Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja usług związanych z naprawą samochodu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 28.09.2011

W lipcu 2010 r. miałem stłuczkę samochodem. Zgodnie ze wskazaniem ubezpieczyciela oddałem samochód do konkretnego serwisu (naprawa bezgotówkowa z polisy). Samochód odebrałem jako całkowicie naprawiony. 4 września tego roku byłem na przeglądzie w autoryzowanym serwisie, gdzie okazało się, iż przeprowadzona naprawa była niedokładna – brakuje kilku elementów, kilka innych jest źle dopasowanych itp., może to wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. Czy istnieje możliwość reklamacji usług związanych z naprawą po takim czasie i jak to należy zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Umowa o naprawę samochodu jest umową rezultatu, tzn. umową o dzieło.

 

Stosownie do Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 

Art. 6271. Do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej”.

 

Za taką umowę uznać należy umowę naprawy samochodu, jaką Pan zawarł jako osoba fizyczna z określonym serwisem naprawy samochodów. Nieistotne jest, dlaczego naprawa miała być zrobiona lub przez kogo finansowana. Pan zlecił naprawę samochodu, a serwis zobowiązał się ją wykonać jak najlepiej. Takie wykonanie naprawy nie może polegać na tym, że elementy po naprawie są źle spasowane lub brakuje niektórych z nich.

 

Zgonie z przepisami ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej:

 

„Art. 4. 1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

 

Art. 6. Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

 

Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 

Art. 9. 1. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, dla towarów żywnościowych krótsze terminy zawiadomienia, mając na względzie trwałość tych towarów.

 

Art. 10. 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

 

2. Roszczenia kupującego określone w art. 8, przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w ust. 1. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 

3. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

 

4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.

 

Art. 11. Uprawnień unormowanych w niniejszej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową lub przez wybór prawa obcego”.

 

Brzmienie powyższych regulacji należy dostosować do usługi naprawy, która w Pańskim przypadku dotyczy „wadliwego towaru niezgodnego z umową”.

 

Serwis odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego (wykonanej usługi) z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wykonania naprawy samochodu i oddania go Panu. Warunek ten jest spełniony.

 

Wada, jak Pan pisze, a w zasadzie fakt źle wykonanej naprawy, ujawniona została w dniu 4 września. Od tej daty ma Pan dwa miesiące na pisemne zgłoszenie źle wykonanej naprawy do zakładu, który ją wykonywał w 2010 r. W piśmie należy wskazać zakres wadliwej naprawy oraz swoje żądanie jej ponownego przeprowadzenia nieodpłatnie. Wskazać trzeba, że oczekuje Pan pisemnej odpowiedzi. Warto zadbać o potwierdzenie przyjęcia pisma przez serwis na egzemplarzu dla siebie. Jest to bardzo istotna data.

 

Jeżeli serwis, po otrzymaniu od Pana żądania doprowadzenia samochodu do stanu zgodnego z umową (prawidłowej naprawy) przez nieodpłatną naprawę, nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

Nie jest jednak powiedziane, w jaki sposób ma Pan otrzymać odpowiedź, dlatego należy to ustalić i zapisać w piśmie reklamacyjnym (zażądać pisemnej odpowiedzi).

 

Czas na udzielenie odpowiedzi przez sprzedawcę nie oznacza, że towar w tym właśnie czasie będzie naprawiony. Powinno być to zrobione w odpowiednim czasie, a to zależy od rodzaju towaru (usługi) i celu jego nabycia. Często jest to pole konfliktów, bo przepisy nie są wystarczająco precyzyjne.

 

Skoro serwis uzna je za uzasadnione (pisemnie lub poprzez brak odpowiedzi), może Pan ustalić z pracownikami termin naprawy, a jak się nie zgodzą, to zlecić naprawę innemu serwisowi na ich koszt. Pan będzie musiał zapłacić, a od nich dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.

 

Zakresem roszczeń jest nieodpłatne usunięcie wady i jej skutków wynikających ze źle wykonanej naprawy. Zakres roszczeń dotyczy nie tylko części wymienianych czy naprawianych, ale ewentualnie wszystkiego, co mogło w aucie ulec zniszczeniu, pogorszeniu w funkcjonowaniu itd. z uwagi na wadliwą naprawę.

 

Może Pan również podać alternatywne sposoby pokrycia kosztów niezgodności z umową, np. dokonanie naprawy przez inny zakład i zapłatę rachunku z innego zakładu.

 

Pańskie roszczenia przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego (naprawy) z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od dokonania naprawy.

 

Zawiadomienie serwisu o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy. Ale upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca (wykonawca) w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.

 

Ma to znaczenie w sytuacji, gdyby chciał Pan lub był zmuszony do wystąpienia na drogę sądową o zwrot kosztów naprawy wykonanej przez inny serwis. O okres wykonywania naprawy lub rokowań, ale nie więcej niż o 3 miesiące, wydłuża się czas 2 lat przedawnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus 8 =

»Podobne materiały

Naprawa auta w warsztacie

Oddałem auto do naprawy w warsztacie samochodowym. Zapłaciłem za usługę (mam na to kilku świadków), a wieczorem udałem się w daleką podróż ze znajomymi. Po drodze naprawiana część odpadła, co uniemożliwiło nam dalszą jazdę. Auto zostało odholowane i znów naprawione. Zgłosiłem
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »