowy ze szkołą prywatną

Rozwiązanie mowy poza formami dopuszczonymi przez strony

Podstawową zasadą prawa zobowiązań jest pacta sunt servanda, tzn. umowy muszą być wykonywane. Muszą, o ile umowa mieści się w granicach wyznaczonych przez prawo zgodnie z regułą swobody umów, która wynika z art. 3531 Kodeksu cywilnego (K.c.). Przepis ten stanowi, że: „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Mając na uwadze powyższe dwie zasady, należy stwierdzić, że rozwiązanie umowy poza formami dopuszczonymi przez strony, poza ich wspólną wolą, musi stanowić wyjątek. K.c. przewiduje kilka takich okoliczności, które uzasadniają uchylenie się od skutków umów zwieranych przez strony na mocy oświadczenia woli jednej ze stron.

 

Podstawową formą zniesienia skutków zawarcia umowy jest jej wypowiedzenie (o ile jest ono w ogóle dopuszczalne). Wówczas jedna ze stron własną decyzją rozwiązuje umowę wiążącą ją z drugą stroną. W niektórych stosunkach zobowiązaniowych kwestia wypowiedzenia została uregulowana w K.c. – jego dopuszczalność oraz okresy, po których od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowa przestaje strony wiązać. Zazwyczaj jednak jest tak, że K.c. dochodzi do głosu jedynie wówczas, gdy strony nie uregulowały spraw związanych z wypowiedzeniem w umowie. Jeśli w umowie strony zawarły postanowienia związane z możliwością wypowiedzenia umowy, wskazując termin wypowiedzenia, to obowiązują je te właśnie postanowienia. Zwłaszcza jeśli umowa reguluje tę kwestię w sposób korzystniejszy dla stron.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa o świadczenie usług przez szkołę prywatną

Umowa o świadczenie usług przez szkołę prywatną podlega na podstawie art. 750 K.c. regułom dotyczącym umów-zleceń. Zgodnie z art. 746 K.c.:

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów”.

Jak wynika z powyższego oraz przepisów Pani umowy z prywatną szkołą, umowa ta zawiera postanowienia korzystniejsze, ponieważ przewiduje dla obu stron określony czas wypowiedzenia. Dzięki temu obie strony nie będą zaskoczone decyzją drugiej strony o rozwiązaniu umowy, co wiąże się z organizacją działalności szkoły oraz koniecznością znalezienia nowego miejsca nauki. Postanowienia te są zgodne z przepisami i trudno dopatrzyć się w nich naruszenia zasad współżycia społecznego.

W tej sytuacji należy stwierdzić, że obowiązują Panią te reguły i tylko zgodnie z nimi może Pani rozwiązać umowę, korzystając z wypowiedzenia.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Odstąpienie od umowy z prywatną szkołą

Oprócz wypowiedzenia uchylenie się od dalszego wykonywania umowy może nastąpić w drodze odstąpienia. Zasadniczo jest tak, że w umowie strony mogą ustalić, iż w określonym terminie strony mogą od umowy odstąpić bez konsekwencji lub po zapłacie tzw. odstępnego. W Pani umowie takiego postanowienia nie ma.

 

Zgodnie z art. 491 § 1 K.c.: „Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”. Zatem także w przypadku nienależytego wykonywania zobowiązania strona może od umowy odstąpić, zachowując oczywiście określone w dalszych przepisach reguły.

 

W opisanej przez Panią sytuacji nie ma podstaw do odstąpienia od umowy, szkoła nie spóźnia się ze swoim świadczeniem – realizuje program szkolny.

 

Pewna możliwość uchylenia się od postanowień zawartej umowy wynika z tzw. wad oświadczenia woli. Nieważne są umowy zawarte pod wpływem błędu, groźby, w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji. Nie sądzę, by któraś z tych sytuacji zachodziła w Pani przypadku.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków

Ostatnią możliwością, którą można rozważyć w okolicznościach przez Panią opisanych, jest tzw. nadzwyczajna zmiana stosunków. Zgodnie z art. 3571 Kc : „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”. Możliwość powołania się na omawiany przepis jest uzależniona od spełnienia następujących przesłanek:

  • źródłem powstania zobowiązania jest umowa,
  • zmiana stosunków ma charakter nadzwyczajny,
  • zmiana ta niesie ze sobą nadmierną trudność w spełnieniu świadczenia lub grozi jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały, zawierając umowę,
  • między dwiema ostatnimi przesłankami zachodzi związek przyczynowy.

 

To, że źródłem Pani zobowiązania do zapłaty czesnego jest umowa, nie ulega wątpliwości w tym przypadku. Zdaniem Tadeusza Wiśniewskiego, autora Komentarza do art. 3571 Kc: „Przez nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się najogólniej taki stan rzeczy, który zdarza się rzadko, jest niebywały, niezwykły. Niekoniecznie ma on mieć charakter katastroficzny. Spośród takich stanów można przykładowo wskazać różnego rodzaju klęski żywiołowe, epidemie, operacje wojenne, strajk generalny, a nawet – co jednak może być sporne – zasadnicze i zaskakujące zmiany stawek celnych lub podatkowych. Tak więc chodzi o okoliczności, które nie są objęte typowym ryzykiem umownym, a ponadto są obiektywne i niezależne od stron. Nadzwyczajna zmiana stosunków z istoty swej nie może mieć charakteru indywidualnego, tj. dotyczyć osobistej sfery strony (np. choroba samej strony lub członka jej rodziny, pożar siedliska). Mogą jedynie mieć wówczas zastosowanie przepisy o niemożliwości świadczenia” ([w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, S. Dmowski, M. Sychowicz, H. Ciepła, K. Kołakowski, T. Wiśniewski, C. Żuławska, J. Gudowski, G. Bieniek, LexisNexis 2011).

 

Jak widać, problemy dziecka z dostosowaniem się do wymagań stawianych przez szkołę nie mogą stanowić podstawy zastosowania tego przepisu. W tej sytuacji bezzasadne staje się omawianie pozostałych przesłanek.

 

Jak wynika z powyższych rozważań dotyczących wyjątków od zasady pacta sunt servanda, opisana przez Panią sytuacja nie uzasadnia odstąpienia od umówionej formy i okresów wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi oświatowej przez szkołę. Pozostaje zatem wypowiedzenie umowy zgodnie z jej postanowieniami lub prośba skierowana do właścicieli szkoły o zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze skutkiem na określony dzień. Gdyby zgoda taka padła, wówczas nie musiałaby Pani uiszczać wynagrodzenia za okres do końca semestru. Zgodę taką jednak należy zdobyć na piśmie.

Przykłady

Przykład 1 - Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Anna Kowalska, matka 10-letniej Zuzi, zdecydowała się wypowiedzieć umowę z prywatną szkołą, do której uczęszczała jej córka. Zuzia od dłuższego czasu skarżyła się na zbyt duże obciążenie pracą domową i brak zrozumienia ze strony nauczycieli. Pani Anna podjęła próbę negocjacji z dyrekcją szkoły, wyjaśniając przyczyny swojej decyzji i proponując rozwiązanie umowy za obopólną zgodą z efektem natychmiastowym. Dyrekcja, doceniając dotychczasowe zaangażowanie Zuzi i jej matki w życie szkoły, zgodziła się na propozycję. Umowę rozwiązano bez konieczności oczekiwania na koniec semestru, a rodzina Kowalskich nie poniosła dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszym zakończeniem nauki.

 

Przykład 2 - Wypowiedzenie umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany sytuacji

Marcin Nowak, ojciec 8-letniego Karola, zmuszony był wypowiedzieć umowę z prywatną szkołą po tym, jak z powodu nieoczekiwanej zmiany miejsca pracy musiał przeprowadzić się z rodzina do innego miasta. Choć umowa z szkołą przewidywała wypowiedzenie jedynie na koniec semestru, Pan Marcin skontaktował się z zarządem szkoły, przedstawiając swoją sytuację. W tym wyjątkowym przypadku, szkoła zgodziła się na wcześniejsze rozwiązanie umowy, biorąc pod uwagę nadzwyczajną zmianę sytuacji życiowej rodziny Nowaków. Karol mógł rozpocząć naukę w nowej szkole bez oczekiwania na zakończenie semestru.

 

Przykład 3 - Rozwiązanie umowy z powodu nienależytego wykonania usługi

Ewa Zielińska, niezadowolona z poziomu edukacji i opieki w prywatnej szkole, do której uczęszczała jej 12-letnia córka Julia, postanowiła wypowiedzieć umowę. Pani Ewa zauważyła, że szkoła nie realizuje programu na odpowiednim poziomie, a Julia nie robi postępów zgodnych z jej możliwościami. Po kilku nieudanych próbach dialogu z nauczycielami i dyrekcją, zdecydowała się na formalne wypowiedzenie umowy, powołując się na nienależyte wykonanie usługi edukacyjnej. Szkoła, po rozpatrzeniu skargi i przeprowadzeniu wewnętrznego audytu, zgodziła się na rozwiązanie umowy, umożliwiając Julii zmianę placówki edukacyjnej jeszcze w trakcie trwania semestru.

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy z prywatną szkołą może stanowić wyzwanie, lecz istnieje kilka dróg, które rodzice mogą rozważyć, by osiągnąć ten cel przed zakończeniem semestru. Kluczowe jest tutaj przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy z szkołą, jednak w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nadzwyczajna zmiana okoliczności lub nienależyte wykonanie usługi przez szkołę, możliwe jest negocjowanie indywidualnych rozwiązań. Dialog z dyrekcją szkoły i próba porozumienia są zawsze warte rozważenia, gdyż mogą prowadzić do satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej przy wypowiadaniu umowy ze szkołą prywatną? Nasz zespół specjalistów oferuje profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism. Skontaktuj się z nami już teraz, by zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo prawne w tej ważnej sprawie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, S. Dmowski, M. Sychowicz, H. Ciepła, K. Kołakowski, T. Wiśniewski, C. Żuławska, J. Gudowski, G. Bieniek, LexisNexis 2011

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu