.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż własnych obrazów przez internet - działalność gospodarcza emeryta

Jestem na emeryturze, jednak chciałabym otworzyć własną działalność gospodarczą prowadzoną przez internet. Jestem utalentowana plastycznie, od wielu lat maluję obrazy, jednak tylko dla siebie, rodziny i dla znajomych. Teraz chciałabym uczynić z tego moje dodatkowe źródło dochodu, tym bardziej że mam niską emeryturę. Przeczytałam wiele porad na temat zarobkowej działalności artystycznej, ale pozostało wiele wątpliwości, chciałabym je ostatecznie rozwiać. Proszę o odpowiedź na moje pytania:

  1. Sprzedaż moich obrazów będzie odbywać się przez internet poprzez portale aukcyjne, portale sprzedażowe itp. Czy koniecznie muszę mieć kasę fiskalną, czy jest inna możliwość? Wszystkie płatności będą odpowiednio oznaczone i będą wpływały na moje konto bankowe.
  2. Co z podatkiem dochodowym, tutaj też są duże rozbieżności? Jaki rodzaj księgowości należy prowadzić przy takiej działalności?
  3. Jaki będzie mnie obowiązywał VAT, czy 8%, czy jednak 23%.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż własnych obrazów przez internet - działalność gospodarcza emeryta

Kto ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Odpowiadając na Pani pytania, wyjaśniam:

 

Ad. 1. Co do zasady sprzedaż na rzecz osoby fizycznej podlega ewidencji na kasie fiskalnej. Zgodnie rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Zatem na początek byłaby Pani zwolniona podmiotowo z obowiązku prowadzenia sprzedaży z użyciem kasy.

 

Dodatkowo w załączniku nr 1 do przywołanego rozporządzenia, które zawiera wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, znajdujemy pozycją 36: „Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)”. Skoro zaś Pani zamierza zasadniczo obrazy tylko wysyłać do odbiorców, wydaje się, że może Pani także z tego zwolnienia skorzystać.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozliczanie przychodów ze sprzedaży własnych obrazów – podatek dochodowy, księgowość

Ad. 2. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to nie ma tu aż tak dużych rozbieżności. Opodatkowanie jest zależne od tego, czy prowadzi Pani działalność gospodarczą, czy osobistą, z tego wynikają różnice, albo według reguł opodatkowania działalności gospodarczej, albo praw majątkowych. Ważne jest, czy przenosi Pani na nabywcę prawa autorskie, czy też nie. Sprzedaż egzemplarza danego obrazu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tego utworu, poza tym będzie Pani spełniała warunki działalności gospodarczej (zarobkowy charakter, zorganizowanie, ciągłość, prowadzenie jej we własnym imieniu i na własny rachunek), a zatem uzyskane z tej działalności przychody powinny być tak traktowane. Pani celem jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły.

 

Jako przedsiębiorca będzie Pani albo opodatkowywać się liniowo, albo według skali podatkowej. Potwierdza to poniższy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2018 r., II FSK 33/16.

 

„Przychód z wytworzenia i sprzedaży książek własnego autorstwa jest przychodem z działalności gospodarczej.

Przychody uzyskane przez twórcę ze sprzedaży egzemplarzy własnego utworu nie są przychodami z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 u.p.d.o.f.) i mogą być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.).”

 

Co do rodzaju księgowości: dopóki nie przekroczy Pani 2 milionów euro przychodów, będzie to księga przychodów i rozchodów, czyli księgowość uproszczona.

 

Księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, osoby fizyczne zakładają wówczas, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

 

Malowanie i sprzedaż własnych obrazów nie może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bo ustawa o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w załączniku nr 2 do ustawy, który zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, zawiera takie wyłączenie – PKD 54 dział 90 „Usługi kulturalne i rozrywkowe”. Dział 90 PKD obejmuje m.in. podklasę 90.3.Z, a więc działalność indywidualnych artystów, takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp. Dodam jeszcze, że w identycznej sprawie wypowiedział się w ten sposób Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w interpretacji indywidualnej z 24 lipca 2019 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.261.2019.2.KU.

 

Stawka VAT przy sprzedaży własnych obrazów – 8% czy 23%?

Ad. 3. Wysokość stawki VAT zależy od tego, czy jest się twórcą obrazów, czy też nie. Ustawa o VAT przewiduje generalnie 23% stawkę oraz stawki obniżone, które są jednak wyjątkiem. Jednym z nich jest 8% VAT w stosunki do dostawy dzieł sztuki dokonywanej:

 

a) przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy,

b) okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku, gdy uprawniają go one do pełnego odliczenia podatku.

 

Skoro Pani będzie osobiście malowała obrazy, to będą one unikatowe. W myśl art. 120 ustawy o VAT dziełem sztuki jest konkretny obraz (PKWiU ex 90.03.13.0). Poniżej zacytuję fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 września 2013 r., I SA/Rz 598/13, który dotyczyły stricte obrazów, w jego treści sąd nie łączył – jak to jest w przypadku podatku dochodowego – dostawy obrazów z przeniesieniem do nich praw autorskich:

 

„Wprowadzając uprzywilejowane opodatkowanie czynności dostawy dzieł sztuki ustawodawca chciał udzielić preferencji twórcom dzieł sztuki, ułatwiając im sprzedaż własnej twórczości poprzez obniżenie należnego podatku od towarów i usług. Brak jest natomiast podstaw, by z takiej preferencji korzystali także obracający dziełami sztuki pośrednicy zajmujący się zawodowo działalnością handlową. Twórcą w rozumieniu art. 120 ust. 3 u.p.t.u. jest jedynie osoba, która osobiście stworzyła dzieło sztuki.”

 

Zatem w mojej opinii w przypadku Pani działalności, czyli tworzenia własnych obrazów, VAT powinien wynosić 8%.

 

Reasumując: przy działalności, jaką zamierza Pani prowadzić, nie musi Pani posiadać kasy fiskalnej, może Pani rozliczać się na książce przychodów i rozchodów oraz korzystać z obniżonej stawki VAT 8%.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 9 =

Po pierwsze Malowanie obrazów może być opodatkowane w formie ryczałtu od 01 stycznie 2021 .Po drugie jest to czynność zwolniona z Vat. Artykuł wprowadza w błąd.

Chyłka

W mojej ocenie podanie w styczniu 2021 roku, iż sprzedaż malowanych przez siebie obrazów nie podlega opcji opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest wiadomością hmm... "niezaktualizowaną"...

Katarzyna

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu